ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 3 เรื่อง 1 กรมศุลกากรจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 17.00 - 21.00 น. 2 สายตรง ส่งของ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ direct2dg@customs.go.th 3 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในแบนเนอร์ "แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการ" เพื่อกรมศุลกากรจะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป
 
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
 

RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  • เกี่ยวกับกรมศุลกากร
  • สายตรง ส่งของ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
  • ร้องเรียนร้องทุกข์