ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 25624
2 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (วันที่ 1-31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 256212
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักแผนและการต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 256212
4 ประกาศยกเลิกการคัดเลือก การจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารเพื่อใช้งานในระบบ E-Lock19 เมษายน 256213
5 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบสองมิติ (Dual View) พร้อมระบบสายพานลำเลียงของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ จำนวน 1 ชุด 18 เมษายน 256232
6 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนถังน้ำมันของเรือศุลกากร 215, เรือศุลกากร 216, เรือศุลกากร 217, เรือศุลกากร 219, เรือศุลกากร 349, เรือศุลกากร 364 และเรือศุลกากร 37117 เมษายน 256223
7 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 เมษายน 256224
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 เมษายน 256224
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 703 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 เมษายน 256244
10 ประกาศกรมศุลการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา ชั้น 1B อาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 256247
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง สกก. สพก. ชั้น 4 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 256249
12 ประกาศกรมศุลการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เคาน์เตอร์ ห้องทปษ.ชูชัย สำนักผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 256251
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเรือศุลกากร ๗๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 256254
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ-7085 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 256269
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้องหัวหน้างานงบประมาณ สปบ. สบก. ชั้น ๑ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 256276
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเกียร์ขับเคลื่อนเครื่องจักรใหญ่เครื่องขวาและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องซ้าย เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 256272
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือศุลกากร 1001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 256275
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า สสอ. ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 256277
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า ศปข. ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 256278
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังห้องรองอธิบดี ชัยยุทธ สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 256290
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำในห้องรองอธิบดี สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 256289
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง/ก๊าซCO2/น้ำยาดับเพลิงชนิดโฟม สำหรับเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว จำนวน 221 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 256292
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กฒ 4383 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 256299
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2562102
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำประปาอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2562112
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพื้นที่ของกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2562114
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 20,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)21 มีนาคม 2562117
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงาน ศบศ. สบก. ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา20 มีนาคม 2562117
29 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมคลังเก็บพัสดุ 19 มีนาคม 2562120
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2562122
31 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมประตูห้อง ผอ. ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. ชั้น 1 อาคาร 120 ปี19 มีนาคม 2562123
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๑๙ ชนิดเขียนด้วยมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2562124
33 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6700 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2562122
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสงและสติ๊กเกอร์ฝ้าห้องผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล สทส. ชั้น ๕ อาคาร ๑๒๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2562136
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2562144
36 ประกาศกรมศุลกากร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2562143
37 ประกาศกรมศุลกากร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2562141
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดไฟบอกชั้นในลิฟต์พร้อมติดตั้ง ณ ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2562139
39 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารเพื่อใช้งานในระบบ E-Lock14 มีนาคม 2562138
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า สตอ. ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2562140
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำแถบซีลกรมศุลกากร จำนวน 300,000 ชุด และซีลกรมศุลกากร จำนวน 200,000 ชุด พร้อมลวดสแตนเลสสตีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม 2562147
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานระแนงอลูมิเนียมและฝ้ายิปซั่ม สทส. ชั้น 5 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2562153
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2562156
44 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ระบบลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2562163
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ อาคาร ๑ ชั้น ๒ จำนวน ๔ เครื่อง7 มีนาคม 2562166
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0303-00408-61 อาคารเฉลิมพระกียรติฯ ร. ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2562180
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง บริเวณห้อง ผอ.สผต. ชั้น 3 อาคาร 1 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2562180
48 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร 1 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร4 มีนาคม 2562184
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ(1,719,998 ฉบับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มีนาคม 2562181
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2562192
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขทะเบียน ฮข 6534 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2562185
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวืธีเฉพาะเจาะจง การซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเกียร์ส่งกำลังเครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือศุลกากร ๘๐๕27 กุมภาพันธ์ 2562198
53 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256227 กุมภาพันธ์ 2562195
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้อง ผชช.คณิต สกม. ชั้น 12 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2562193
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ระบบลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระกียรติฯ ร. ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2562196
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ ขนาด 205/70-15 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER หมายเลขทะเบียน ฮร 9471 กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562209
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2562203
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2562209
59 ประกาศผลการจัดหาเช่าบริการสัญญาณ Corporate Internet เพื่อใช้งานในระบบ E-Lock22 กุมภาพันธ์ 2562203
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาอื่น ๆ รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2562211
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า ชั้น 4 สพก. และชั้น 1 สมพ. อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2562204
62 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องรองอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 และประตูทางเข้าอาคาร 1 ชั้น 1 บริเวณโถงด้านห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2562207
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ผอ.สสป. ชั้น 2 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2562239
64 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256214 กุมภาพันธ์ 2562236
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docu print รุ่น 240A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2562245
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Jockey Pump และท่อส่งน้ำดับเพลิงสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2562241
67 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารที่พักของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Customs Residence)11 กุมภาพันธ์ 2562239
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2562244
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ(1,719,998 ฉบับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2562255
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Spectrum One และรุ่น Frontier โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2562254
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ กศก. ๑๑๔ และกศก. ๑๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2562252
72 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกล์ด บรรจุภาชนะถัง 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร (15 ถัง)5 กุมภาพันธ์ 2562261
73 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข ๔๘๙๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2562272
74 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมถาดน้ำชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 120 ปี29 มกราคม 2562285
75 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ ขนาด 265/70-R16 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2562303
76 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ ขนาด 215/70-R15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2562305
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 3 หมายเลขทะเบียน 2 กส 4278 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2562300
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง สพก. ชั้น ๙ อาคาร ๑๒๐ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2562305
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 606 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มกราคม 2562318
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 20 ลิตร จำนวน 360 ถัง (ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2562330
81 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 80215 มกราคม 2562347
82 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 80314 มกราคม 2562351
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและล้างทำความสะอาด จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2562339
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่และเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่พร้อมบริการติดตั้ง สำหรับเครื่องยนต์ดับเพลิงอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2562339
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูไม้สัก ห้อง Jica ชั้น 2 ทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2562344
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน10 มกราคม 2562347
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายคนพิการ สพก. ชั้น 14 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2562342
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำหญิง อาคาร 7 คลัง 1 สขว.สสป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2562346
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี8 มกราคม 2562356
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน ๔ รายการ(๑,๗๑๙,๙๙๘ ฉบับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 มกราคม 2562352
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้องอธิบดี สำนักผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2562362
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน สษ - 3978 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2562368
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง3 มกราคม 2562387
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารประจำเรือศุลกากร 703 และเรือศุลกากร 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2562387
95 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือศุลกากร 380 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มกราคม 2562391
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราวด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 มกราคม 2562373
97 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมปิดกันนกคานชายคา พื้นคอนกรีต และผนังปูน บริเวณทางเดินข้างคลังของกลางด้านที่ติดโรงอาหาร และที่นั่งรอบต้นไม้ข้างลานจอดรถด้านหลังอาคาร 128 ธันวาคม 2561384
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKALFA 4550Ci โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ธันวาคม 2561406
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่และน้ำยาทำความความเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 120 ปี28 ธันวาคม 2561385
100 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร 1 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร28 ธันวาคม 2561382
ผลลัพท์ทั้งหมด 710 จำนวน 8 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร