สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 314 กันยายน 256032
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ฝพด. 1 สบพ. สบก. 14 กันยายน 256028
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 กันยายน 256045
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่8 กันยายน 256049
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี6 กันยายน 256053
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของด่านศุลกากรหนองคาย6 กันยายน 256054
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5 กันยายน 256058
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 กันยายน 256058
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์5 กันยายน 256055
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4 กันยายน 256059
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สทก.)4 กันยายน 256059
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย4 กันยายน 256060
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ4 กันยายน 256057
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ด่านศุลกากรท่าลี่ ในรอบเดือนสิงหาคม 25601 กันยายน 256065
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 กันยายน 256068
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (ด่านฯเบตง)1 กันยายน 256068
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 กันยายน 256067
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560(ช่องเม็ก)31 สิงหาคม 256074
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311 สิงหาคม 2560157
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 สิงหาคม 2560133
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 สิงหาคม 2560151
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก4 สิงหาคม 2560166
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 สิงหาคม 2560163
24 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่4 สิงหาคม 2560163
25 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 สิงหาคม 2560159
26 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 กรกฎาคม 2560155
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี3 สิงหาคม 2560165
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ด่านศุลกากรท่าลี่ ในรอบเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560165
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ด่านศุลกากรเบตง ในรอบเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560162
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. ในรอบเดือนกรกฎาคม 25603 สิงหาคม 2560166
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 สิงหาคม 2560173
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 สิงหาคม 2560173
33 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 สิงหาคม 2560174
34 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ2 สิงหาคม 2560169
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย2 สิงหาคม 2560170
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 สิงหาคม 2560173
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (สทก.)1 สิงหาคม 2560177
38 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์27 กรกฎาคม 2560190
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. ในรอบเดือน มิ.ย. 2560 14 กรกฎาคม 2560254
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2560 สสล.13 กรกฎาคม 2560246
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311 กรกฎาคม 2560265
42 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 กรกฎาคม 2560147
43 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560256
44 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 110 มกราคม 2560253
45 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 กรกฎาคม 2560261
46 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 27 กรกฎาคม 2560259
47 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 27 กรกฎาคม 2560260
48 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 เมษายน 2560258
49 รายงานสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 มีนาคม 2560260
50 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก5 กรกฎาคม 2560272
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่5 กรกฎาคม 2560267
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากIเบตง5 กรกฎาคม 2560275
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย5 กรกฎาคม 2560281
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี4 กรกฎาคม 2560280
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ4 กรกฎาคม 2560273
56 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรตากใบ4 กรกฎาคม 2560262
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 กรกฎาคม 2560284
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 กรกฎาคม 2560283
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ของด่านฯท่าลี่3 กรกฎาคม 2560287
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)3 กรกฎาคม 2560275
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (สทก.)3 กรกฎาคม 2560273
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์30 มิถุนายน 2560286
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง16 มิถุนายน 2560346
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 313 มิถุนายน 2560360
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 19 ธันวาคม 2559250
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 19 มิถุนายน 2560377
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.8 มิถุนายน 2560381
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์6 มิถุนายน 2560366
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มิถุนายน 2560382
70 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 สสล.5 มิถุนายน 2560370
71 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯ เบตง5 มิถุนายน 2560397
72 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯ หนองคาย4 มิถุนายน 2560397
73 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯท่าลี่2 มิถุนายน 2560400
74 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2 มิถุนายน 2560398
75 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก2 มิถุนายน 2560369
76 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย2 มิถุนายน 2560376
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด่านศุลกากรตากใบ2 มิถุนายน 2560374
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน1 มิถุนายน 2560392
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)1 มิถุนายน 2560381
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (สทก.)1 มิถุนายน 2560378
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256031 พฤษภาคม 2560431
82 ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2560 ด่านศุลกากรกันตัง16 พฤษภาคม 2560420
83 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ด่านฯ ช่องเม็ก)9 พฤษภาคม 2560449
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 18 พฤษภาคม 2560462
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 (แก้ไข) ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน6 พฤษภาคม 2560457
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ6 พฤษภาคม 2560494
87 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ของ สำนักกฎหมาย5 พฤษภาคม 2560462
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์5 พฤษภาคม 2560461
89 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 สสล.4 พฤษภาคม 2560506
90 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 สสล.3 เมษายน 2560495
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3 พฤษภาคม 2560481
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 พฤษภาคม 2560488
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ฝพด. 1 สบพ. สบก.3 พฤษภาคม 2560493
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี2 พฤษภาคม 2560483
95 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 พฤษภาคม 2560510
96 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรตากใบ2 พฤษภาคม 2560457
97 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ของด่านฯท่าลี่2 พฤษภาคม 2560482
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 พฤษภาคม 2560468
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรเบตง1 พฤษภาคม 2560488
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (สทก.)1 พฤษภาคม 2560480
ผลลัพท์ทั้งหมด 441 จำนวน 5 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร