What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 256026 พฤษภาคม 256062
2 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 256026 พฤษภาคม 2560101
3 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและการพิชิตงานคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ15 พฤษภาคม 2560969
4 พิธีเปิดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร หัวข้อเรื่อง “เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร”9 พฤษภาคม 2560920
5 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Private Sector) ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 8 พฤษภาคม 2560804
6 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Focal Point) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Joint Workshop) ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 25608 พฤษภาคม 25601,011
7 แก้ไข** กำหนดการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 25605 พฤษภาคม 2560477
8 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 1 เวลา 8.30 - 12.00 น.5 พฤษภาคม 2560576
9 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 2 เวลา 13.00- 16.30 น.5 พฤษภาคม 2560715
10 มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย3 พฤษภาคม 25601,022
11 ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจรครั้งที่ 1 เรื่องเขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร ****รอบเช้า/รอบบ่ายเต็มแล้ว ข้อมูล ณ เวลา 14.25 น. วันที่ 28 เมษายน 2560 26 เมษายน 25602,389
12 กรมศุลกากรจัด หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 25601,167
13 กรมศุลกากรจัดการอบรม หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 2560149
14 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี 21 เมษายน 2560598
15 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษำยน 2560 ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ (สุขุมวิท 26) กรุงเทพฯ21 เมษายน 25601,213
16 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร ระหว่างวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2560 (1 รุ่น/วัน) ณ พัทยา และกทม. 12 เมษายน 25602,228
17 ท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System บนอุปกรณ์ Smartphone/Tablet ได้แล้ว โดย Download Application ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) ชื่อ e-Tracking Thai Customs (โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System ด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดิม)11 เมษายน 25601,243
18 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2560 (*เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมเป็น บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สนง.ระยอง) 20 มีนาคม 25601,675
19 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 215 มีนาคม 25602,911
20 โครงการพันธมิตรศุลกากร14 มีนาคม 25602,501
21 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า8 มีนาคม 25604,664
22 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการจากกรมศุลกากร28 กุมภาพันธ์ 25601,469
23 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการถึงสิ้นปี 6021 กุมภาพันธ์ 25602,568
24 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรม HS 2017 สัญจร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 256016 กุมภาพันธ์ 25602,281
25 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 49 กุมภาพันธ์ 25603,362
26 ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Customs Call Center 1164 ขอเชิญชวนผู้สนใจตอบแบบสอบถาม8 กุมภาพันธ์ 25601,268
27 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 3 และ 48 กุมภาพันธ์ 2560845
28 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร7 กุมภาพันธ์ 25602,131
29 ร่างประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 67/25597 กุมภาพันธ์ 2560816
30 กรมศุลกากร สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดเกล็ดลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา จานวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000 บาท2 กุมภาพันธ์ 25601,440
31 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 - 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 กุมภาพันธ์ 25602,377
32 ประชาสัมพันธ์ เพิ่มพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 34 หน้า 34-5 ให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ25 มกราคม 25601,978
33 ซักซ้อมความเข้าใจในการต่ออายุสูตรการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวิ25 มกราคม 25601,886
34 ประชาสัมพันธ์ แก้คำผิดให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ18 มกราคม 25602,070
35 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 มกราคม 25601,415
36 Update ประกาศกรมศุลกากร เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ของเขตการค้าเสรี11 มกราคม 25605,367
37 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (Update)10 มกราคม 2560671
38 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 239/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Update)10 มกราคม 2560722
39 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Update)10 มกราคม 2560580
40 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 235/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 2560570
41 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 2560576
42 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 234/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 2560545
43 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 233/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (Update)10 มกราคม 2560563
44 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 2560580
45 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 238/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 2560657
46 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 231/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู (Update)10 มกราคม 2560582
47 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 2560563
48 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 229/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (update)10 มกราคม 2560615
49 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 228/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี (Update)10 มกราคม 2560578
50 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 227/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Update)10 มกราคม 2560571
51 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 226/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (update)10 มกราคม 2560565
52 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 225/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Update)10 มกราคม 2560618
53 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 219/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Update)10 มกราคม 2560673
54 ปชส. ให้มารับใบแทรกหนังสือ สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 5 มกราคม 25602,232
55 ไฟล์ (Text) สำหรับดาวน์โหลด พิกัดฯ และรหัสสถิติสินค้า 25601 มกราคม 25607,255
56 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับ AHTN 2017 จำนวน 25 ฉบับ พร้อมคำชี้แจง31 ธันวาคม 25598,322
57 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25592,698
58 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตาม FTAs และ WTO31 ธันวาคม 25592,452
59 ประชาสัมพันธ์หนังสือพิกัดศุลกากรฉบับ AHTN 2017 พร้อมอัตราอากรตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25598,033
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 ธันวาคม 2559601
61 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255927 ธันวาคม 255916,256
62 กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.256027 ธันวาคม 25591,051
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256026 ธันวาคม 2559750
64 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องกำกัดประเภทยาไวอากร้า และบุหรี่ต่างประเทศ ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร รวมมูลค่าของกลางกว่า 130 ล้านบาท26 ธันวาคม 25591,155
65 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการมอบของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และการจัดงานในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 256023 ธันวาคม 25591,084
66 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกากร AHTN 201722 ธันวาคม 25594,024
67 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกากร AHTN 201722 ธันวาคม 25593,204
68 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) และเนื้อกระบือสดแช่แข็ง ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท20 ธันวาคม 25591,232
69 ประชาสัมพันธ์พิกัดศุลกากรและรหัสถิติ ของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต/ใบรับรอง HS201716 ธันวาคม 25592,908
70 กรมศุลกากรแถลงข่าว กรณีการนำเข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน13 ธันวาคม 25591,475
71 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 20171 ธันวาคม 25593,956
72 ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติงานระบบ e-Customs29 พฤศจิกายน 25591,253
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 201724 พฤศจิกายน 25591,766
74 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256015 พฤศจิกายน 25591,269
75 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 256011 พฤศจิกายน 25591,238
76 ขอปิดการลงทะเบียนการสัมมนา “โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017”10 พฤศจิกายน 25591,200
77 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ11 ตุลาคม 25591,186
78 !!!!!นักแสดงสาว เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ' เตือนระวังมิจฉาชีพแสร้งตีสนิทผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก23 กันยายน 25591,022
79 กรมศุลกากรเตือนถูกแอบอ้างชื่อไถเงิน23 กันยายน 25591,033
80 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร (Customs Guide for Travelers)13 กันยายน 2559832
81 กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมคืนทางการมาเลเซีย23 สิงหาคม 2559747
82 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง23 สิงหาคม 2559773
83 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกว่า 300 คัน คาดนำรายได้เข้ารัฐมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท17 สิงหาคม 2559746
84 กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท22 กรกฎาคม 2559761
85 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ22 กรกฎาคม 2559754
86 Customs-Business Conference8 กรกฎาคม 2559794
87 กรมศุลกากรจัดสัมมนาศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs–Business Conference)7 กรกฎาคม 2559779
88 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 3-5 นาที27 มิถุนายน 2559769
89 พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค20 มิถุนายน 2559868
90 จำหน่ายหนังสือประกาศกระทรวงการคลังฯ มาตรา 12 ปรับปรุงถึงพฤษภาคม 255916 มิถุนายน 2559752
91 การเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบบูรณาการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ9 มิถุนายน 2559814
92 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 14)24 พฤษภาคม 2559881
93 กรมศุลกากรจับกุมสินค้านำเข้าประเภทส้ม สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท24 พฤษภาคม 2559759
94 กรมศุลกากรจับกุมชายชาวอียิปต์ ลักลอบนำเข้าโคคาอีน จำนวน ๒๙๓ ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๕,๐๗๐ กรัม มูลค่ากว่า ๑๕ ล้านบาท 18 พฤษภาคม 2559792
95 เอกสารประกอบการสัมมนาซักซ้อม ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง และขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร10 พฤษภาคม 2559763
96 กรมศุลกากรจับมือภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาครัฐ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานด้านศุลกากรให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง4 พฤษภาคม 2559758
97 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท26 เมษายน 2559752
98 เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 255926 เมษายน 2559751
99 พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System) 7 เมษายน 2559801
100 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากทวีปแอฟริกา จำนวน 87 ท่อน น้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท 5 เมษายน 2559764
ผลลัพท์ทั้งหมด 949 จำนวน 10 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร