ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ผอ.สสป. ชั้น 2 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 256226
2 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256214 กุมภาพันธ์ 256224
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docu print รุ่น 240A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 256229
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Jockey Pump และท่อส่งน้ำดับเพลิงสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 256234
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารที่พักของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Customs Residence)11 กุมภาพันธ์ 256231
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 256230
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ(1,719,998 ฉบับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 256247
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Spectrum One และรุ่น Frontier โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 256247
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ กศก. ๑๑๔ และกศก. ๑๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 256247
10 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกล์ด บรรจุภาชนะถัง 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร (15 ถัง)5 กุมภาพันธ์ 256253
11 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข ๔๘๙๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 256267
12 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมถาดน้ำชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 120 ปี29 มกราคม 256277
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ ขนาด 265/70-R16 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 256293
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ ขนาด 215/70-R15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 256292
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 3 หมายเลขทะเบียน 2 กส 4278 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 256299
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง สพก. ชั้น ๙ อาคาร ๑๒๐ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2562100
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 606 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มกราคม 2562110
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 20 ลิตร จำนวน 360 ถัง (ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2562122
19 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 80215 มกราคม 2562130
20 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 80314 มกราคม 2562136
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและล้างทำความสะอาด จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2562136
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่และเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่พร้อมบริการติดตั้ง สำหรับเครื่องยนต์ดับเพลิงอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2562134
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูไม้สัก ห้อง Jica ชั้น 2 ทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2562141
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน10 มกราคม 2562141
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายคนพิการ สพก. ชั้น 14 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2562140
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำหญิง อาคาร 7 คลัง 1 สขว.สสป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2562140
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี8 มกราคม 2562144
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน ๔ รายการ(๑,๗๑๙,๙๙๘ ฉบับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 มกราคม 2562148
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้องอธิบดี สำนักผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2562158
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน สษ - 3978 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2562162
31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง3 มกราคม 2562175
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารประจำเรือศุลกากร 703 และเรือศุลกากร 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2562171
33 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือศุลกากร 380 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มกราคม 2562176
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราวด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 มกราคม 2562167
35 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมปิดกันนกคานชายคา พื้นคอนกรีต และผนังปูน บริเวณทางเดินข้างคลังของกลางด้านที่ติดโรงอาหาร และที่นั่งรอบต้นไม้ข้างลานจอดรถด้านหลังอาคาร 128 ธันวาคม 2561179
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKALFA 4550Ci โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ธันวาคม 2561189
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่และน้ำยาทำความความเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 120 ปี28 ธันวาคม 2561181
38 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร 1 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร28 ธันวาคม 2561180
39 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร 1 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร28 ธันวาคม 2561181
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิบบ้อน (ใช้กับ E-OFFICE) จำนวน 200 ม้วน และสติ๊กเกอร์ (ใช้กับ E-OFFICE) จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2561190
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 606 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ธันวาคม 2561199
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้อง Pantry สกม. ชั้น 12 อาคาร 120 ปี,ประตูทางเข้าอาคาร 120 ปี ชั้น 1 สมพ. และประตูทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 สำนักผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธันวาคม 2561185
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดมาเตอร์ขับวาล์ว (TURN ELECTRIC ACTUATOR) เครื่องทำน้ำเย็นเทรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธันวาคม 2561186
44 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ 2 (ขวา) และระบบเครื่องปรับอากาศ เรือศุลกากร 701 25 ธันวาคม 2561211
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่อง (เครื่องตัดบัตรภาษี) ยี่ห้อ HEFTER SYSTEM FORM รุ่น V9000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธันวาคม 2561192
46 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สทก.24 ธันวาคม 2561198
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สทก.24 ธันวาคม 2561203
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สทก.24 ธันวาคม 2561207
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ประจำสำนักสืบสวนและปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2561207
50 ประกาศผลการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์19 ธันวาคม 2561211
51 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 1101 19 ธันวาคม 2561214
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวิเคราะห์ชนิดของสินค้าไม้แปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2561209
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๓๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ธันวาคม 2561219
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบันไดทางขึ้น สสป. ชั้น 1 อาคาร 2 ด้านโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2561214
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวิเคราะห์ชนิดของสินค้าไม้แปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2561216
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 609 โดยวิธีคัดเลือก14 ธันวาคม 2561245
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทศุลกากรเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2561227
58 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่เครื่องขวาประจำเรือศุลกากร 609 โดยวิธีคัดเลือก13 ธันวาคม 2561249
59 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256212 ธันวาคม 2561245
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 802 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 2561245
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 606 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 2561246
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ เครื่องซ้าย เรือศุลกากร 703 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 2561241
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 703 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 2561239
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 1101 โดยวิธีคัดเลือก12 ธันวาคม 2561245
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 606 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 ธันวาคม 2561243
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 609 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 ธันวาคม 2561243
67 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร12 ธันวาคม 2561228
68 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร12 ธันวาคม 2561230
69 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 70112 ธันวาคม 2561234
70 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document ระยะที่ ๑) 12 ธันวาคม 2561235
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 370 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ธันวาคม 2561246
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเอกสารที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว11 ธันวาคม 2561261
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 2187 ธันวาคม 2561250
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน ชค-8340 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2561245
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน สฐ-6812 กทม. และยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ชง-6024 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2561248
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2561251
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6700 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2561247
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้แผงสวิตซ์ย่อยระบบไฟฟ้าพร้อมบริการติดตั้ง และปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า บริเวณอาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2561260
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 2561278
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเจนเนอเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องซ้าย) ประจำเรือศุลกากร 802 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2561267
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 2561268
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2561288
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมการถือท้ายเรือศุลกากร 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2561281
84 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2561277
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม ชั้น 3 และประตูหนีไฟ ชั้น 4 สสอ. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2561271
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโช๊คอัพและลูกบิดประตู ห้องทปษ.ชูชัยและห้องรองฯ ชัยยุทธ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2561273
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ แบบ 376 ใบแนบ 11 ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา, แบบ 432 ใบอนุญาตทำการล่วงเวลา,แบบ 138 สมุดรับ-ส่งหนังสือ และแบบ 138.ก สมุดส่งหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2561272
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2561288
89 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร ๑ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร27 พฤศจิกายน 2561287
90 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะประชุม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2561288
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256222 พฤศจิกายน 2561302
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒20 พฤศจิกายน 2561311
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 พฤศจิกายน 2561322
94 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 พฤศจิกายน 2561310
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 พฤศจิกายน 2561317
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์ HP Laser Jet CE285A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2561338
97 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องรองอธิบดี กิตติ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักผู้บริหาร 14 พฤศจิกายน 2561327
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 1 แห่ง (ในส่วนของงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤศจิกายน 2561329
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พฤศจิกายน 2561325
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2561337
ผลลัพท์ทั้งหมด 648 จำนวน 7 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร