ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ 256210 ตุลาคม 2561231
2 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 4 คัน10 ตุลาคม 2561232
3 ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก เรื่อง ผู้ชนะการจ้างโครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรลานตรวจสินค้า ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี9 ตุลาคม 2561232
4 ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ใช้งานประจำห้องพระ9 ตุลาคม 2561237
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2561253
6 ประกาศผลการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และอาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 ตุลาคม 2561244
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักข้าราชการบริเวณสถานีสุไหงโก-ลก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2561251
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการบ้านพักและคลังเก็บของที่ย่านสถานีปาดังเบซาร์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2561253
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารจัดสอบ พร้อมตรวจกระดาษคำตอบ โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2561265
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ใช้สถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561276
11 ประกาศผลการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณกรมศุลกากร และสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 กันยายน 2561173
12 ประกาศผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256226 กันยายน 2561174
13 ด่านศุลกากรสิชล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding27 กันยายน 2561270
14 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การเช่าระบบเครือข่ายเพื่อใช้กับระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบอุโมงค์รถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒27 กันยายน 2561270
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561281
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2561 (วันที่ 1-30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2561257
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2561259
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2561268
19 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (ลานจอดเฮลิคอปเตอร์) 25 กันยายน 2561263
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ24 กันยายน 2561242
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กันยายน 2561237
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑, อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และอาคาร ๑๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 กันยายน 256182
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง หนูภายในกรมศุลกากร และอาคารศุลกพิพัฒน์(ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ซอยลาดกระบัง ๕๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 กันยายน 256177
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรมฯ และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 กันยายน 256177
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร และขนาด 550-600 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กันยายน 2561238
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แผงสวิตซ์ย่อยระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งประจำอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561236
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561241
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อเซนเซอร์เกียร์บล็อกและเกจวัดอุณหภูมิเรือศุลกากร 805 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2561244
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 256221 กันยายน 2561260
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 703 ขนาดความจุ 12 V. 200 Amp. จำนวน 8 ลูก และขนาดความจุ 12 V. 150 Amp. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2561245
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมแซมประจำปี เรือศุลกากร 368 หน่วยสืบสวนปราบปรามระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561253
32 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561292
33 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561286
34 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการและบ้านพักหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561281
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561229
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2561294
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2561300
38 จ้างเหมางานบริการและซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 19 กันยายน 2561297
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต(e-Tracking) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน18 กันยายน 2561281
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561279
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561287
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561281
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการ โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561278
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กันยายน 2561280
45 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. สบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 กันยายน 2561282
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ บริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17 กันยายน 256118 กันยายน 2561297
47 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร18 กันยายน 2561307
48 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-9304 กทม. และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-9305 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561278
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561289
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนในการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของด่านศุลกากรเชียงแสน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561284
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กันยายน 2561291
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2561295
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 17 กันยายน 2561287
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 17 กันยายน 2561282
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 กันยายน 2561276
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์อาคารประภาคารท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561266
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายฝ่ายเบิกจ่าย อาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561266
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561261
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสาร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2561288
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 13 กันยายน 2561272
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กันยายน 2561271
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black(10k) จำนวน 1000 กลัก โดยวิธีคัดเลือก13 กันยายน 2561283
63 ประกาศผลการจัดซื้อ Circuit Breaker เครื่องสูบน้ำระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 13 กันยายน 2561274
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กันยายน 2561291
65 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ตราอักษรซูซูกิ12 กันยายน 2561280
66 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ด้านขวา ประจำเรือศุลกากร 100112 กันยายน 2561281
67 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมชุดขดลวดจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขวา ประจำเรือศุลกากร 605 12 กันยายน 2561282
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการจำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน ษฮ-6907 กทม., ชค-8505 กทม. และหมายเลขทะเบียน ศฮ-9047 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2561284
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2561283
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561278
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน ตย-5827 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561276
72 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรดาร์ (Radar) ประจำเรือศุลกากร 349 ยี่ห้อ Samyang รุ่น SMR-3700 หมายเลขเครื่อง 3405661 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561282
73 ประกาศผลการาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล จำนวน ๑๙ รายการ11 กันยายน 2561278
74 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดทำเอกสารการประชุมของสำนักพิกัดอัตราศุลกากร11 กันยายน 2561289
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบอกตำบลที่เรือ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ประจำเรือศุลกากร 609 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561286
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 กันยายน 2561280
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 กันยายน 2561285
78 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 กันยายน 2561291
79 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าและฝ้าเพดานห้องประชุม สวศ. สบท. ชั้น 1510 กันยายน 2561290
80 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 . 10 กันยายน 2561295
81 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับเรือศุลกากร 606 และ 60710 กันยายน 2561302
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศนอกเวลา ชั้น 9 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2561309
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 กันยายน 2561309
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2561305
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2561313
86 ประกาศผลการจัดเช่าบริการ โครงการเช่าสายเครือข่ายสื่อสาร Internet ของระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626 กันยายน 2561243
87 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 รายการ6 กันยายน 2561309
88 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2561312
89 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์และผ้าเบรค ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ-4367 กทม. และ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 5942 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2561315
90 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Migration Phase 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 กันยายน 2561331
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 4 กันยายน 2561230
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร 1 และอาคารศุลพิพัฒน์ 140 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2561290
93 ประกาศผลการประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยง Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 กันยายน 2561237
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น LQ2090 และหมึกพิมพ์ TALLY รุ่น T6215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2561310
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 กันยายน 2561262
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 กันยายน 2561284
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2561273
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สก็อตเทป ขนาด 1 นิ้ว และแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2561296
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายไมโครโฟน สายสัญญาณเสียงและสายสัญญาณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2561277
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2561283
ผลลัพท์ทั้งหมด 523 จำนวน 6 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร