ราคากลาง (อ้างอิง)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือ 60526 พฤษภาคม 25600
2 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเชือกไนล่อน 100% ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน 7 รายการ23 พฤษภาคม 25605
3 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 พฤษภาคม 25606
4 จัดซื้อเชือกไนล่อน ๑๐๐% ความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตรต่อรน โดยไม่มีรอยต่อ ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน ๗ รายการ23 พฤษภาคม 256013
5 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่พิเศษ (ปรับปรุงผิวจรจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)22 เมษายน 256015
6 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 256014
7 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 256013
8 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 พฤษภาคม 256014
9 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ระบบ Global Positioning System GPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 256014
10 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 256014
11 ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว โกล์ด แบบ บรรจุ 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร(15ถัง) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 17,000 ลิตร19 พฤษภาคม 256015
12 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐19 พฤษภาคม 256027
13 การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Phaser 3435 (10K) สีดำ จำนวน 50 ตลับ (สทก.)18 พฤษภาคม 256031
14 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ด้านขวา เรือศุลกากร 7039 พฤษภาคม 256067
15 ราคากลางสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมแผงระบายความร้อนน้ำหล่อเย็นเครื่องจักรใหญ่ด้ายซ้าย เรือศุลกากร 8035 พฤษภาคม 256070
16 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 25 เมษายน 2560101
17 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 802 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 12 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 256099
18 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 806 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 10 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 2560100
19 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (โดยบำรุงรักษาฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560)24 เมษายน 2560104
20 60.ราคากลางจ้ากำจัดหนู 5 เดือน.pdf24 เมษายน 2560107
21 ราคากลางสำหรับการซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)21 เมษายน 2560113
22 ราคากลางสำหรับการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ5 เมษายน 2560181
23 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก 5 เมษายน 2560171
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง28 มีนาคม 2560208
25 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24 มีนาคม 2560218
26 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)24 มีนาคม 2560225
27 ราคากลางโครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 224 มีนาคม 2560217
28 ราคากลางโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ3 พฤศจิกายน 2559209
29 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 24 มีนาคม 2560220
30 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560212
31 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560206
32 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ 256014 มีนาคม 2560246
33 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560264
34 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560262
35 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560261
36 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร3 มีนาคม 2560300
37 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มอ่อนเสนองาน จำนวน 30,000 แฟ้ม24 กุมภาพันธ์ 2560328
38 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะ (เก็บเอกสาร) จำนวน 50,000 แฟ้ม23 กุมภาพันธ์ 2560329
39 ราคากลางงานซ่อมแซมที่ทำการสหกรณ์ฯ เดิม คือบริเวณห้องโถงส่วนใน ชั้น 1 อาคาร 1 ประมาณ 169,060.-บาท17 กุมภาพันธ์ 2560332
40 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แบบ Single Window ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25609 กุมภาพันธ์ 2560369
41 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 34359 กุมภาพันธ์ 2560380
42 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 10,000 รีม6 กุมภาพันธ์ 2560392
43 ราคากลางการจัดซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด6 มกราคม 2560385
44 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเครื่องตรวจสอบวัตถุระยะไกล (เรด้า) เรือศุลกากร 8032 กุมภาพันธ์ 2560395
45 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์ จำนวน 2,000 ลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร23 มกราคม 2560394
46 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา30 มกราคม 2560400
47 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เดินเรือ เรือศุลกากร 8055 มกราคม 2560441
48 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านซ้ายเรือศุลกากร 80618 มกราคม 2560424
49 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)18 มกราคม 2560473
50 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบพิมพ์ 10 รายการ16 มกราคม 2560478
51 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 122 (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชนิดแผ่น11 มกราคม 2560483
52 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาระบบ Anti IUU Fishing บนมือถือ28 ธันวาคม 2559523
53 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๔๐๕d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ ๕๐ ตลับ รวม ๒๐๐ ตลับ 26 ธันวาคม 2559534
54 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559533
55 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรระนองและประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559510
56 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559520
57 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณกรมศุลกากร บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559520
58 เช่าที่ดินการรถไฟฯ เป็นที่ทำการและบ้านพักที่สถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256023 ธันวาคม 2559547
59 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบไฟฟ้า 1 แบบจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง และ แบบจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น21 ธันวาคม 2559532
60 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงานของลิฟต์ ยี่ห้อ โคเน่ ณ อาคาร ๓ 21 ธันวาคม 2559544
61 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Phaser 3435 (10 K)16 ธันวาคม 2559570
62 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)28 พฤศจิกายน 2559595
63 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)สอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP405d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ 50 ตลับ รวม 200 ตลับ28 พฤศจิกายน 2559603
64 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเปลี่ยนยอยยางของชุดส่งกำลังเครื่องจักรใหญ่และเกียร์ทดเรือศุลกากร 60712 พฤศจิกายน 25591016
65 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเคาน์เตอร์ สลิป ขนาด 1.20 x 0.40 x 1.10 เมตร จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. 12 พฤศจิกายน 2559622
66 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ แบบ Touch Screen จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. (ทั้งนี้ เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง)12 พฤศจิกายน 2559643
67 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร John Deere ใช้งานประจำเรือศุลกากร 804, 805, 806 12 พฤศจิกายน 2559620
68 ราคากลางของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร12 พฤศจิกายน 2559614
69 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซ่อมแซมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือศุลกากร ๒๑๙ (เครื่องซ้าย-ขวา) โดยวิธีพิเศษ12 พฤศจิกายน 2559616
70 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 12 พฤศจิกายน 2559619
71 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ (่เครื่องขวา) เรือศุลกากร 60912 พฤศจิกายน 2559633
72 ราคากลางการสอบราคาซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด12 พฤศจิกายน 2559616
73 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดหาโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์12 พฤศจิกายน 2559634
74 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ (1,450,000 ฉบับ)12 พฤศจิกายน 2559626
75 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยน์ ด่านศุลกากรกันตัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559610
76 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)12 พฤศจิกายน 2559627
77 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)สำหรับประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ของด่านศุลกากรระนอง12 พฤศจิกายน 2559627
78 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559628
79 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักที่บริเวณย่านสถานีสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559624
80 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สำหรับการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของด่านศุลกากรเชียงดาว12 พฤศจิกายน 2559627
81 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงสำหรับระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบอุโมงค์รถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559612
82 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการเช่าสายสัญญาณสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรมศุลกากรกับ Server ระบบ CMIS ตั้งอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559614
83 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักข้าราชการที่บริเวณย่านสถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559629
84 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5 12 พฤศจิกายน 2559622
85 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดุแลรักษาต้นไม้ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559627
86 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบ้านพัก พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559629
87 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 512 พฤศจิกายน 2559625
88 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลMultifunction จำนวน 87 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559634
89 ราคากลางจ้างพิมพ์ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์12 พฤศจิกายน 2559613
90 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559637
91 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเรือศุลกากร 100112 พฤศจิกายน 2559631
92 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ลิฟต์ ยี่ห้อ โคเน่ ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร12 พฤศจิกายน 2559626
93 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559628
94 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559618
95 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถยนต์ จำนวน 1 รายการ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช12 พฤศจิกายน 2559624
96 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 256012 พฤศจิกายน 2559626
97 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดเช่าระบบเครือข่ายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์12 พฤศจิกายน 2559626
98 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงรักษาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559623
99 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559622
100 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559616
ผลลัพท์ทั้งหมด 596 จำนวน 6 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร