งานพัสดุ

รายงานการขอซื้อขอจ้าง


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ร่างกายแบบตั้งพื้นและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งระบบป้องกันรังสี เพื่อสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กรกฎาคม 256735
2 จ้างงานซ่อมแซมท่อน้ำดีหลุดรั่ว ห้องน้ำสาธารณะ (หญิง) ด้านหลังอาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 256739
3 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems) ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 25679
4 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌฬ 1931 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256738
5 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256726
6 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ฮพ ๗๐๙๖ กทม.15 กรกฎาคม 256737
7 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๓ กญ ๔๗๒ กทม. ใช้ราชการประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 256736
8 จัดซื้อผงหมึก Fuji Xerox Docu PrintCP405D (11K) สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 256752
9 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ขค-7028 กทม. หน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 256741
10 จ้างซ่อมแซมรางน้ำ คลังทะเบียนพัสดุ ฝ่ายพัสดุที่ 2 สบพ. สลข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 256759
11 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ตราอักษรนิสสัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 256762
12 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 256768
13 จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกยกเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เครื่องซ้าย - ขวา ประจำเรือศุลกากร 379 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 256774
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 256773
15 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ หลักสูตรปัจฉิมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 256770
16 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Expert Chief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 256776
17 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 เดือน (1-31 กรกฎาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 256782
18 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 256781
19 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและ ระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ ๑ การพัฒนาระบบ e-Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)26 มิถุนายน 256779
20 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจ่ายเงินค่าจ้างสวัสดิการกรมศุลกากร แบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มิถุนายน 256781
21 จัดซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567101
22 จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 52-5372 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 256779
23 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออกและการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)18 มิถุนายน 2567121
24 จ้างเปลี่ยนเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ้าย-ขวา เรือศุลกากร ๗๐๒ และ ๗๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มิถุนายน 2567116
25 จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 349 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567119
26 จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567121
27 จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 217 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567129
28 จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567117
29 จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 605 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มิถุนายน 2567114
30 จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 607 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 มิถุนายน 2567123
31 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 522 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2567136
32 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 804 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2567140
33 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 806 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 2567127
34 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ VRV / VRF ของศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากรเชิงสะพานกรุงเทพ11 มิถุนายน 2567150
35 จ้างซ่อมแซมประตู ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กมพ. ชั้น ๓ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567140
36 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออกและการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)10 มิถุนายน 2567142
37 จ้างเปลี่ยนบอร์ดคอยล์ร้อน พร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567130
38 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขบ 5473 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567157
39 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 8000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)10 มิถุนายน 2567158
40 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ส่วนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ศปข. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567142
41 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567138
42 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเรดาร์และวิทยุสื่อสาร ประจำเรือศุลกากร 371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567143
43 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567150
44 จัดจ้างซ่อมแซมประตู ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศทส. ชั้น ๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร 7 มิถุนายน 2567149
45 จ้างซ่อมแซมงานกระจกฝ้าช่องแสงห้องใต้หลังคา งานกระเบื้องมุงหลังคาชำรุด งานน้ำรั่วซึม บริเวณกรอบหน้าต่างห้องพระ ชั้น 4 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567146
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน ซองหน้าต่างพับ 4 พิมพ์ 1 หน้า สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567151
47 จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกยกเครื่องยนต์เครื่องขวา ประจำเรือศุลกากร 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567153
48 จ้างซ่อมเรือศุลกากร ๒๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567141
49 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ตราอักษรนิสสัน หมายเลขทะเบียน ๑ นค ๔๗๔๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567145
50 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ ๑๙๐๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567147
51 จ้างซ่อมแซมประตูบานกระจกเปลือยทางขึ้นห้องอธิบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567132
52 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่านและระบบตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้เดินทางที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)27 พฤษภาคม 2567151
53 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 เดือน (1-30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567155
54 จ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบไฟฟ้า ยี่ห้อ METTLER TOLEDO จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567165
55 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (e-CO JTEPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2567196
56 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567190
57 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พฤษภาคม 2567225
58 จ้างผลิตน้ำดื่มฉลากกรมศุลกากร ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 8500 แพ็ค (แพ็คละ 12 ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567193
59 จ้างซ่อมแซมงานพื้นกระเบื้อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศทส. ชั้น 5 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร1 พฤษภาคม 2567235
60 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ท่าเทียบเรือศุลกากร หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567191
61 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 เมษายน 2567330
62 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำฝ่ายยานพาหนะทางน้ำ สปป.2 กสป. ตราอักษรโตโยต้า จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2567348
63 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 เมษายน 2567369
64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567349
65 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 เดือน (1-30 เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567303
66 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจ่ายเงินค่าจ้างสวัสดิการกรมศุลกากร แบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มีนาคม 2567337
67 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มีนาคม 2567314
68 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ22 มีนาคม 2567351
69 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มีนาคม 2567335
70 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มีนาคม 2567333
71 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มีนาคม 2567335
72 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ เดือน (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567424
73 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มีนาคม 2567406
74 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องภายในศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร อาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2567413
75 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มีนาคม 2567395
76 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 มีนาคม 2567444
77 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2567413
78 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567403
79 ซื้อเชือกผูกเรือ ประจำเรือศุลกากร 609 และ 523 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567406
80 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มีนาคม 2567389
81 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์4 มีนาคม 2567411
82 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 มีนาคม 2567396
83 โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้าขนาดใหญ่ก่อนบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไปยังประเทศปลายทาง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กุมภาพันธ์ 2567451
84 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567430
85 จ้างเหมาบริการ โครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567440
86 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 กุมภาพันธ์ 2567438
87 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 กุมภาพันธ์ 2567446
88 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567452
89 ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้าขนาดใหญ่ก่อนบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไปยังประเทศปลายทาง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 กุมภาพันธ์ 2567446
90 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ ๑ การพัฒนาระบบ e-Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์19 กุมภาพันธ์ 2567451
91 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9กส-4937 กทม. หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส16 กุมภาพันธ์ 2567411
92 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ตราอักษร โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 9 กศ 7310 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567399
93 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์ กรมศุลกากร (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2567465
94 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สปป.๑ กสป. จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กุมภาพันธ์ 2567463
95 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องควบคุมไฟฟ้า อาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กุมภาพันธ์ 2567425
96 จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องขวา ประจำเรือศุลกากร ๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กุมภาพันธ์ 2567429
97 ซื้อ Sticker foil และ Resin Ribbon สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-247 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2567419
98 จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการศุลกากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2567441
99 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567410
100 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่านและระบบตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้เดินทางที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มกราคม 2567515
ผลลัพท์ทั้งหมด 433 จำนวน 5 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร