ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 ขณะนี้ ระบบออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ของกรมป่าไม้(RFD)ขัดข้อง จึงไม่สามารถส่งข้อมูล “หนังสือรับรองการแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์” ผ่านระบบ NSW ให้กรมศุลกากรได้ จึงขอให้ใช้รหัส EXEMPT100ในช่องเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองการแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ในรูปแบบกระดาษ ประกอบการผ่านพิธีการศุลกากร จนกว่ากรมป่าไม้จะแก้ไขระบบแล้วเสร็จ
 
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผอ.สำนักบริหารกลาง และคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ซึ่งเป็นสมาชิกตามโครงการพันธมิตรศุลกากร นำโดยนายเอกราช นิโรจน์ (Director-Sourcing and Supply Management -SCG Packaging ได้มอบกล่องกระดาษ (Paper-X) ให้แก่ กรมศุลกากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ