ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 ขณะนี้ระบบ รับ-ส่งข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการในรูปแบบกระดาษแทน จนกว่า ปส. จะดำเนินการแล้วเสร็จ
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้าตามพิกัดศุลกากรตอนที่ ๗๒ และ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร