ข่าวสารทั่วไป

What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ที่ปรึกษาฯ ชัยยุทธ คำคุณ และคณะ ให้การต้อนรับ Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag รองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT)19 มีนาคม 256278
2 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย19 มีนาคม 2562184
3 อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Lee Kwang-woo Customs Attaché สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 18 มีนาคม 256291
4 ที่ปรึกษาฯชัยยุทธ คำคุณ ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงสถิติผลงานการจับกุมการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องในรอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 256218 มีนาคม 2562140
5 ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ทางเว็ปไซต์ www.dft.go.th18 มีนาคม 2562127
6 การประชุม AEO-MRA Joint Site Validation ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรออสเตรเลีย (Department of Home Affairs incorporating Australian Border Force) ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ ประเทศออสเตรเลีย18 มีนาคม 2562189
7 ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Declaration of Origin: DoO) ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)13 มีนาคม 2562483
8 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Declaration of Origin: DoO) ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)8 มีนาคม 2562793
9 คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 8 มีนาคม 256268
10 กรมธนารักษ์ : เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒5 มีนาคม 2562495
11 ศุลกากรชู 3 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business5 มีนาคม 25621,330
12 อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยอย่างไร?5 มีนาคม 2562519
13 สารจากผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร “โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร”1 มีนาคม 2562813
14 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน28 กุมภาพันธ์ 2562735
15 การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ครั้งที่ 2/256220 กุมภาพันธ์ 2562783
16 ทปษ.ชัยยุทธ คำคุณ ให้การต้อนรับ Ms. Isabelle De Stobbeleir, Counsellor และผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย 15 กุมภาพันธ์ 2562432
17 ทปษ.วิจักษณ์ฯ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 15 กุมภาพันธ์ 2562522
18 ระบบ e-Bill Payment15 กุมภาพันธ์ 25622,893
19 นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผอ.สำนักบริหารกลาง และคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ซึ่งเป็นสมาชิกตามโครงการพันธมิตรศุลกากร นำโดยนายเอกราช นิโรจน์ (Director-Sourcing and Supply Management -SCG Packaging ได้มอบกล่องกระดาษ (Paper-X) ให้แก่ กรมศุลกากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"12 กุมภาพันธ์ 2562577
20 The Customs Department held “Customs 2019 : The Next to Beyond” to step a Modern Customs Service11 กุมภาพันธ์ 25621,095
21 กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีการนำเข้าหน้ากากกันฝุ่น 28 มกราคม 25622,648
22 ประกาศรับสมัครสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 1 /256225 มกราคม 25621,826
23 International Customs Day & Ministry of Justice @ Beijing25 มกราคม 2562828
24 ประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Online Customs Registration)25 มกราคม 25621,787
25 กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีการนำเข้าแบบของเร่งด่วนทางอากาศยาน 17 มกราคม 25622,098
26 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (Bill Payment)14 มกราคม 25622,286
27 วิธีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking14 มกราคม 25626,221
28 กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 256110 มกราคม 25621,195
29 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “Customs 2019 : The Next to Beyond”10 มกราคม 25623,358
30 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627 มกราคม 25621,217
31 ประกาศผลการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 256128 ธันวาคม 25612,661
32 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล27 ธันวาคม 25611,087
33 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25624 ธันวาคม 25612,698
34 กรมศุลกากรเตือนอย่าหลงเชื่อ3 ธันวาคม 25612,243
35 แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 256120 พฤศจิกายน 25612,793
36 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เรื่อง สินค้าตกค้าง ณ ท่าเรือกรุงเทพ20 พฤศจิกายน 25611,588
37 สถาบันวิทยาการศุลกากร จัดการสอบเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 25612,458
38 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) ในการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Full Cumulation ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)2 พฤศจิกายน 25612,532
39 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ในการนำเข้าและส่งออก1 พฤศจิกายน 25612,850
40 ประกาศคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ เรื่อง รายชื่อตัวแทนออกของประเภทบุคคล1 พฤศจิกายน 25612,922
41 การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ครั้งที่ 14/256130 ตุลาคม 25612,068
42 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) ในการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Full Cumulation ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)29 ตุลาคม 25612,174
43 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำเดือนตุลาคม26 ตุลาคม 25612,452
44 กรมศุลกากรสกัดกั้นการนำเข้ายาผิดกฎหมาย19 ตุลาคม 25611,967
45 กําหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียน หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชํานาญการศุลกากร ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 256119 ตุลาคม 25612,297
46 คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)17 ตุลาคม 25612,226
47 เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....19 กันยายน 25612,296
48 พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WCO Sub-Regional Train the Trainers Workshop on Programme Global Shield (PGS)17 กันยายน 2561930
49 กรมศุลกากรเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 "ภาครัฐเพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life" ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดีเด่น17 กันยายน 2561775
50 ศุลกากรชี้แจงกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร เข้าเขตหวงห้ามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อพบศิลปินเกาหลี17 กันยายน 25616,705
51 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) 14 กันยายน 25613,160
52 กรมศุลกากรจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล13 กันยายน 2561891
53 บทความทางวิชาการ : การรับชำระเงินรายได้ของกรมศุลกากร10 กันยายน 25614,331
54 กรมศุลกากรมอบใบรับรองแก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากร ระยะที่ 24 กันยายน 25611,167
55 สถาบันวิทยาการศุลกากร จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25613 กันยายน 25613,168
56 กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามูลค่ากว่า 118 ล้านบาท เพื่อร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว2 กันยายน 25613,753
57 บทความทางวิชาการ : ความท้าทายของศุลกากรไทยในยุคสินค้าแบรนด์เนมแพร่หลายใน Social Network31 สิงหาคม 25613,285
58 ขอเชิญร่วมงาน 'การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง พิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าของอาเซียน (การใช้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และ การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์เป็นฉบับปี 2017 ของกฎเฉพาะรายสินค้าและบัญชีรายการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ภายใต้ความตกลง ATIGA)' **เข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า**29 สิงหาคม 25611,428
59 บทความทางวิชาการ : มารู้จักท่อกัน (ท่อเหล็ก) (Tube and Pipe) 28 สิงหาคม 25615,617
60 แผ่นพับ : ระบบการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 สิงหาคม 2561956
61 แผ่นพับ : กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง สำหรับการนำของเข้าทางอากาศยาน (Pre-Arrival Processing by Aircraft)27 สิงหาคม 2561996
62 แผ่นพับ : กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง สำหรับการนำของเข้าทางเรือ (Pre-Arrival Processing by Ship)27 สิงหาคม 2561944
63 แผ่นพับ : ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking) 27 สิงหาคม 25611,053
64 แผ่นพับ : Single Entry Form27 สิงหาคม 25611,035
65 แผ่นพับ : โครงการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Service )27 สิงหาคม 25611,041
66 แผ่นพับ : ระบบ e-Payment27 สิงหาคม 25611,958
67 แผ่นพับ : ระบบสืบค้น คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร (HS CHECK)27 สิงหาคม 2561958
68 แผ่นพับ : พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐27 สิงหาคม 25611,016
69 กรมศุลกากรจะนำระบบการรับบรรทุกทางเรืออัตโนมัติด้วยข้อมูล e-Manifest ทางเรือ ที่ผู้ประกอบการสายเรือ/ตัวแทนเรือ เป็นผู้ส่งข้อมูลโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป24 สิงหาคม 25615,245
70 เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อเรื่อง 'Digital Customs 2018'21 สิงหาคม 25615,559
71 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 'Digital Customs 2018'20 สิงหาคม 25613,809
72 บทความทางวิชาการ : การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับจัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร “ประเภท D” โดยใช้ข้อมูลการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า 10 วัน10 สิงหาคม 25614,631
73 สถาบันวิทยาการศุลกากร จัดทำเว็บไซต์ใหม่ที่เกี่ยวกับผู้ชำนาญการศุลกากร9 สิงหาคม 25612,722
74 บทความทางวิชาการ :ทำไมต้องเสียภาษี?7 สิงหาคม 256114,325
75 กรมศุลกากร แถลงผลการตรวจยึดและจับกุม ยาอี กัญชา และน้ำมันกัญชง จำนวน 40 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 23 ล้านบาท6 สิงหาคม 25612,244
76 บทความทางวิชาการ : การผ่านแดนและการถ่ายลำตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 6 สิงหาคม 25618,701
77 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน'3 สิงหาคม 25614,841
78 บทความทางวิชาการ : การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ( Advance Ruling on Tariff Classification ) 31 กรกฎาคม 25614,525
79 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 256126 กรกฎาคม 25612,611
80 บทความทางวิชาการ : การยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (ตอนที่ 2 การเข้าใช้ระบบ)19 กรกฎาคม 25614,446
81 บทความทางวิชาการ : การวิเคราะห์โลหะเบื้องต้น ด้วยเครื่องมือ Mobile19 กรกฎาคม 25612,869
82 บทความทางวิชาการ : การยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (ตอนที่1) 18 กรกฎาคม 25614,899
83 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”13 กรกฎาคม 25613,534
84 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน”20 มิถุนายน 25614,413
85 สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร 'ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2561' สนใจสมัครโปรดคลิ๊กอ่านรายละเอียด8 มิถุนายน 25615,560
86 ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงาน 'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)' จัดระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 25617 มิถุนายน 25611,633
87 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System) โครงการที่ 1 และ 2 ของอาเซียน' (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)5 มิถุนายน 25615,830
88 ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”24 พฤษภาคม 25614,017
89 มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย23 พฤษภาคม 25614,438
90 มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย23 พฤษภาคม 25613,712
91 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.) จัดกิจกรรมทบทวนกระชับพื้นที่ครั้งที่ 1 22 พฤษภาคม 25613,042
92 สถาบันวิทยาการศุลกากร จัดฝึกอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (คลิ๊กดูวันรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เดี๋ยวนี้!!!)17 พฤษภาคม 25613,035
93 สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน จาก "ส่วนคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ" เป็น "ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก"11 พฤษภาคม 25613,459
94 พิธีปิดการประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปี 25619 พฤษภาคม 25612,004
95 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ7 พฤษภาคม 25612,356
96 การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสิทธิพิเศษภายใต้ MRA ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี 4 พฤษภาคม 25612,652
97 ตัวอย่างหนังสือ แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว25 เมษายน 25613,901
98 แถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องห้ามผ่านแดน ประเภทบุหรี่ ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม/เลียนแบบเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ MARLBORO มูลค่าของกลางกว่า 65 ล้านบาท 24 เมษายน 25613,840
99 คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรมศุลกากรจัดทำวิดีโอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร20 เมษายน 25613,572
100 กรมศุลกากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สุจริตซึ่งชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่แน่ใจว่าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เข้าร่วม 'โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว'18 เมษายน 25615,522
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,132 จำนวน 12 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร