ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 โดยมีการคำนวณภาษีสรรพสามิต จากเดิมใช้ราคาสินค้า (CIF) เป็นฐานในการคำนวณภาษี เป็นการใช้ราคาขายปลีกแนะนำแทน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการผ่านพิธีการศุลกากร ขอให้ติดตามความคืบหน้ากับกรมสรรพสามิตโดยใกล้ชิด