What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 256025 กรกฎาคม 2560111
2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้ศุลกากรฉบับใหม่ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ24 กรกฎาคม 2560327
3 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้ศุลกากรฉบับใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง24 กรกฎาคม 2560247
4 ประกาศ!! ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ของอาเซียน21 กรกฎาคม 2560539
5 ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากรครั้งที่ 5 และ 6 ประจำปี 256020 กรกฎาคม 2560339
6 ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่12 กรกฎาคม 25602,449
7 ประกาศ !!! ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผัน6 กรกฎาคม 2560856
8 ประกาศ สถาบันวิทยาการศุลกากร ขอปิดการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15/25605 กรกฎาคม 25601,212
9 เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่" วันที่ 31 พฤษภาคม 256026 มิถุนายน 25601,941
10 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 ในวันที่ 26 มิถุนายน 256020 มิถุนายน 2560757
11 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 201713 มิถุนายน 2560237
12 โครงการสัมมนาหลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่' วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (คลิปการบรรยาย)8 มิถุนายน 25602,757
13 ประกาศ!!!!!!! สำหรับผู้ชำนาญการศุลกากร ที่ยังไม่ได้ยื่นใบผ่อนผันฯ ขอให้รีบดำเนินการ ด่วน!!!!30 พฤษภาคม 25601,531
14 เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (เรื่อง Free Zone Operator)30 พฤษภาคม 25601,580
15 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 256026 พฤษภาคม 25601,361
16 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 256026 พฤษภาคม 25602,070
17 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและการพิชิตงานคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ15 พฤษภาคม 25601,676
18 พิธีเปิดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร หัวข้อเรื่อง “เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร”9 พฤษภาคม 25601,519
19 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Private Sector) ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 8 พฤษภาคม 25601,189
20 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Focal Point) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร (Joint Workshop) ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 25608 พฤษภาคม 25601,458
21 แก้ไข** กำหนดการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 25605 พฤษภาคม 2560756
22 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 1 เวลา 8.30 - 12.00 น.5 พฤษภาคม 2560848
23 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง เขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รอบที่ 2 เวลา 13.00- 16.30 น.5 พฤษภาคม 25601,057
24 มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย3 พฤษภาคม 25601,357
25 ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจรครั้งที่ 1 เรื่องเขตปลอดอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร ****รอบเช้า/รอบบ่ายเต็มแล้ว ข้อมูล ณ เวลา 14.25 น. วันที่ 28 เมษายน 2560 26 เมษายน 25602,822
26 กรมศุลกากรจัด หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 25601,439
27 กรมศุลกากรจัดการอบรม หลักสูตรการต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร21 เมษายน 2560414
28 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี 21 เมษายน 2560849
29 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษำยน 2560 ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ (สุขุมวิท 26) กรุงเทพฯ21 เมษายน 25601,514
30 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร ระหว่างวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2560 (1 รุ่น/วัน) ณ พัทยา และกทม. 12 เมษายน 25602,517
31 ท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System บนอุปกรณ์ Smartphone/Tablet ได้แล้ว โดย Download Application ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) ชื่อ e-Tracking Thai Customs (โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System ด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดิม)11 เมษายน 25601,567
32 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2560 (*เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมเป็น บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สนง.ระยอง) 20 มีนาคม 25601,947
33 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 215 มีนาคม 25603,195
34 โครงการพันธมิตรศุลกากร14 มีนาคม 25602,900
35 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า8 มีนาคม 25605,024
36 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการจากกรมศุลกากร28 กุมภาพันธ์ 25601,746
37 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการถึงสิ้นปี 6021 กุมภาพันธ์ 25602,945
38 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานหลักสูตรฝึกอบรม HS 2017 สัญจร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 256016 กุมภาพันธ์ 25602,546
39 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 49 กุมภาพันธ์ 25603,668
40 ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Customs Call Center 1164 ขอเชิญชวนผู้สนใจตอบแบบสอบถาม8 กุมภาพันธ์ 25601,534
41 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร รุ่น 3 และ 48 กุมภาพันธ์ 25601,135
42 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร7 กุมภาพันธ์ 25602,426
43 ร่างประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 67/25597 กุมภาพันธ์ 25601,106
44 กรมศุลกากร สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดเกล็ดลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา จานวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000 บาท2 กุมภาพันธ์ 25601,729
45 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 - 4 ประจำปี พ.ศ. 25601 กุมภาพันธ์ 25602,690
46 ประชาสัมพันธ์ เพิ่มพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 34 หน้า 34-5 ให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ25 มกราคม 25602,254
47 ซักซ้อมความเข้าใจในการต่ออายุสูตรการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวิ25 มกราคม 25602,221
48 ประชาสัมพันธ์ แก้คำผิดให้ผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 ทราบ18 มกราคม 25602,364
49 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 มกราคม 25601,706
50 Update ประกาศกรมศุลกากร เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ของเขตการค้าเสรี11 มกราคม 25606,337
51 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (Update)10 มกราคม 2560929
52 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 239/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Update)10 มกราคม 2560979
53 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Update)10 มกราคม 2560827
54 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 235/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 2560807
55 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 2560815
56 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 234/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 2560775
57 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 233/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (Update)10 มกราคม 2560799
58 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (Update)10 มกราคม 2560813
59 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 238/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (Update)10 มกราคม 2560915
60 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 231/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู (Update)10 มกราคม 2560828
61 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย (Update)10 มกราคม 2560792
62 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 229/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (update)10 มกราคม 2560850
63 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 228/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี (Update)10 มกราคม 2560802
64 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 227/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Update)10 มกราคม 2560802
65 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 226/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (update)10 มกราคม 2560805
66 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 225/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Update)10 มกราคม 2560854
67 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 219/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Update)10 มกราคม 2560926
68 ปชส. ให้มารับใบแทรกหนังสือ สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 5 มกราคม 25602,528
69 ไฟล์ (Text) สำหรับดาวน์โหลด พิกัดฯ และรหัสสถิติสินค้า 25601 มกราคม 25607,513
70 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับ AHTN 2017 จำนวน 25 ฉบับ พร้อมคำชี้แจง31 ธันวาคม 255910,120
71 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25593,015
72 ประชาสัมพันธ์รหัสสิทธิพิเศษสำหรับประกาศกระทรวงการคลังตาม FTAs และ WTO31 ธันวาคม 25592,747
73 ประชาสัมพันธ์หนังสือพิกัดศุลกากรฉบับ AHTN 2017 พร้อมอัตราอากรตามมาตรา 1231 ธันวาคม 25598,900
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 ธันวาคม 2559832
75 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255927 ธันวาคม 255920,964
76 กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.256027 ธันวาคม 25591,356
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256026 ธันวาคม 25591,026
78 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องกำกัดประเภทยาไวอากร้า และบุหรี่ต่างประเทศ ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร รวมมูลค่าของกลางกว่า 130 ล้านบาท26 ธันวาคม 25591,440
79 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการมอบของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และการจัดงานในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 256023 ธันวาคม 25591,344
80 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกากร AHTN 201722 ธันวาคม 25594,505
81 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกากร AHTN 201722 ธันวาคม 25593,477
82 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) และเนื้อกระบือสดแช่แข็ง ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท20 ธันวาคม 25591,493
83 ประชาสัมพันธ์พิกัดศุลกากรและรหัสถิติ ของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต/ใบรับรอง HS201716 ธันวาคม 25593,549
84 กรมศุลกากรแถลงข่าว กรณีการนำเข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน13 ธันวาคม 25591,732
85 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 20171 ธันวาคม 25594,420
86 ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติงานระบบ e-Customs29 พฤศจิกายน 25591,512
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 201724 พฤศจิกายน 25592,034
88 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256015 พฤศจิกายน 25591,507
89 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 256011 พฤศจิกายน 25591,485
90 ขอปิดการลงทะเบียนการสัมมนา “โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017”10 พฤศจิกายน 25591,479
91 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ11 ตุลาคม 25591,447
92 !!!!!นักแสดงสาว เอ๋-อัจฉรา ทองเทพ' เตือนระวังมิจฉาชีพแสร้งตีสนิทผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก23 กันยายน 25591,273
93 กรมศุลกากรเตือนถูกแอบอ้างชื่อไถเงิน23 กันยายน 25591,279
94 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร (Customs Guide for Travelers)13 กันยายน 25591,103
95 กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมคืนทางการมาเลเซีย23 สิงหาคม 25591,007
96 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง23 สิงหาคม 25591,041
97 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกว่า 300 คัน คาดนำรายได้เข้ารัฐมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท17 สิงหาคม 25591,011
98 กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท22 กรกฎาคม 25591,026
99 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ22 กรกฎาคม 25591,024
100 Customs-Business Conference8 กรกฎาคม 25591,030
ผลลัพท์ทั้งหมด 963 จำนวน 10 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร