บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 173 เข้าชมวันนี้
 • 98,890 เข้าชมเดือนนี้
 • 919,699 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

การนำเข้าส่งออกชั่วคราว A.T.A Carnet

การปฏิบัติพิธีการ A.T.A. CARNET

เอกสารค้ำประกัน A.T.A CARNET เป็นเอกสาร ที่ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา และเอกสารผ่านแดนควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง ภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากร สำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราว มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกเอกสารนั้น

เอกสารค้ำประกัน A.T.A CARNET 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
 1. ปกหน้า และ ปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สีขาว)
 2. แบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง)
 3. แบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว)
 4. แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า)
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงขณะผ่านพิธีการ
 1. เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET จำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือเดินทางของผู้ถือ จำนวน 1 เล่ม
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ A.T.A. CARNET
 1. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ A.T.A. CARNET นำเข้าและนำกลับเข้ามา
  1. กรณีนำเข้า ( IMPORTATION ) ปฏิบัติ ดังนี้
   1. ผู้โดยสารผ่านเข้าทางช่องมีสิ่งของต้องสำแดง หรือช่องแดง และ แสดงเอกสาร A.T.A CARNET แจ้งขอปฏิบัติพิธีการนำเข้าชั่วคราวโดยใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A CARNET ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องแดง
   2. ผู้โดยสาร กรอกรายละเอียดในแบบนำเข้า ฉบับใบสำคัญคู่ต้นขั้วขาเข้า (สีขาว) (IMPORTATION VOUCHER)
   3. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารและบันทึกรายละเอียด วัน เดือน ปี และ ท่าที่นำเข้า เลขที่พิธีการนำเข้า เลขที่ยกเว้นอากร กำหนดวันส่งของกลับออกไปในเอกสาร ATA CARNET ทั้งฉบับใบต้นขั้วขาเข้า (IMPORTATION COUNTERFOIL)
   4. หากนำเข้ามาจริงถูกต้องตามตามที่สำแดงในเอกสาร ก็จะปล่อยของนั้นให้พ้นไปจากอารักขาของศุลกากรโดยเร็ว โดยบันทึกรายละเอียดการตรวจปล่อยลงไว้ด้านหลังเอกสารใบสำคัญคู่ต้นขั้วขาเข้า (IMPORTATION VOUCHER) กรณีของที่นำเข้ามาจริงไม่ถูกต้องตรงตามที่สำแดงในเอกสาร จะบันทึกรายละเอียดการตรวจปล่อยตามที่ได้นำเข้ามาจริง
   หมายเหตุ :
   1. กรณีเอกสารค้ำประกัน ATA CARNET หมดอายุ และไม่ปรากฏหลักฐานการส่งของกลับออกไป จะดำเนินการแจ้งให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ค้ำประกันมาชำระค่าภาษีอากร
   2. กรณีไม่ปรากฏหลักฐานการส่งออกกลับไปโดยผ่านศุลกากรโดยถูกต้องจะต้องพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่อไป
  2. กรณีนำกลับเข้ามา ( RE-IMPORTATION ) ปฏิบัติ ดังนี้
   1. ผู้โดยสารผ่านเข้าทางช่องมีสิ่งของต้องสำแดง หรือช่องแดง และ แสดงเอกสาร A.T.A CARNET แจ้งขอปฏิบัติพิธีการนำเข้าชั่วคราวโดยใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A CARNET ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องแดง
   2. ผู้โดยสารกรอกรายการในใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบนำกลับเข้ามา (สีเหลือง) (RE-IMPORTATION VOUCHER)
   3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
   4. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตรวจสอบของที่นำเข้ามาจริงกับเอกสารที่ผู้โดยสารนำของเข้ามายื่น
   5. หากของที่นำเข้ามาจริงถูกต้องตรงตามที่สำแดงในเอกสาร ก็จะปล่อยของนั้นให้พ้นไปจากอารักขาของศุลกากร โดยเร็วโดยบันทึกรายละเอียดการตรวจปล่อยลงไว้ด้านหลังเอกสารใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบนำกลับเข้ามา (RE-IMPORTATION VOUCHER) กรณีของที่นำเข้ามาจริงไม่ถูกต้องตรงตามสำแดงในเอกสารจะบันทึกรายละเอียดการตรวจปล่อยตามที่ได้นำเข้ามาจริง
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ A.T.A. CARNET ส่งออกและส่งกลับออกไป
  1. กรณีส่งออก ( EXPORTATION ) ปฏิบัติ ดังนี้
   1. ผู้ส่งออกยื่นเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET ทั้งชุดโดยกรอกรายละเอียดในใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบส่งออก ( สีเหลือง ) (EXPORTATION VOUCHER ) ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสาร
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารถูกต้อง จะออกเลขพิธีการส่งออก รหัสเลขที่ 420 ใบแบบส่งออก (สีเหลือง) (EXPORTATION COUNTERFOIL) และ ใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบส่งออก (EXPORTATION VOUCHER) เลขที่ยกเว้นอากร/วันส่งออก เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดประกอบด้วย วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติพิธีการ ท่าที่ส่งออก กำหนดวันที่นำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันส่งออก และทั้งนี้ต้องไม่เกินวันหมดอายุของเอกสาร
   3. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบสุทธินำกลับ 40 บาท
   4. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตรวจสอบรายการของที่ส่งออก กับของที่ผู้ส่งออกนำมาแสดงโดยวิธีสุ่มตรวจ กรณีถูกต้องตามสำแดงก็จะปล่อยของส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยจะบันทึกรายละเอียดการตรวจปล่อยไว้ด้านหลัง เอกสารใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบส่งออก ( สีเหลือง ) (EXPORTATION VOUCHER) กรณีตรวจพบของไม่ตรงตามสำแดงให้ผู้ส่งออกแก้ไขตามความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินปริมาณที่ระบุในเอกสาร A.T.A. CARNET
   5. เจ้าหน้าที่ศุลกากร จะเก็บใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบส่งออก (สีเหลือง) (EXPORTATION VOUCHER) และส่งเอกสารมายังช่องตรวจของศุลกากรสีแดง (RED CHANNEL) เพื่อรอประกบคู่กับเอกสาร (REIMPORTATION VOUCHERX ขณะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
  2. กรณีส่งกลับออกไป ( RE-EXPORTATION ) ปฏิบัติ ดังนี้
   1. ผู้ส่งออกยื่นเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET ทั้งชุดโดยกรอกรายละเอียดในใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) (RE-EXPORTATION VOUCHER) ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่ส่งกลับออกไป
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารถูกต้องจะออกเลขพิธีการส่งกลับออกไป รหัสเลขที่ 432 ในแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) RE-EXPORTATION COUNTERFOIL และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTAION VOUCHER) เลขที่ยกเว้นอากร / วันส่งกลับออกไป
   3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสาร วันที่กำหนดส่งกลับออกไป บันทึกท่าที่ส่งกลับออกไป วัน เดือน ปี ที่ส่งกลับออกไป ลงลายมือชื่อ ใบแบบส่งกลับออกไปและใบสำคัญคู่ต้นขั้ว
   4. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตรวจสอบรายการของที่ส่งกลับออกไป กับของที่ผู้ส่งกลับออกไปนำมาแสดง โดยวิธีสุ่มตรวจ กรณีถูกต้องตามสำแดง ก็จะปล่อยของส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยจะบันทึกรายละเอียด การตรวจปล่อยไว้ด้านหลัง ใบสำคัญคู่ต้นขั้วแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) (RE-EXPORTATION VOUCHER) กรณีของส่งกลับออกไปไม่ครบทั้งจำนวนหรือบางส่วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรียกเก็บภาษีอากรและค่าภาระติดพันต่อไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ประมาณ 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 1. ไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีของนำเข้าและนำกลับเข้ามา
 2. ค่าธรรมเนียมสุทธินำกลับ 40 บาท กรณีส่งออก
 3. ไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีของส่งกลับออกไป
แบบฟอร์มที่ใช้
เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET ขอได้จากหอการค้าของประเทศต้นกำเนิด 

สถานที่ติดต่อ 
ขาเข้า
 1. ช่องมีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องแดง (GOODS TO DECLARE) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร
 2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือช่องมีสิ่งของต้องสำแดงหรือช่องแดง (GOODS TO DECLARE) อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต อู่ตะเภา กระบี่ และ สมุย แล้วแต่กรณี
ขาออก 
ห้องจุดตรวจศุลกากร (Customs Inspection) ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือห้องจุดตรวจศุลกากร (Customs Inspection) อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต อู่ตะเภา กระบี่ และ สมุย แล้วแต่กรณี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กันยายน 2559 13:26:00
จำนวนผู้เข้าชม : 3,708
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1225
อีเมล์ : 68000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร