ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร24 กรกฎาคม 25608
2 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 378 เนื่องด้วยไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 กรกฎาคม 256078
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 มิถุนายน 2560122
4 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ระบบ Global Positioning System : GPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256021 มิถุนายน 2560117
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256015 มิถุนายน 2560144
6 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องด้วยไม่มีผู้เสนอราคา15 มิถุนายน 2560140
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ ๑ การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 13 มิถุนายน 2560155
8 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256013 มิถุนายน 2560148
9 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 มิถุนายน 2560153
10 ประกาศผลการสอบราคาการจัดซื้อเชือกไนล่อน 100% ความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 200 เมตรต่อรน โดยไม่มีรอยต่อ ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน 7 รายการ8 มิถุนายน 2560159
11 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 พฤษภาคม 2560199
12 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 23 พฤษภาคม 2560218
13 ประกาศผลการสอบราคาการจัดซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก9 พฤษภาคม 2560281
14 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการยื่นซองสอบราคาซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก4 พฤษภาคม 2560307
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 70128 เมษายน 2560333
16 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร27 เมษายน 2560299
17 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ19 เมษายน 2560348
18 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ บ้านป่าไร่19 เมษายน 2560367
19 ประกาศกรมศุลกากร ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ 256011 เมษายน 2560366
20 ประกาศผลผูู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25607 เมษายน 2560381
21 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐7 เมษายน 2560366
22 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)5 เมษายน 2560422
23 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โดยบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) รวมระยะเวลา 5 เดือนครึ่ง5 เมษายน 2560378
24 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)4 เมษายน 2560387
25 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25603 เมษายน 2560382
26 ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 10,000 รีม9 มีนาคม 2560481
27 ผลการสอบราคาการซื้อหมึก (Toner Catridge-Black 10K) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 3435 จำนวน 200 กลัก27 กุมภาพันธ์ 2560525
28 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการยื่นซองสอบราคาซื้อหมึก (Toner Catridge-Black 10K) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 3435 จำนวน 200 กลัก17 กุมภาพันธ์ 2560551
29 ประกาศผลการสอบราคาการจัดซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด6 กุมภาพันธ์ 2560585
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารจุดผ่านแดนถาวร บริเวณที่ทำการจุดตรวจทางทะเล ด่านศุลกากรระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มกราคม 2560653
31 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แบบ single Window ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐25 มกราคม 2560615
32 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการยื่นซองสอบราคาซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด25 มกราคม 2560617
33 ผลการสอบราคาจัดซื้อผลการสอบราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๔๐๕d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ 50 ตลับ รวม 200 ตลับ 18 มกราคม 2560664
34 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธันวาคม 2559719
35 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร28 ธันวาคม 2559763
36 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)22 ธันวาคม 2559760
37 ประกาศกรมศุลกากร ผลการประกวดราคาจัดหาโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 2559808
38 ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในวัสดุโลหะด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Portable X-ray Fluorescence Spectrometer)15 ธันวาคม 2559770
39 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915 ธันวาคม 2559775
40 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร15 ธันวาคม 2559772
41 ผลการประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ8 ธันวาคม 2559818
42 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)2 ธันวาคม 2559835
43 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ12 พฤศจิกายน 2559836
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 372 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(11 ส.ค. 2559)31 สิงหาคม 2559846
45 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษีและเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร การการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนั31 สิงหาคม 2559850
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับงานจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-775ND (19 ต.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559857
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการจัดเช่าระบบเครือข่ายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559(30 ก.ย. 2558)31 สิงหาคม 2559850
48 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) งานจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(30 ก.ย. 2558)31 สิงหาคม 2559848
49 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(28 ก.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559830
50 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9 ก.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559849
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) และระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระยะที่ 1(1 ก.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559843
52 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง(28 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559863
53 ประกาศผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง(27 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559842
54 ประกาศผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง(27 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559866
55 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง(27 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559838
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต 1 แห่ง(25 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559834
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝ่ายบริการศุลกากรลำพูน) 1 แห่ง(20 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559825
58 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ 1 แห่ง(21 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559849
59 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรกระบี่ 1 แห่ง(20 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559837
60 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558(8 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559850
61 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรสตูล 1 แห่ง(31 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559831
62 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมแซมเรือศุลกากร 1001(31 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559840
63 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร(31 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559842
64 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2(6 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559827
65 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง(5 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559849
66 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6(18 ก.พ. 2558)31 สิงหาคม 2559844
67 ประกาศผลการประกวดราคาการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer)(12 ม.ค. 2558)31 สิงหาคม 2559856
68 ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อโครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระยะที่ ๑ (28 ต.ค. 2557)31 สิงหาคม 2559847
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2558(30 ก.ย. 2557)31 สิงหาคม 2559828
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet(26 ก.ย. 2557)31 สิงหาคม 2559845
71 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโยกย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์(1 ก.ย. 2557)31 สิงหาคม 2559833
72 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อหมึก (Printer) จำนวน 2 รายการ(22 ก.ค. 2557)31 สิงหาคม 2559855
73 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาฯ คอมพิวเตอร์ (รหัสโครงการ 110)(29 พ.ค. 2557)31 สิงหาคม 2559849
74 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2556(30 เม.ย. 2557)31 สิงหาคม 2559843
75 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร(8 เม.ย. 2557)31 สิงหาคม 2559848
76 ประกาศผลการประกวดราคา(30 ก.ย. 2556)31 สิงหาคม 2559836
77 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง(27 ก.ย. 2556)31 สิงหาคม 2559837
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 607(10 ก.ย. 2556)31 สิงหาคม 2559836
79 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Single Sign-On(28 มิ.ย. 2556)31 สิงหาคม 2559824
80 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (21 มี.ค. 2556)31 สิงหาคม 2559835
81 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(29 ต.ค. 2555)31 สิงหาคม 2559829
82 เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์(X-Ray) สำหรับใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าและสัมภาระ ของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร จำนวน ๑๖ เครื่อง (12 มี.ค. 2555)31 สิงหาคม 2559846
83 ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(5 ต.ค. 2554)30 สิงหาคม 2559826
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ(23 ก.ย. 2554)30 สิงหาคม 2559841
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร(2 ก.ย. 2554)30 สิงหาคม 2559843
86 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(4 ก.พ. 2551)30 สิงหาคม 2559829
87 ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(22 เม.ย. 2551)30 สิงหาคม 2559851
88 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3 ก.ค. 2551)30 สิงหาคม 2559834
89 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 2 คัน(9 ก.ค. 2551)30 สิงหาคม 2559846
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยด้วยระบบ X-ray (เครื่องเอกซเรย์) ชนิดติดตั้ง (ยึดติด) จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของรังสี X-ray(4 ส.ค. 2551)30 สิงหาคม 2559840
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร จำนวน 2 เครื่อง โดยติดตั้ง ณ ด่านฯ หนองคายและพิบูลมังสาหาร(8 ส.ค. 2551)30 สิงหาคม 2559837
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 ธ.ค. 2551)30 สิงหาคม 2559836
93 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 701(1 ก.ค. 2552)30 สิงหาคม 2559854
94 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(21 ส.ค. 2552)30 สิงหาคม 2559830
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา(24 ก.ย. 2552)30 สิงหาคม 2559849
96 ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อและเครื่องมือตรวจร่องรอยสสารเสพติดและวัตถุระเบิด(31 มี.ค. 2553)30 สิงหาคม 2559854
97 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร 1001 ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์(3 มิ.ย. 2553)30 สิงหาคม 2559819
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงการยกระดับพื้นผิวจราจรและระบบระบายน้ำพร้อมสิ่งประกอบอื่นภายในบริเวณกรมศุลกากร(27 ส.ค. 2553)30 สิงหาคม 2559828
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Knowledge Management(10 ก.ย. 2553)30 สิงหาคม 2559837
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(17 ก.ย. 2553)30 สิงหาคม 2559830
ผลลัพท์ทั้งหมด 108 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร