ราคากลาง (อ้างอิง)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายการจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๒ (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชนิดต่อเนื่อง22 สิงหาคม 256077
2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าบริการ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 สิงหาคม 2560114
3 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256122 สิงหาคม 2560112
4 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advance Persistent Threats :APT)22 สิงหาคม 2560104
5 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 สิงหาคม 2560104
6 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าบริการ โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 สิงหาคม 256099
7 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 380 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 สิงหาคม 2560110
8 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 119 (ชนิดเขียนมือ)21 สิงหาคม 2560109
9 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256121 สิงหาคม 2560105
10 โครงการก่อสร้างห้องน้ำด่านศุลกากรตากใบ18 สิงหาคม 2560117
11 น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน SAE ตราอักษร CASTROL สำหรับเรือศุลกากร ชนิด 10W40 (209 ลิตร/ถัง) จำนวน 4 ถัง และ ชนิด 15W40 (205 ลิตร/ถัง) จำนวน 4 ถัง 18 สิงหาคม 2560109
12 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256118 สิงหาคม 2560114
13 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Windows (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 สิงหาคม 2560116
14 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑11 สิงหาคม 2560141
15 ราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือด่านศุลกากรตากใบ11 สิงหาคม 2560149
16 ราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะด่านศุลกากรตากใบ11 สิงหาคม 2560143
17 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรตากใบ และจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้สวนหย่อมและสนามหญ้า พ.ศ. ๒๕๖๑11 สิงหาคม 2560141
18 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบ้านพักของทางราชการ ด่านศุลกากรตากใบ พ.ศ. ๒๕๖๑11 สิงหาคม 2560142
19 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคาร 1 อาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 25618 สิงหาคม 2560143
20 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 37810 สิงหาคม 2560152
21 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 37810 สิงหาคม 2560151
22 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 6079 สิงหาคม 2560153
23 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซ่อมแซมเรือศุลกากร 381 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25608 สิงหาคม 2560158
24 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 381 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25607 สิงหาคม 2560159
25 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ3 สิงหาคม 2560182
26 ราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 3 สิงหาคม 2560178
27 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเปลี่ยนลิฟต์โดยสารอาคาร 120 ปี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กรกฎาคม 2560212
28 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 87 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 กรกฎาคม 2560239
29 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19 กรกฎาคม 2560229
30 ราคากลางและคุณลักษณะจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา17 กรกฎาคม 2560234
31 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560274
32 ราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560273
33 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560269
34 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมทำผนังบ่อลิฟท์หมายเลข 1 และ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา7 กรกฎาคม 2560275
35 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 379 โดยวิธีตกลงราคา5 กรกฎาคม 2560292
36 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)27 มิถุนายน 2560307
37 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa 4550Ci 23 มิถุนายน 2560327
38 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างพิมพ์ใบขนสินค้าพิเศษ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 900,000 ชุด22 มิถุนายน 2560339
39 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำเย็น TRANE 20 มิถุนายน 2560349
40 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อน (cooling Tower) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 1 และอาคาร 120 ปี13 มิถุนายน 2560358
41 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ บริเวณภายในและนอกอาคารกรมศุลกากร7 มิถุนายน 2560376
42 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการซ่อมแซมเรือศุลกากร 378 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 6 มิถุนายน 2560368
43 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FTIR รุ่น Frontier ยี่ห้อ Perkin-Elmer5 มิถุนายน 2560380
44 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์2 มิถุนายน 2560409
45 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ใช้เก็บเอกสาร1 มิถุนายน 2560402
46 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร 31 พฤษภาคม 2560394
47 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 12 รายการ30 พฤษภาคม 2560439
48 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือ 60526 พฤษภาคม 2560412
49 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเชือกไนล่อน 100% ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน 7 รายการ23 พฤษภาคม 2560428
50 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 พฤษภาคม 2560418
51 จัดซื้อเชือกไนล่อน ๑๐๐% ความยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตรต่อรน โดยไม่มีรอยต่อ ใช้สำหรับผูกเรือศุลกากร จำนวน ๗ รายการ23 พฤษภาคม 2560432
52 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่พิเศษ (ปรับปรุงผิวจรจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)22 เมษายน 2560431
53 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 2560425
54 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 22 พฤษภาคม 2560430
55 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256022 พฤษภาคม 2560428
56 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ระบบ Global Positioning System GPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 2560437
57 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256022 พฤษภาคม 2560430
58 ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว โกล์ด แบบ บรรจุ 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร(15ถัง) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 17,000 ลิตร19 พฤษภาคม 2560435
59 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐19 พฤษภาคม 2560457
60 การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Phaser 3435 (10K) สีดำ จำนวน 50 ตลับ (สทก.)18 พฤษภาคม 2560427
61 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ด้านขวา เรือศุลกากร 7039 พฤษภาคม 2560503
62 ราคากลางสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมแผงระบายความร้อนน้ำหล่อเย็นเครื่องจักรใหญ่ด้ายซ้าย เรือศุลกากร 8035 พฤษภาคม 2560488
63 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 25 เมษายน 2560503
64 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 802 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 12 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 2560522
65 ราคากลางสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 806 ขนาด 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 10 ลูก โดยวิธีตกลงราคา25 เมษายน 2560530
66 ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (โดยบำรุงรักษาฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560)24 เมษายน 2560543
67 60.ราคากลางจ้ากำจัดหนู 5 เดือน.pdf24 เมษายน 2560527
68 ราคากลางสำหรับการซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)21 เมษายน 2560554
69 ราคากลางสำหรับการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ5 เมษายน 2560618
70 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black (10K) จำนวน 200 กลัก 5 เมษายน 2560620
71 ราคากลางโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง28 มีนาคม 2560639
72 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24 มีนาคม 2560648
73 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)24 มีนาคม 2560643
74 ราคากลางโครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 224 มีนาคม 2560608
75 ราคากลางโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ3 พฤศจิกายน 2559600
76 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 605 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 24 มีนาคม 2560653
77 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560644
78 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 มีนาคม 2560615
79 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ 256014 มีนาคม 2560673
80 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560686
81 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบ Intranet ของกรมศุลกากร ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560690
82 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256010 มีนาคม 2560692
83 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System กรมศุลกากร3 มีนาคม 2560730
84 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มอ่อนเสนองาน จำนวน 30,000 แฟ้ม24 กุมภาพันธ์ 2560770
85 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะ (เก็บเอกสาร) จำนวน 50,000 แฟ้ม23 กุมภาพันธ์ 2560730
86 ราคากลางงานซ่อมแซมที่ทำการสหกรณ์ฯ เดิม คือบริเวณห้องโถงส่วนใน ชั้น 1 อาคาร 1 ประมาณ 169,060.-บาท17 กุมภาพันธ์ 2560749
87 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าส่วนบุคคล การชำระภาษี และเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหาร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แบบ Single Window ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25609 กุมภาพันธ์ 2560802
88 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Phaser 34359 กุมภาพันธ์ 2560791
89 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 10,000 รีม6 กุมภาพันธ์ 2560844
90 ราคากลางการจัดซื้อชั้นวางเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุนสำหรับใช้งานประจำส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. จำนวน 2 ชุด6 มกราคม 2560814
91 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมเครื่องตรวจสอบวัตถุระยะไกล (เรด้า) เรือศุลกากร 8032 กุมภาพันธ์ 2560843
92 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์ จำนวน 2,000 ลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร23 มกราคม 2560815
93 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา30 มกราคม 2560843
94 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เดินเรือ เรือศุลกากร 8055 มกราคม 2560867
95 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านซ้ายเรือศุลกากร 80618 มกราคม 2560846
96 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)18 มกราคม 2560919
97 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบพิมพ์ 10 รายการ16 มกราคม 2560912
98 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 122 (ใช้กับคอมพิวเตอร์) ชนิดแผ่น11 มกราคม 2560915
99 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาระบบ Anti IUU Fishing บนมือถือ28 ธันวาคม 2559954
100 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๔๐๕d สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า สีละ ๕๐ ตลับ รวม ๒๐๐ ตลับ 26 ธันวาคม 2559975
ผลลัพท์ทั้งหมด 643 จำนวน 7 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร