What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า รุ่นที่ 3 และ 4” (ปิดรับสมัครแล้ว)18 กันยายน 25601,276
2 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น18 กันยายน 2560427
3 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.18 กันยายน 2560418
4 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้านำเข้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กรณียังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต18 กันยายน 25601,351
5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 114/2560 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้านำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต18 กันยายน 2560178
6 กรมศุลกากรเปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 256018 กันยายน 2560267
7 เอกสารกรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 256013 กันยายน 25602,614
8 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ กรมศุลกากร13 กันยายน 25601,228
9 เอกสารประกอบการบรรยาย Customs Business Conference22 สิงหาคม 25603,770
10 เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน21 สิงหาคม 25603,046
11 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 256017 สิงหาคม 25602,781
12 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 1/2560 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร 16 สิงหาคม 25602,365
13 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 2/2560 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร16 สิงหาคม 25602,347
14 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ อ 3/2560 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร 16 สิงหาคม 25602,854
15 กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 25607 สิงหาคม 25601,229
16 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่4 สิงหาคม 25602,241
17 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรถิ่นกำเนิดสินค้า 20173 สิงหาคม 25603,052
18 ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน” รุ่นที่ 13 สิงหาคม 25601,349
19 ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน” รุ่นที่ 23 สิงหาคม 25601,690
20 รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 72 และตอนที่ 7331 กรกฎาคม 25601,301
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 256025 กรกฎาคม 25601,662
22 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้ศุลกากรฉบับใหม่ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ24 กรกฎาคม 2560935
23 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้ศุลกากรฉบับใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง24 กรกฎาคม 2560960
24 ประกาศ!! ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ของอาเซียน21 กรกฎาคม 25601,222
25 ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากรครั้งที่ 5 และ 6 ประจำปี 256020 กรกฎาคม 2560744
26 ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่12 กรกฎาคม 25603,071
27 ประกาศ !!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผัน6 กรกฎาคม 25601,170
28 ประกาศ สถาบันวิทยาการศุลกากร ขอปิดการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15/25605 กรกฎาคม 25601,491
29 เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่" วันที่ 31 พฤษภาคม 256026 มิถุนายน 25602,386
30 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 ในวันที่ 26 มิถุนายน 256020 มิถุนายน 25601,020
31 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 201713 มิถุนายน 2560462
32 โครงการสัมมนาหลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่' วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (คลิปการบรรยาย)8 มิถุนายน 25603,690
33 ประกาศ!!!!!!! สำหรับผู้ชำนาญการศุลกากร ที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผันฯ ขอให้รีบดำเนินการ ด่วน!!!!30 พฤษภาคม 25601,814
34 เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (เรื่อง Free Zone Operator)30 พฤษภาคม 25601,919
35 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 256026 พฤษภาคม 25601,614
36 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 256026 พฤษภาคม 25602,313
37 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและการพิชิตงานคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ15 พฤษภาคม 25601,985
38 พิธีเปิดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร หัวข้อเรื่อง “เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร”9 พฤษภาคม 25601,800
39 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Private Sector) ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 8 พฤษภาคม 25601,526
40 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Focal Point) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Joint Workshop) ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 25608 พฤษภาคม 25601,751
41 แก้ไข** กำหนดการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 25605 พฤษภาคม 25601,006
42 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 1 เวลา 8.30 - 12.00 น.5 พฤษภาคม 25601,103
43 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 2 เวลา 13.00- 16.30 น.5 พฤษภาคม 25601,336
44 มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย3 พฤษภาคม 25601,649
45 ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจรครั้งที่ 1 เรื่องเขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร ****รอบเช้า/รอบบ่ายเต็มแล้ว ข้อมูล ณ เวลา 14.25 น. วันที่ 28 เมษายน 2560 26 เมษายน 25603,122
46 กรมศุลกากรจัดการอบรม หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 2560646
47 กรมศุลกากรจัด หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 25601,676
48 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี 21 เมษายน 25601,080
49 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษำยน 2560 ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ (สุขุมวิท 26) กรุงเทพฯ21 เมษายน 25601,777
50 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร ระหว่างวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2560 (1 รุ่น/วัน) ณ พัทยา และกทม. 12 เมษายน 25602,786
51 ท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System บนอุปกรณ์ Smartphone/Tablet ได้แล้ว โดย Download Application ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) ชื่อ e-Tracking Thai Customs (โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System ด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดิม)11 เมษายน 25601,861
52 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2560 (*เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมเป็น บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สนง.ระยอง) 20 มีนาคม 25602,213
53 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 215 มีนาคม 25603,465
54 โครงการพันธมิตรศุลกากร14 มีนาคม 25603,230
55 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า8 มีนาคม 25605,374
56 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการจากกรมศุลกากร28 กุมภาพันธ์ 25601,995
57 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการถึงสิ้นปี 6021 กุมภาพันธ์ 25603,310
58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรม HS 2017 สัญจร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 256016 กุมภาพันธ์ 25602,793
59 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 49 กุมภาพันธ์ 25603,943
60 ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Customs Call Center 1164 ขอเชิญชวนผู้สนใจตอบแบบสอบถาม8 กุมภาพันธ์ 25601,783
61 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 3 และ 48 กุมภาพันธ์ 25601,393
62 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร7 กุมภาพันธ์ 25602,694
63 ร่างประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 67/25597 กุมภาพันธ์ 25601,389
64 กรมศุลกากร สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดเกล็ดลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา จานวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000 บาท2 กุมภาพันธ์ 25602,007
65 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 - 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 กุมภาพันธ์ 25602,969
66 ประชาสัมพันธ์ เพิ่มพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 34 หน้า 34-5 ให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ25 มกราคม 25602,509
67 ซักซ้อมความเข้าใจในการต่ออายุสูตรการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวิ25 มกราคม 25602,509
68 ประชาสัมพันธ์ แก้คำผิดให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ18 มกราคม 25602,621
69 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 มกราคม 25601,973
70 Update ประกาศกรมศุลกากร เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ของเขตการค้าเสรี11 มกราคม 25607,405
71 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (Update)10 มกราคม 25601,164
72 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 239/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Update)10 มกราคม 25601,220
73 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Update)10 มกราคม 25601,052
74 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 235/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 25601,030
75 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 25601,042
76 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 234/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 25601,005
77 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 233/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (Update)10 มกราคม 25601,019
78 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 25601,036
79 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 238/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 25601,146
80 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 231/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู (Update)10 มกราคม 25601,060
81 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 25601,009
82 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 229/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (update)10 มกราคม 25601,073
83 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 228/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี (Update)10 มกราคม 25601,021
84 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 227/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Update)10 มกราคม 25601,024
85 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 226/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (update)10 มกราคม 25601,025
86 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 225/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Update)10 มกราคม 25601,070
87 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 219/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Update)10 มกราคม 25601,159
88 ปชส. ให้มารับใบแทรกหนังสือ สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 5 มกราคม 25602,784
89 ไฟล์ (Text) สำหรับดาวน์โหลด พิกัดฯ และรหัสสถิติสินค้า 25601 มกราคม 25607,755
90 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับ AHTN 2017 จำนวน 25 ฉบับ พร้อมคำชี้แจง31 ธันวาคม 255911,595
91 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25593,288
92 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตาม FTAs และ WTO31 ธันวาคม 25593,011
93 ประชาสัมพันธ์หนังสือพิกัดศุลกากรฉบับ AHTN 2017 พร้อมอัตราอากรตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25599,790
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 ธันวาคม 25591,060
95 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255927 ธันวาคม 255927,247
96 กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.256027 ธันวาคม 25591,698
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256026 ธันวาคม 25591,281
98 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องกำกัดประเภทยาไวอากร้า และบุหรี่ต่างประเทศ ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร รวมมูลค่าของกลางกว่า 130 ล้านบาท26 ธันวาคม 25591,701
99 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการมอบของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และการจัดงานในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 256023 ธันวาคม 25591,587
100 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกากร AHTN 201722 ธันวาคม 25595,030
ผลลัพท์ทั้งหมด 983 จำนวน 10 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร