บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,702 เข้าชมวันนี้
  • 102,182 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,583,901 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond) 13 กันยายน 2566 14:05:022,473
2 กระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก13 กันยายน 2566 13:38:1049
3 การอนุมัติสถานที่เก็บรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ณ สถานที่อื่น ซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก 13 กันยายน 2566 13:34:002,677
4 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย 13 กันยายน 2566 13:33:392,885
5 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 13 กันยายน 2566 13:33:172,616
6 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม 13 กันยายน 2566 13:32:542,539
7 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลักการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบกิจการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 กันยายน 2566 13:31:032,575
8 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 13 กันยายน 2566 13:29:512,415
9 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า13 กันยายน 2566 13:29:202,430
10 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด 13 กันยายน 2566 13:28:552,376
11 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต12 กันยายน 2566 14:40:422,367
12 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต 12 กันยายน 2566 14:40:002,375
13 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกรณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว12 กันยายน 2566 14:38:522,380
14 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 12 กันยายน 2566 14:33:242,322
15 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 12 กันยายน 2566 14:32:262,375
16 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:31:352,512
17 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:31:142,597
18 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:30:512,421
19 การขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:30:302,586
20 การแจ้งเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน 12 กันยายน 2566 14:30:042,384
21 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน 12 กันยายน 2566 14:29:312,487
22 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 12 กันยายน 2566 14:28:292,390
23 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน12 กันยายน 2566 14:27:472,318
24 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 12 กันยายน 2566 14:27:152,304
25 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 12 กันยายน 2566 14:26:542,370
26 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 12 กันยายน 2566 14:26:342,297
27 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 12 กันยายน 2566 14:26:132,342
28 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 12 กันยายน 2566 14:25:253,113
29 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)12 กันยายน 2566 14:24:593,341
30 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต 12 กันยายน 2566 14:24:202,512
31 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 12 กันยายน 2566 14:23:252,691
32 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ 12 กันยายน 2566 14:23:042,579
33 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 12 กันยายน 2566 14:22:262,453
34 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 12 กันยายน 2566 14:21:502,578
35 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ12 กันยายน 2566 14:21:142,440
36 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์12 กันยายน 2566 14:20:472,678
37 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)12 กันยายน 2566 14:20:012,781
38 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 12 กันยายน 2566 14:19:122,401
39 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ12 กันยายน 2566 14:18:492,713
40 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน12 กันยายน 2566 14:18:202,691
41 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)12 กันยายน 2566 14:17:522,549
42 การขออนุญาตนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)12 กันยายน 2566 14:17:262,543
43 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว12 กันยายน 2566 14:16:572,526
44 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว12 กันยายน 2566 14:15:572,437
45 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง12 กันยายน 2566 14:15:252,334
46 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight)12 กันยายน 2566 11:18:362,646
47 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร12 กันยายน 2566 11:18:062,524
48 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน12 กันยายน 2566 11:16:482,543
49 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน12 กันยายน 2566 11:16:172,505
50 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ12 กันยายน 2566 11:15:462,362
51 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ12 กันยายน 2566 11:15:282,394
52 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน12 กันยายน 2566 11:14:542,362
53 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ12 กันยายน 2566 11:14:142,392
54 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:13:032,219
55 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:11:502,291
56 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:11:042,232
57 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ12 กันยายน 2566 11:09:402,357
58 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:07:462,191
59 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:07:102,245
60 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:06:402,229
61 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:06:042,360
62 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น12 กันยายน 2566 11:05:232,271
63 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:04:432,223
64 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล12 กันยายน 2566 11:02:232,257
65 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:01:382,302
66 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 11:00:522,214
67 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 10:59:592,244
68 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 10:57:232,296
69 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กันยายน 2566 10:56:282,364
70 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์12 กันยายน 2566 10:54:573,056
ผลลัพท์ทั้งหมด 70 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร