ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 2 เรื่อง 1 ขณะนี้ระบบกรมประมงขัดข้องไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ผู้ประกอบการใช้ EXEMPT100 ในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No.) ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ย. 2560 2 ขณะนี้ระบบ รับ-ส่งข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการในรูปแบบกระดาษแทน จนกว่า ปส. จะดำเนินการแล้วเสร็จ