บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,229 เข้าชมวันนี้
  • 86,666 เข้าชมเดือนนี้
  • 5,809,404 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

แบบฟอร์มทั่วไป


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 แบบฟอร์มสำหรับตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 02-12-2562 15:34:19
2 แบบฟอร์มสำหรับผู้นำของเข้า ผุ้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 02-12-2562 15:33:40
3 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 15-08-2562 11:44:21
4 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน ATIGA แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 9 02 08 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 04-05-2561 13:24:58
5 แบบสำแดงเงินตราไทย หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:00
6 คำขอหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า ของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) แบบแนบท้ายประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ข้อ 9 02 11 01 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:39
7 แบบคำร้องขอรับอนุญาตเป็นหน่วยงานรับถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากร หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:23
8 คำร้องขอให้กักสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:06
9 คำร้องขอให้กักเพื่อตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:52
10 กศก.18-1แบบแสดงความประสงค์ขอตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:36
11 สัญญาค้ำประกัน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 04 (2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:28:00
12 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:39
13 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:27
14 ใบขออนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสาหรับใช้ในเรือ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:14
15 หนังสือแจ้งรายการของที่จะปันส่วน ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:53
16 ใบขนสินค้าขาออกพิเศษ สำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 16 (5.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:36
17 สัญญาประกันเรือของกลางไปเก็บรักษาเอง ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:37
18 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษสำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:21
19 รูปแบบบัตรประจำตัวพนักงานศุลกากรแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 7 01 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:20
20 แบบหนังสือเรื่องส่งคืนหน่วยงานท่าที่ ที่นำเข้าตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:19:40
21 รายงานจับของลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงอากรหรือการห้ามการกำกัด (แบบที่ 149) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 20 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:56
22 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:18:13
23 รายงานของคงเหลือประจำปี ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:28
24 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:47
25 รายงานเกี่ยวกับของกลางที่จับกุม (กศก.35) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 07 08 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:25
26 แบบหนังสือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 (1.2.2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:12
27 รายงานการจำหน่ายของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:34
28 แบบรายงานการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:26
29 รายงานการจับกุมของพนักงานศุลกากร (แบบที่ 306) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:48
30 แบบรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 03 (1) หน้า 11 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:01
31 ผนึกศุลกากรแบบ กศก. 461 ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 13 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:35
32 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:15:45
33 ใบสั่งจ่ายของกลางปันส่วนของร้านค้าทุนกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:13
34 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:05:56
35 ใบทักท้วงของส่วนตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (แบบที่ 154, กศก.17) ตามประมวลฯ ข้อ 7 03 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:43
36 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:08
37 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:20:56
38 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:20:22
39 คำขอและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากรประเภทฐานซ่อมบำรุงอากาศยาน หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:26:38
40 ใบแจ้งความนำจับ (แบบที่ 306 ก.) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 01 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:01
41 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:14
42 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังเสบียงทัณฑ์บน หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:18:44
43 คำขอและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:23:02
44 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:17:55
45 คำร้อง รายงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากร หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:18:17
46 แบบหมายค้น (ระหว่างสอบสวน) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:15
47 แบบคำขอส่งของออกไปผลิต ผสม ประกอบ ฯ ณ ต่างประเทศ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 03 (2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:02:17
48 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:17:15
49 คำขอและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:17:28
50 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:15:37
51 คำขอและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตปลอดอากร และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:17:04
52 แบบหนังสือเรียก ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 14 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-11-2562 08:45:44
53 แบบคาร้องขอผ่อนผันใบสุทธิสาหรับนำกลับ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 02 และข้อ 9 02 01 03 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:22
54 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:14:52
55 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:13:50
56 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อนของสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาคด่านศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:49
57 แบบขออนุมัติแก้ไขหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ข ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 (4.1) แบบ ข หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:45
58 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:12:37
59 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:11:02
60 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อน ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:35
61 แบบขออนุมัติหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ก ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 ข้อ (3.1) (แบบ ก) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:53
62 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.ICD) แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 10 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:40
63 แบบรายงานการจับกุมเบื้องต้น ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:24
64 บันทึกการอนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเรือ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:52:40
65 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 12 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:23
66 แบบรายงานการขออนุมัติ ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:12
67 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 17 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:48:32
68 แบบประเมินของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:47
69 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:43
70 แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจปล่อยสินค้าหลายครั้งตามใบขนสินค้าขาเข้าหนึ่งฉบับ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติ ข้อ 3 03 03 03 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 29-11-2562 13:45:53
71 คำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษี แบบ กศก 22_1 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:59
72 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม (ยาเสพติดให้โทษ) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 03 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:33
73 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (5.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:24
74 สัญญาประกันและทัณฑ์บนพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 29-11-2562 13:43:29
75 แบบคำขออนุญาตทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติ ข้อ 3 01 01 25 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 28-11-2562 14:00:48
76 คำร้องขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 01 03 01 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:44
77 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 19 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:22
78 แบบที่ 6 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:58:12
79 คำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปประจำการนอกเขตที่ทำการฯ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:06
80 แบบฟอร์มคำร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากร (ไปรษณีย์) หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 12-11-2562 15:06:40
81 แบบคำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (แบบ กศก.103) แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 3 01 01 26 และสัญญาประกัน (กศก. 28) หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 29-11-2562 13:37:25
82 คำร้องขอนำอากาศยานเข้าเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 07 02 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:30
83 แบบบัญชีของกลาง (แบบที่ ๔๖๓) ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:04
84 แบบที่ 5 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:57:40
85 คำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปประจำการนอกเขตที่ทำการฯ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:46:38
86 กศก.153 ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออกส่่งออกทางบกฯ ตามประมวลฯ ข้อ 3 03 03 10 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 04-05-2561 14:19:39
87 หนังสือค้ำประกันการทุเลาการเสียอากร แนบแบบท้ายประมวลฯ ข้อ 2 04 02 01 หมวด 2 การเก็บอากร 07-05-2561 16:07:42
88 แบบทะเบียนควบคุมการรับแจ้งความนาจับ ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 01 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:13:52
89 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ค ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (4.2) , (4.3) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:45:43
90 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมสำหรับ MS Windows 8 or 8.1 เอกสารระบบ SSO > 27-06-2561 15:32:45
91 แบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจานวนที่แสดงไว้ในใบขนสินค้า ตามประมวลฯ ข้อ 3 01 04 01 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 28-02-2561 09:43:43
92 คำขอโอนย้ายของที่มีความเสี่ยง แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 02 05 02 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:03
93 คำอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร (กศก.171) แนบแบบท้ายประมวลฯ ข้อ 2 04 01 01 หมวด 2 การเก็บอากร 22-11-2561 13:22:00
94 แบบคำร้องขอเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 07 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:13:38
95 หน้าสมุดรับ-จ่ายตามประมวลฯ ข้อ 2 04 01 06 หมวด 8 อำนาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ 28-02-2561 10:31:49
96 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ข ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (3.2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:46:11
97 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมสำหรับ MS Windows7 เอกสารระบบ SSO > 30-11-2559 11:56:26
98 แบบที่ 3 แบบคำร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:56:52
99 แบบแสดงรายการนำเข้า-ส่งออก อัญมณีที่ยังมิได้เจียระไนตามประมวลฯ ข้อ 3 05 04 03 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 28-02-2561 09:43:27
100 แบบคำร้องขอประกันหน้า ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 22 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:13:21
ผลลัพท์ทั้งหมด 145 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร