ราคากลาง (อ้างอิง)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 25 เมษายน 25600
2 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 802 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 12 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 25601
3 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 806 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 10 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 25601
4 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (โดยบำรุงรักษาฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560)24 เมษายน 25605
5 60.ราคากลางจ้ากำจัดหนู 5 เดือน.pdf24 เมษายน 25608
6 ราคากลางสำหรับการซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)21 เมษายน 256014
7 ราคากลางสำหรับการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ5 เมษายน 256072
8 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก 5 เมษายน 256069
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง28 มีนาคม 256099
10 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24 มีนาคม 2560110
11 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)24 มีนาคม 2560112
12 ราคากลางโครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 224 มีนาคม 2560115
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ3 พฤศจิกายน 2559109
14 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 24 มีนาคม 2560115
15 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560110
16 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560107
17 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ 256014 มีนาคม 2560145
18 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560161
19 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560162
20 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560159
21 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร3 มีนาคม 2560196
22 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มอ่อนเสนองาน จำนวน 30,000 แฟ้ม24 กุมภาพันธ์ 2560224
23 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะ (เก็บเอกสาร) จำนวน 50,000 แฟ้ม23 กุมภาพันธ์ 2560225
24 ราคากลางงานซ่อมแซมที่ทำการสหกรณ์ฯ เดิม คือบริเวณห้องโถงส่วนใน ชั้น 1 อาคาร 1 ประมาณ 169,060.-บาท17 กุมภาพันธ์ 2560231
25 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แบบ Single Window ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25609 กุมภาพันธ์ 2560268
26 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 34359 กุมภาพันธ์ 2560279
27 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 10,000 รีม6 กุมภาพันธ์ 2560292
28 ราคากลางการจัดซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด6 มกราคม 2560285
29 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเครื่องตรวจสอบวัตถุระยะไกล (เรด้า) เรือศุลกากร 8032 กุมภาพันธ์ 2560295
30 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์ จำนวน 2,000 ลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร23 มกราคม 2560293
31 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา30 มกราคม 2560300
32 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เดินเรือ เรือศุลกากร 8055 มกราคม 2560339
33 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านซ้ายเรือศุลกากร 80618 มกราคม 2560322
34 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)18 มกราคม 2560375
35 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบพิมพ์ 10 รายการ16 มกราคม 2560373
36 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 122 (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชนิดแผ่น11 มกราคม 2560381
37 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาระบบ Anti IUU Fishing บนมือถือ28 ธันวาคม 2559421
38 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๔๐๕d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ ๕๐ ตลับ รวม ๒๐๐ ตลับ 26 ธันวาคม 2559435
39 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559431
40 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรระนองและประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559411
41 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559421
42 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณกรมศุลกากร บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 กันยายน 2559418
43 เช่าที่ดินการรถไฟฯ เป็นที่ทำการและบ้านพักที่สถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256023 ธันวาคม 2559444
44 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบไฟฟ้า 1 แบบจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง และ แบบจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น21 ธันวาคม 2559432
45 ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงานของลิฟต์ ยี่ห้อ โคเน่ ณ อาคาร ๓ 21 ธันวาคม 2559443
46 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Phaser 3435 (10 K)16 ธันวาคม 2559469
47 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)28 พฤศจิกายน 2559493
48 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)สอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP405d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ 50 ตลับ รวม 200 ตลับ28 พฤศจิกายน 2559503
49 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเปลี่ยนยอยยางของชุดส่งกำลังเครื่องจักรใหญ่และเกียร์ทดเรือศุลกากร 60712 พฤศจิกายน 2559843
50 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเคาน์เตอร์ สลิป ขนาด 1.20 x 0.40 x 1.10 เมตร จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. 12 พฤศจิกายน 2559521
51 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ แบบ Touch Screen จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. (ทั้งนี้ เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง)12 พฤศจิกายน 2559542
52 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร John Deere ใช้งานประจำเรือศุลกากร 804, 805, 806 12 พฤศจิกายน 2559522
53 ราคากลางของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร12 พฤศจิกายน 2559513
54 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซ่อมแซมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือศุลกากร ๒๑๙ (เครื่องซ้าย-ขวา) โดยวิธีพิเศษ12 พฤศจิกายน 2559515
55 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 12 พฤศจิกายน 2559520
56 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ (่เครื่องขวา) เรือศุลกากร 60912 พฤศจิกายน 2559531
57 ราคากลางการสอบราคาซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด12 พฤศจิกายน 2559519
58 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดหาโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์12 พฤศจิกายน 2559532
59 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ (1,450,000 ฉบับ)12 พฤศจิกายน 2559524
60 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยน์ ด่านศุลกากรกันตัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559505
61 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถนั่งส่วนกลาง, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)12 พฤศจิกายน 2559526
62 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)สำหรับประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ของด่านศุลกากรระนอง12 พฤศจิกายน 2559523
63 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559526
64 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักที่บริเวณย่านสถานีสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559524
65 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สำหรับการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของด่านศุลกากรเชียงดาว12 พฤศจิกายน 2559526
66 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงสำหรับระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบอุโมงค์รถไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559513
67 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการเช่าสายสัญญาณสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรมศุลกากรกับ Server ระบบ CMIS ตั้งอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559513
68 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ทำการและบ้านพักข้าราชการที่บริเวณย่านสถานีปาดังเบซาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559527
69 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5 12 พฤศจิกายน 2559521
70 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดุแลรักษาต้นไม้ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559527
71 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบ้านพัก พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559530
72 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 512 พฤศจิกายน 2559523
73 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลMultifunction จำนวน 87 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559534
74 ราคากลางจ้างพิมพ์ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์12 พฤศจิกายน 2559511
75 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559535
76 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเรือศุลกากร 100112 พฤศจิกายน 2559524
77 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ลิฟต์ ยี่ห้อ โคเน่ ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร12 พฤศจิกายน 2559526
78 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559526
79 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559517
80 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถยนต์ จำนวน 1 รายการ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช12 พฤศจิกายน 2559524
81 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 256012 พฤศจิกายน 2559520
82 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดเช่าระบบเครือข่ายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์12 พฤศจิกายน 2559523
83 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงรักษาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559522
84 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559521
85 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559516
86 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบ e-Customs รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559527
87 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559528
88 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559530
89 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559512
90 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัมฯาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง การการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแบบ Single Window ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559519
91 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อตะกั่วตีตรา และลวดเกลียวมัดหีบ12 พฤศจิกายน 2559530
92 จ้างบำรุงรักษาฯ ระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559519
93 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาฯ ระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559510
94 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 256012 พฤศจิกายน 2559535
95 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ12 พฤศจิกายน 2559513
96 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559532
97 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559521
98 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด่านศุลกากรตากใบ12 พฤศจิกายน 2559530
99 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559522
100 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์เครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 พฤศจิกายน 2559537
ผลลัพท์ทั้งหมด 581 จำนวน 6 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร