ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 1 และอาคาร120ปี20 ตุลาคม 25602
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Migration Phase 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 ตุลาคม 25605
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนอะไหล่ดครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 25607
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 18 ตุลาคม 256010
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก17 ตุลาคม 256011
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 256012
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ โอทิส เอเลเวเทอร์ ณ ทางเชื่อมอาคาร 1 กับอาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256015
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI ณ ประภาคารท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256015
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ตุลาคม 256032
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ด่านศุลกากรปัตตานี)29 กันยายน 256036
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ด่านศุลกากรปัตตานี)28 กันยายน 256035
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ด่านศุลกากรปัตตานี)29 กันยายน 256035
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 256048
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 256050
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณย่านสถานีสุไหงโกลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 256054
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI ณ ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 256054
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ ณ อาคาร 120 ปี และอาคารจอดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 256053
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 256055
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e – Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 256055
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 256053
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ทำลานจอดรถขนถ่ายสินค้าที่บริเวณย่านสถานีปาดังเบซาร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ตุลาคม 256056
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าบริการ โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ตุลาคม 256056
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ตุลาคม 256055
24 ประกาศผลการเสนอราคาเช่าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสาร2 ตุลาคม 256060
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณกรมศุลกากรและสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256129 กันยายน 256071
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256070
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานเช่าบริการ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256069
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256129 กันยายน 256067
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 256067
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 กันยายน 256073
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสายสัญญาณความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรกับ Server ของระบบ CMIS ตั้งอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 256074
32 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงสำหรับระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบอุโมงค์รถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256126 กันยายน 256075
33 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑13 กันยายน 2560134
34 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องด้วยไม่มีผู้เสนอราคา8 กันยายน 2560140
35 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 6074 กันยายน 2560156
36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 25614 กันยายน 2560156
37 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร24 กรกฎาคม 2560327
38 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 378 เนื่องด้วยไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 กรกฎาคม 2560376
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 มิถุนายน 2560421
40 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ระบบ Global Positioning System : GPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256021 มิถุนายน 2560419
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 256015 มิถุนายน 2560450
42 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องด้วยไม่มีผู้เสนอราคา15 มิถุนายน 2560443
43 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ ๑ การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 13 มิถุนายน 2560451
44 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256013 มิถุนายน 2560460
45 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 มิถุนายน 2560457
46 ประกาศผลการสอบราคาการจัดซื้อเชือกไนล่อน 100% ความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 200 เมตรต่อรน โดยไม่มีรอยต่อ ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน 7 รายการ8 มิถุนายน 2560457
47 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 พฤษภาคม 2560490
48 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 23 พฤษภาคม 2560522
49 ประกาศผลการสอบราคาการจัดซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก9 พฤษภาคม 2560582
50 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการยื่นซองสอบราคาซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก4 พฤษภาคม 2560606
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 70128 เมษายน 2560657
52 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร27 เมษายน 2560593
53 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ19 เมษายน 2560657
54 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ บ้านป่าไร่19 เมษายน 2560674
55 ประกาศกรมศุลกากร ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ 256011 เมษายน 2560679
56 ประกาศผลผูู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25607 เมษายน 2560698
57 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐7 เมษายน 2560677
58 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)5 เมษายน 2560741
59 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โดยบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) รวมระยะเวลา 5 เดือนครึ่ง5 เมษายน 2560675
60 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)4 เมษายน 2560704
61 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25603 เมษายน 2560685
62 ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 10,000 รีม9 มีนาคม 2560798
63 ผลการสอบราคาการซื้อหมึก (Toner Catridge-Black 10K) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 3435 จำนวน 200 กลัก27 กุมภาพันธ์ 2560820
64 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการยื่นซองสอบราคาซื้อหมึก (Toner Catridge-Black 10K) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 3435 จำนวน 200 กลัก17 กุมภาพันธ์ 2560839
65 ประกาศผลการสอบราคาการจัดซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด6 กุมภาพันธ์ 2560880
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารจุดผ่านแดนถาวร บริเวณที่ทำการจุดตรวจทางทะเล ด่านศุลกากรระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มกราคม 2560972
67 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แบบ single Window ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐25 มกราคม 2560932
68 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการยื่นซองสอบราคาซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด25 มกราคม 2560932
69 ผลการสอบราคาจัดซื้อผลการสอบราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๔๐๕d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ 50 ตลับ รวม 200 ตลับ 18 มกราคม 2560971
70 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ธันวาคม 25591020
71 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร28 ธันวาคม 25591057
72 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)22 ธันวาคม 25591059
73 ประกาศกรมศุลกากร ผลการประกวดราคาจัดหาโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 25591127
74 ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในวัสดุโลหะด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Portable X-ray Fluorescence Spectrometer)15 ธันวาคม 25591060
75 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915 ธันวาคม 25591088
76 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร15 ธันวาคม 25591080
77 ผลการประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ8 ธันวาคม 25591115
78 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)2 ธันวาคม 25591130
79 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ12 พฤศจิกายน 25591158
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 372 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(11 ส.ค. 2559)31 สิงหาคม 25591153
81 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษีและเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร การการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนั31 สิงหาคม 25591160
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับงานจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-775ND (19 ต.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591188
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการจัดเช่าระบบเครือข่ายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559(30 ก.ย. 2558)31 สิงหาคม 25591151
84 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) งานจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(30 ก.ย. 2558)31 สิงหาคม 25591155
85 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(28 ก.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591135
86 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9 ก.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591155
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) และระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระยะที่ 1(1 ก.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591146
88 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง(28 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591169
89 ประกาศผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง(27 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591158
90 ประกาศผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง(27 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591170
91 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง(27 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591140
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต 1 แห่ง(25 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591128
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝ่ายบริการศุลกากรลำพูน) 1 แห่ง(20 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591130
94 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ 1 แห่ง(21 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591160
95 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรกระบี่ 1 แห่ง(20 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591136
96 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558(8 พ.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591169
97 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรสตูล 1 แห่ง(31 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591139
98 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมแซมเรือศุลกากร 1001(31 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591156
99 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร(31 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591154
100 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2(6 มี.ค. 2558)31 สิงหาคม 25591132
ผลลัพท์ทั้งหมด 144 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร