What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 กรมศุลกากรจัด หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 2560500
2 กรมศุลกากรจัดการอบรม หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 256023
3 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี 21 เมษายน 2560229
4 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษำยน 2560 ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ (สุขุมวิท 26) กรุงเทพฯ21 เมษายน 2560552
5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร ระหว่างวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2560 (1 รุ่น/วัน) ณ พัทยา และกทม. 12 เมษายน 25601,883
6 ท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System บนอุปกรณ์ Smartphone/Tablet ได้แล้ว โดย Download Application ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) ชื่อ e-Tracking Thai Customs (โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System ด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดิม)11 เมษายน 2560849
7 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2560 (*เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมเป็น บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สนง.ระยอง) 20 มีนาคม 25601,507
8 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 215 มีนาคม 25602,764
9 โครงการพันธมิตรศุลกากร14 มีนาคม 25602,298
10 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า8 มีนาคม 25604,458
11 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการจากกรมศุลกากร28 กุมภาพันธ์ 25601,339
12 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการถึงสิ้นปี 6021 กุมภาพันธ์ 25602,378
13 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรม HS 2017 สัญจร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 256016 กุมภาพันธ์ 25602,154
14 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 49 กุมภาพันธ์ 25603,214
15 ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Customs Call Center 1164 ขอเชิญชวนผู้สนใจตอบแบบสอบถาม8 กุมภาพันธ์ 25601,140
16 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 3 และ 48 กุมภาพันธ์ 2560708
17 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร7 กุมภาพันธ์ 25601,962
18 ร่างประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 67/25597 กุมภาพันธ์ 2560685
19 กรมศุลกากร สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดเกล็ดลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา จานวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000 บาท2 กุมภาพันธ์ 25601,317
20 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 - 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 กุมภาพันธ์ 25602,246
21 ประชาสัมพันธ์ เพิ่มพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 34 หน้า 34-5 ให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ25 มกราคม 25601,852
22 ซักซ้อมความเข้าใจในการต่ออายุสูตรการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวิ25 มกราคม 25601,748
23 ประชาสัมพันธ์ แก้คำผิดให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ18 มกราคม 25601,941
24 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 มกราคม 25601,287
25 Update ประกาศกรมศุลกากร เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ของเขตการค้าเสรี11 มกราคม 25604,846
26 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (Update)10 มกราคม 2560556
27 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 239/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Update)10 มกราคม 2560599
28 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Update)10 มกราคม 2560469
29 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 235/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 2560461
30 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 2560466
31 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 234/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 2560440
32 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 233/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (Update)10 มกราคม 2560449
33 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 2560471
34 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 238/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 2560545
35 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 231/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู (Update)10 มกราคม 2560473
36 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 2560458
37 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 229/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (update)10 มกราคม 2560503
38 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 228/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี (Update)10 มกราคม 2560469
39 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 227/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Update)10 มกราคม 2560464
40 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 226/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (update)10 มกราคม 2560455
41 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 225/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Update)10 มกราคม 2560507
42 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 219/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Update)10 มกราคม 2560556
43 ปชส. ให้มารับใบแทรกหนังสือ สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 5 มกราคม 25602,099
44 ไฟล์ (Text) สำหรับดาวน์โหลด พิกัดฯ และรหัสสถิติสินค้า 25601 มกราคม 25607,121
45 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับ AHTN 2017 จำนวน 25 ฉบับ พร้อมคำชี้แจง31 ธันวาคม 25597,453
46 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25592,554
47 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตาม FTAs และ WTO31 ธันวาคม 25592,321
48 ประชาสัมพันธ์หนังสือพิกัดศุลกากรฉบับ AHTN 2017 พร้อมอัตราอากรตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25597,614
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 ธันวาคม 2559490
50 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255927 ธันวาคม 255914,051
51 กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.256027 ธันวาคม 2559924
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256026 ธันวาคม 2559638
53 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องกำกัดประเภทยาไวอากร้า และบุหรี่ต่างประเทศ ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร รวมมูลค่าของกลางกว่า 130 ล้านบาท26 ธันวาคม 25591,037
54 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการมอบของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และการจัดงานในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 256023 ธันวาคม 2559969
55 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกากร AHTN 201722 ธันวาคม 25593,828
56 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกากร AHTN 201722 ธันวาคม 25593,039
57 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) และเนื้อกระบือสดแช่แข็ง ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท20 ธันวาคม 25591,112
58 ประชาสัมพันธ์พิกัดศุลกากรและรหัสถิติ ของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต/ใบรับรอง HS201716 ธันวาคม 25592,692
59 กรมศุลกากรแถลงข่าว กรณีการนำเข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน13 ธันวาคม 25591,360
60 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 20171 ธันวาคม 25593,761
61 ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติงานระบบ e-Customs29 พฤศจิกายน 25591,136
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 201724 พฤศจิกายน 25591,646
63 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256015 พฤศจิกายน 25591,154
64 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 256011 พฤศจิกายน 25591,127
65 ขอปิดการลงทะเบียนการสัมมนา “โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017”10 พฤศจิกายน 25591,090
66 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ11 ตุลาคม 25591,066
67 !!!!!นักแสดงสาว เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ' เตือนระวังมิจฉาชีพแสร้งตีสนิทผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก23 กันยายน 2559909
68 กรมศุลกากรเตือนถูกแอบอ้างชื่อไถเงิน23 กันยายน 2559929
69 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร (Customs Guide for Travelers)13 กันยายน 2559719
70 กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมคืนทางการมาเลเซีย23 สิงหาคม 2559636
71 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง23 สิงหาคม 2559659
72 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกว่า 300 คัน คาดนำรายได้เข้ารัฐมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท17 สิงหาคม 2559639
73 กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท22 กรกฎาคม 2559648
74 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ22 กรกฎาคม 2559637
75 Customs-Business Conference8 กรกฎาคม 2559690
76 กรมศุลกากรจัดสัมมนาศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs–Business Conference)7 กรกฎาคม 2559664
77 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 3-5 นาที27 มิถุนายน 2559664
78 พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค20 มิถุนายน 2559742
79 จำหน่ายหนังสือประกาศกระทรวงการคลังฯ มาตรา 12 ปรับปรุงถึงพฤษภาคม 255916 มิถุนายน 2559643
80 การเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบบูรณาการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ9 มิถุนายน 2559688
81 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 14)24 พฤษภาคม 2559731
82 กรมศุลกากรจับกุมสินค้านำเข้าประเภทส้ม สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท24 พฤษภาคม 2559651
83 กรมศุลกากรจับกุมชายชาวอียิปต์ ลักลอบนำเข้าโคคาอีน จำนวน ๒๙๓ ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๕,๐๗๐ กรัม มูลค่ากว่า ๑๕ ล้านบาท 18 พฤษภาคม 2559673
84 เอกสารประกอบการสัมมนาซักซ้อม ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง และขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร10 พฤษภาคม 2559655
85 กรมศุลกากรจับมือภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาครัฐ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานด้านศุลกากรให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง4 พฤษภาคม 2559639
86 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท26 เมษายน 2559644
87 เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 255926 เมษายน 2559634
88 พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System) 7 เมษายน 2559690
89 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากทวีปแอฟริกา จำนวน 87 ท่อน น้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท 5 เมษายน 2559649
90 รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ในการปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์4 เมษายน 2559629
91 กรมศุลกากรจับกุมกระบวนการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเล จำนวนกว่า 5 ล้านมวน มูลค่ารวมภาษีอากรทั้งสิ้นกว่า 88 ล้านบาท21 มีนาคม 2559625
92 ระบบเครือข่ายหลักของกรมศุลกากรขัดข้อง‏21 มีนาคม 2559623
93 กรมศุลกากรเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร11 มีนาคม 2559630
94 >>>>>วิสัยทัศน์<<<<<<9 มีนาคม 2559659
95 กรมศุลกากรจับกุมสินค้าต้องห้ามต้องกำกัด ประเภท บารากู่ คอนแทคเลนส์ เครื่องสำอาง ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (Viagra) ยาลดความอ้วน (Sibutramine) เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า พระพุทธรูปและศิลปวัตถุ และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท3 มีนาคม 2559677
96 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร26 กุมภาพันธ์ 2559624
97 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าภายใน26 กุมภาพันธ์ 2559654
98 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย26 กุมภาพันธ์ 2559634
99 กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้า26 กุมภาพันธ์ 2559627
100 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ23 กุมภาพันธ์ 2559652
ผลลัพท์ทั้งหมด 938 จำนวน 10 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร