ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในแบนเนอร์ "แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการ" เพื่อกรมศุลกากรจะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป
 
 
  • ผลการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563