ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเปลี่ยนและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 256113
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 256112
3 ประกาศผลการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำหรับใช้งานบริเวณด้านหน้าเวที ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี21 พฤษภาคม 256114
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6753 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2561113
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2561110
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ตย ๕๘๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 256194
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ17 พฤษภาคม 2561103
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤษภาคม 256197
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 13 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2561101
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดควบคุมเกียร์ เรือศุลกากร 803 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 256195
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กอัลลอยด์ ประตู 1 กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2561113
12 ประกาศผลการจ้างล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษ ใช้งานประจำชั้น 9 อาคาร 120 ปี11 พฤษภาคม 2561112
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท ๑๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก เพื่อใช้ในราชการประจำเรือศุลกากร ๓๗๒ 10 พฤษภาคม 2561118
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัสดุแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2561146
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากไมโครฟิล์ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2561118
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 83 พฤษภาคม 2561138
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2561141
18 ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีเรือค้าชายฝั่ง จำนวน 100 เล่ม2 พฤษภาคม 2561145
19 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร ระยะที่ ๒ 2 พฤษภาคม 2561145
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ตราอักษรมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8506 กทม. 1 พฤษภาคม 2561167
21 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3กฒ-4383 กทม. 1 พฤษภาคม 2561161
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2561185
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2561167
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 256182
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 256180
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 256183
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19.01.2561)19 มกราคม 256181
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15.01.2561)15 มกราคม 256182
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561205
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561177
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FC2W หมายเลขทะเบียน 93-8967 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561171
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561182
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชาย ฝ่ายเบิกจ่าย สบก. ชั้น 1 อาคาร 118 เมษายน 2561196
34 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น 18 เมษายน 2561199
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ตย-5826 กทม.17 เมษายน 2561187
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาซ่อมแซมเรือศุลกากร 80617 เมษายน 2561199
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน ห้องเก็บของส่วนสื่อสารองค์กร สบก11 เมษายน 2561115
38 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการปรับปรุงระบบท่อประปา - สุขาภิบาล อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 17 เมษายน 2561199
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังตู้เก็บของในห้องน้ำหญิง สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2561191
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 9 เมษายน 2561205
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกุญแจล๊อกประตูอลูมิเนียมบานสวิง ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สกท. ชั้น 1 อาคาร 120 ปี9 เมษายน 2561190
42 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ตราอักษร SUZUKI สำหรับเรือศุลกากร 3805 เมษายน 2561252
43 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ๑๘ คัน5 เมษายน 2561230
44 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ตราอักษรเมอร์คิวรี่ สำหรับเรือศุลกากร 364, 217, 216, 371, 372 และ 2193 เมษายน 2561218
45 ประกาศผลการจัดซื้อยางรถยนต์ ชนิดไม่ใช้ยางใน ขนาด 265/70-16 จำนวน 4 เส้น20 มีนาคม 2561160
46 ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docu print รุ่น 240A12 มีนาคม 2561165
47 ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก Samsung รุ่น SL-M 3820 Series Black Toner : 10,000 Page12 มีนาคม 2561161
48 ประกาศผลการจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน สณ 8026 กทม.25 กุมภาพันธ์ 2561174
49 ประกาศผลการซื้อตลับหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น DP-MB 251 CX23 กุมภาพันธ์ 2561162
50 ประกาศผลการจ้างซ่อมห้องน้ำชาย หญิง สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 โซนอธิบดี2 กุมภาพันธ์ 2561159
51 ประกาศผลการซื้อตลับหมึกเครื่องโทรสาร Canon รุ่น L170 จำนวน 30 ตลับ7 กุมภาพันธ์ 2561158
52 ประกาศผลการซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1,200 ลิตร สำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคาร 120 ปี 26 มกราคม 2561157
53 ประกาศผลการจ้างซ่อมเครื่องมือการเดินเรือ เรือศุลกากร 38117 มกราคม 2561155
54 ประกาศผลการจ้างเปิดตรวจสอบแพชูชีพ เรือศุลกากร 110117 มกราคม 2561175
55 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องซ้าย) เรือศุลกากร 80217 มกราคม 2561185
56 ประกาศผลการจ้างซ่อมรถยนต์กระบะบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 93-8969 กทม.4 มกราคม 2561170
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโช๊คอัพประตูห้องปฏิบัติงาน ส่วนวิเคราะห์สินค้า สำนักพิกัดอัตราศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2561269
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2561255
59 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร 80630 มีนาคม 2561242
60 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร 80530 มีนาคม 2561231
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ชั้น 2 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2561235
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกงานจ้างซ่อมแซมชุดส่งกำลังและคอนโทรล เรือศุลกากร ๖๐๗27 มีนาคม 2561229
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร 702 โดยวิธีคัดเลือก26 มีนาคม 2561242
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก การจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 100126 มีนาคม 2561276
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสารและเดินเรือ เรือศุลกากร 702 หน่วยสืบสวนปราบปรามจันทบุรี-ตราด23 มีนาคม 2561246
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล22 มีนาคม 2561243
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ กศก.114 แบบแจ้งการประเมิน/เรียกเก็บอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ จำนวน 80,000 ชุด22 มีนาคม 2561266
68 ประกาศผลผู่้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร ๖๐๗ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 2561278
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือศุลกากร ๗๐๒ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 2561263
70 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่เรือศุลกากร ๘๐๒ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 2561272
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ ประจำเรือศุลกากร 607 20 มีนาคม 2561270
72 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร20 มีนาคม 2561260
73 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ19 มีนาคม 2561267
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลังของกลางของกรมศุลกากร19 มีนาคม 2561264
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ SWITCH สำหรับระบบโทรศัพท์ Voice Over IP จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2561290
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มีนาคม 2561277
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร ซอยลาดกระบัง ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2561292
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนและฝ้าเพดาน15 มีนาคม 2561287
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2561278
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมม่านม้วนห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคืนอากร สสอ. ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2561269
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบขนพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว จำนวน 900,000 ชุด14 มีนาคม 2561290
82 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256113 มีนาคม 2561301
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ทริม เรือศุลกากร 3799 มีนาคม 2561332
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8505 กทม.9 มีนาคม 2561313
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge Black (10K) จำนวน 200 กลัก8 มีนาคม 2561316
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโลเล็ต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน ศอ 7716 กทม.8 มีนาคม 2561326
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารจัดสอบ พร้อมตรวจกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2561286
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walkthrough metal detector) และเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Handheld) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2561293
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ใช้จัดสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2561303
90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ด้านซ้ายและเปลี่ยนข้อต่ออ่อนท่อแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ด้านขวาสำหรับเรือศุลกากร 606 สปป.2 สสป.7 มีนาคม 2561299
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จัดทำเอกสารเพิ่มเติม5 มีนาคม 2561347
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2561329
93 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers)” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 5 มีนาคม 2561324
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 มีนาคม 2561338
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อแบตเตอรี่ระบบลิฟต์โดยสารอาคารศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์28 กุมภาพันธ์ 2561345
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบ กศก.๑๑๕ แบบแจ้งการประเมิน/เรียกเก็บอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (กรณีอื่นๆ) จำนวน 80,000 ชุด28 กุมภาพันธ์ 2561324
97 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้่าส่วนบุคคล การชำระภาษีและเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหารและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแบบ Single Window ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 256128 กุมภาพันธ์ 2561371
98 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 80526 กุมภาพันธ์ 2561373
99 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 80426 กุมภาพันธ์ 2561382
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง หนู ภายในกรมศุลกากร และอาคารศุลกพิพัฒน์(ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ซอยลาดกระบัง ๕๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2561376
ผลลัพท์ทั้งหมด 346 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร