การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 1. ขั้นตอนการซื้อสินค้า
  1. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีเครื่องหมาย "VAT REFUND FOR TOURIST"
  2. มียอดซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ 2,000 บาท ในร้านค้าเดียวกันและวันเดียวกันที่ทำการซื้อสินค้าต่อคน
  3. แสดงหนังสือเดินทางเพื่อขอใบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) สำหรับนักท่องเที่ยวและใบกำกับภาษีจากทางร้านค้า
 2. ขั้นตอนการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร
  1. เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
   1. แบบ ภ.พ.10 จำนวน 1 ชุด
   2. ใบกำกับภาษี จำนวน 1 ชุด
   3. ตั๋วเครื่องบิน จำนวน 1 ใบ
   4. หนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวฯ จำนวน 1 เล่ม
  2. ขั้นตอนในการตรวจและรับรองสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร นักท่องเที่ยวฯ นำสินค้าที่ซื้อพร้อมทั้งแบบ ภ.พ.10 ใบกำกับภาษี ตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทาง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำหน่วยตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ตรวจสินค้าและรับรองในแบบ ภ.พ.10 โดยเจ้าหน้าที่ฯจะลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราศุลกากรไว้เป็นหลักฐานในแบบ ภ.พ.10 จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯจะมอบแบบ ภ.พ.10 เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ส่วนสินค้ามอบให้ผู้โดยสารนำไปบรรทุกขึ้นเครื่องบินหรือนำติดตัวต่อไป
   อนึ่ง สินค้าประเภทอัญมณีที่ประกอบเป็นตัวเรือน หรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา ที่มีราคาตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท เมื่อผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ให้นำสินค้าดังกล่าวติดตัวนักท่องเที่ยวฯไปให้เจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจ ณ จุดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอีกครั้ง
 3. ระยะเวลาในการดำเนินการ
  ประมาณ 1-5 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
 5. สถานที่ติดต่อ
  จุดตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือจุดตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต อู่ตะเภา กระบี่ สมุย แล้วแต่กรณี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2559 15:26:55
จำนวนผู้เข้าชม : 5,022
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-0401 หรือ 0-2667-7000 ต่อ 25-3106
อีเมล์ : 67000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร