ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 2187 ธันวาคม 25618
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน ชค-8340 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 25617
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน สฐ-6812 กทม. และยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ชง-6024 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 25617
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 256115
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6700 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 256113
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้แผงสวิตซ์ย่อยระบบไฟฟ้าพร้อมบริการติดตั้ง และปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า บริเวณอาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 256125
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 256124
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเจนเนอเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องซ้าย) ประจำเรือศุลกากร 802 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 256122
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 256122
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 256137
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการถือท้ายเรือศุลกากร 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256140
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256137
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม ชั้น 3 และประตูหนีไฟ ชั้น 4 สสอ. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256136
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพและลูกบิดประตู ห้องทปษ.ชูชัยและห้องรองฯ ชัยยุทธ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256136
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ แบบ 376 ใบแนบ 11 ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา, แบบ 432 ใบอนุญาตทำการล่วงเวลา,แบบ 138 สมุดรับ-ส่งหนังสือ และแบบ 138.ก สมุดส่งหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256135
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 256144
17 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร ๑ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร27 พฤศจิกายน 256146
18 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะประชุม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 256143
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256222 พฤศจิกายน 256159
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒20 พฤศจิกายน 256169
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 พฤศจิกายน 256169
22 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 พฤศจิกายน 256166
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 พฤศจิกายน 256168
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์ HP Laser Jet CE285A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 256192
25 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องรองอธิบดี กิตติ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักผู้บริหาร 14 พฤศจิกายน 256191
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 1 แห่ง (ในส่วนของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤศจิกายน 256192
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤศจิกายน 256189
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 256189
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศนอกเวลา ห้อง ทปษ.ชูชัย อาคาร 1 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 256194
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตและใบรับรองแบบ Single Window Entry ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๐ เดือน 13 พฤศจิกายน 256189
31 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าและฝ้าเพดานห้องโสตทัศนศึกษา สวศ. สบท. ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี12 พฤศจิกายน 256195
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 256194
33 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2561109
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 205/70 R15 จำนวน 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2561107
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจชนิดสารประกอบของแข็งด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Handheld X-Ray Diffraction Analyzer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2561108
36 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25628 พฤศจิกายน 2561108
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๒ ชนิดต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2561106
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูล ebXML Gateway แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร6 พฤศจิกายน 2561114
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโลเลต หมายเลขทะเบียน ชค 8340 กทม. ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2561112
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พฤศจิกายน 2561135
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงเหลือง ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2561129
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก1 พฤศจิกายน 2561130
43 ประกาศด่านศุลกากรเชียงดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด่านศุลกากรเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 พฤศจิกายน 2561134
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร30 ตุลาคม 2561148
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ตุลาคม 2561158
46 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌฬ 1941 กทม.26 ตุลาคม 2561160
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียนฮก 3034 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2561167
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8506 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2561165
49 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า สัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทางรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 19 ตุลาคม 2561225
50 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย เรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ เครื่อง 18 ตุลาคม 2561191
51 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้าย เรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๓๐๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ เครื่อง 18 ตุลาคม 2561189
52 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-9305 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ตุลาคม 2561247
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กรมศุลกากร16 ตุลาคม 2561331
54 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 4 คัน10 ตุลาคม 2561428
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ 256210 ตุลาคม 2561427
56 ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ใช้งานประจำห้องพระ9 ตุลาคม 2561430
57 ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก เรื่อง ผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรลานตรวจสินค้า ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี9 ตุลาคม 2561430
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2561449
59 ประกาศผลการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และอาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 ตุลาคม 2561435
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักข้าราชการบริเวณสถานีสุไหงโก-ลก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2561446
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ใช้สถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561472
62 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารจัดสอบ พร้อมตรวจกระดาษคำตอบ โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2561465
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการบ้านพักและคลังเก็บของที่ย่านสถานีปาดังเบซาร์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2561446
64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561480
65 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าระบบเครือข่ายเพื่อใช้กับระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบอุโมงค์รถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒27 กันยายน 2561463
66 ด่านศุลกากรสิชล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding27 กันยายน 2561465
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2561455
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2561 (วันที่ 1-30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2561449
69 ประกาศผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 กันยายน 2561368
70 ประกาศผลการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณกรมศุลกากร และสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 กันยายน 2561375
71 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (ลานจอดเฮลิคอปเตอร์) 25 กันยายน 2561461
72 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2561463
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กันยายน 2561436
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ24 กันยายน 2561448
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 256221 กันยายน 2561454
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อเซนเซอร์เกียร์บล็อกและเกจวัดอุณหภูมิเรือศุลกากร 805 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2561436
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561432
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แผงสวิตซ์ย่อยระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งประจำอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561424
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร และขนาด 550-600 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2561432
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑, อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และอาคาร ๑๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 กันยายน 2561276
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมประจำปี เรือศุลกากร 368 หน่วยสืบสวนปราบปรามระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561448
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 703 ขนาดความจุ 12 V. 200 Amp. จำนวน 8 ลูก และขนาดความจุ 12 V. 150 Amp. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561435
83 จ้างเหมางานบริการและซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 19 กันยายน 2561491
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2561499
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2561493
86 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561479
87 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561475
88 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561484
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรมฯ และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 กันยายน 2561270
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง หนูภายในกรมศุลกากร และอาคารศุลกพิพัฒน์(ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ซอยลาดกระบัง ๕๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 กันยายน 2561272
91 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร18 กันยายน 2561504
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ บริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17 กันยายน 256118 กันยายน 2561492
93 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. สบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 กันยายน 2561473
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561469
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการ โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561465
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561471
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561483
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561473
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต(e-Tracking) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน18 กันยายน 2561471
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561426
ผลลัพท์ทั้งหมด 576 จำนวน 6 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร