ราคากลาง (อ้างอิง)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเปลี่ยนลิฟต์โดยสารอาคาร 120 ปี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กรกฎาคม 25605
2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 87 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 กรกฎาคม 256024
3 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19 กรกฎาคม 256025
4 ราคากลางและคุณลักษณะจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา17 กรกฎาคม 256027
5 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 256064
6 ราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 256064
7 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 256063
8 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 256064
9 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 379 โดยวิธีตกลงราคา5 กรกฎาคม 256076
10 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)27 มิถุนายน 2560100
11 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa 4550Ci 23 มิถุนายน 2560117
12 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างพิมพ์ใบขนสินค้าพิเศษ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 900,000 ชุด22 มิถุนายน 2560129
13 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำเย็น TRANE 20 มิถุนายน 2560137
14 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อน (cooling Tower) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 1 และอาคาร 120 ปี13 มิถุนายน 2560148
15 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ บริเวณภายในและนอกอาคารกรมศุลกากร7 มิถุนายน 2560169
16 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการซ่อมแซมเรือศุลกากร 378 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 6 มิถุนายน 2560169
17 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FTIR รุ่น Frontier ยี่ห้อ Perkin-Elmer5 มิถุนายน 2560175
18 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์2 มิถุนายน 2560196
19 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสาร1 มิถุนายน 2560196
20 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร 31 พฤษภาคม 2560191
21 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 12 รายการ30 พฤษภาคม 2560222
22 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือ 60526 พฤษภาคม 2560207
23 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเชือกไนล่อน 100% ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน 7 รายการ23 พฤษภาคม 2560221
24 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 พฤษภาคม 2560214
25 จัดซื้อเชือกไนล่อน ๑๐๐% ความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตรต่อรน โดยไม่มีรอยต่อ ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน ๗ รายการ23 พฤษภาคม 2560222
26 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่พิเศษ (ปรับปรุงผิวจรจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)22 เมษายน 2560226
27 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 2560220
28 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 2560222
29 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 พฤษภาคม 2560219
30 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ระบบ Global Positioning System GPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 2560227
31 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 2560228
32 ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว โกล์ด แบบ บรรจุ 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร(15ถัง) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 17,000 ลิตร19 พฤษภาคม 2560228
33 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐19 พฤษภาคม 2560241
34 การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Phaser 3435 (10K) สีดำ จำนวน 50 ตลับ (สทก.)18 พฤษภาคม 2560233
35 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ด้านขวา เรือศุลกากร 7039 พฤษภาคม 2560289
36 ราคากลางสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมแผงระบายความร้อนน้ำหล่อเย็นเครื่องจักรใหญ่ด้ายซ้าย เรือศุลกากร 8035 พฤษภาคม 2560282
37 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 25 เมษายน 2560301
38 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 802 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 12 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 2560315
39 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 806 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 10 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 2560318
40 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (โดยบำรุงรักษาฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560)24 เมษายน 2560323
41 60.ราคากลางจ้ากำจัดหนู 5 เดือน.pdf24 เมษายน 2560319
42 ราคากลางสำหรับการซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)21 เมษายน 2560343
43 ราคากลางสำหรับการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ5 เมษายน 2560402
44 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก 5 เมษายน 2560402
45 ราคากลางโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง28 มีนาคม 2560427
46 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24 มีนาคม 2560439
47 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)24 มีนาคม 2560433
48 ราคากลางโครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 224 มีนาคม 2560414
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ3 พฤศจิกายน 2559402
50 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 24 มีนาคม 2560440
51 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560429
52 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560414
53 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ 256014 มีนาคม 2560455
54 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560475
55 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560472
56 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560479
57 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร3 มีนาคม 2560514
58 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มอ่อนเสนองาน จำนวน 30,000 แฟ้ม24 กุมภาพันธ์ 2560548
59 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะ (เก็บเอกสาร) จำนวน 50,000 แฟ้ม23 กุมภาพันธ์ 2560533
60 ราคากลางงานซ่อมแซมที่ทำการสหกรณ์ฯ เดิม คือบริเวณห้องโถงส่วนใน ชั้น 1 อาคาร 1 ประมาณ 169,060.-บาท17 กุมภาพันธ์ 2560542
61 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แบบ Single Window ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25609 กุมภาพันธ์ 2560585
62 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 34359 กุมภาพันธ์ 2560585
63 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 10,000 รีม6 กุมภาพันธ์ 2560621
64 ราคากลางการจัดซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด6 มกราคม 2560606
65 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเครื่องตรวจสอบวัตถุระยะไกล (เรด้า) เรือศุลกากร 8032 กุมภาพันธ์ 2560624
66 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์ จำนวน 2,000 ลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร23 มกราคม 2560600
67 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา30 มกราคม 2560629
68 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เดินเรือ เรือศุลกากร 8055 มกราคม 2560653
69 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านซ้ายเรือศุลกากร 80618 มกราคม 2560634
70 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)18 มกราคม 2560698
71 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบพิมพ์ 10 รายการ16 มกราคม 2560703
72 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 122 (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชนิดแผ่น11 มกราคม 2560699
73 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาระบบ Anti IUU Fishing บนมือถือ28 ธันวาคม 2559737
74 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๔๐๕d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ ๕๐ ตลับ รวม ๒๐๐ ตลับ 26 ธันวาคม 2559754
75 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559751
76 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรระนองและประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559723
77 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559741
78 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณกรมศุลกากร บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559731
79 เช่าที่ดินการรถไฟฯ เป็นที่ทำการและบ้านพักที่สถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256023 ธันวาคม 2559770
80 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบไฟฟ้า 1 แบบจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง และ แบบจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น21 ธันวาคม 2559760
81 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงานของลิฟต์ ยี่ห้อ โคเน่ ณ อาคาร ๓ 21 ธันวาคม 2559759
82 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Phaser 3435 (10 K)16 ธันวาคม 2559796
83 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)28 พฤศจิกายน 2559811
84 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)สอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP405d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ 50 ตลับ รวม 200 ตลับ28 พฤศจิกายน 2559810
85 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเปลี่ยนยอยยางของชุดส่งกำลังเครื่องจักรใหญ่และเกียร์ทดเรือศุลกากร 60712 พฤศจิกายน 25591357
86 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเคาน์เตอร์ สลิป ขนาด 1.20 x 0.40 x 1.10 เมตร จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. 12 พฤศจิกายน 2559850
87 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ แบบ Touch Screen จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. (ทั้งนี้ เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง)12 พฤศจิกายน 2559859
88 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร John Deere ใช้งานประจำเรือศุลกากร 804, 805, 806 12 พฤศจิกายน 2559814
89 ราคากลางของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร12 พฤศจิกายน 2559843
90 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซ่อมแซมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือศุลกากร ๒๑๙ (เครื่องซ้าย-ขวา) โดยวิธีพิเศษ12 พฤศจิกายน 2559820
91 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 12 พฤศจิกายน 2559829
92 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ (่เครื่องขวา) เรือศุลกากร 60912 พฤศจิกายน 2559845
93 ราคากลางการสอบราคาซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด12 พฤศจิกายน 2559828
94 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดหาโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์12 พฤศจิกายน 2559841
95 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ (1,450,000 ฉบับ)12 พฤศจิกายน 2559837
96 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยน์ ด่านศุลกากรกันตัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559800
97 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)12 พฤศจิกายน 2559852
98 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)สำหรับประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ของด่านศุลกากรระนอง12 พฤศจิกายน 2559846
99 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559833
100 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักที่บริเวณย่านสถานีสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559847
ผลลัพท์ทั้งหมด 617 จำนวน 7 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร