สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดย สบพ.สลข.3 เมษายน 256771
2 สัญญาเลขที่ 143/2566 จัดจ้างทำซีลกรมศุลกากร Mega Twister จำนวน 200,000 ชุด19 กุมภาพันธ์ 2567586
3 สัญญาเลขที่ 141/2566 โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ Container Track and Trace จำนวน 1 โครงการ19 กุมภาพันธ์ 2567540
4 สัญญาเลขที่ 140/2566 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567694
5 สัญญาเลขที่ 139/2566 จ้างทำงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ตราอักษรซูซูกิ เรื่อศุลกากร 378, 379, และ 38119 กุมภาพันธ์ 2567445
6 สัญญาเลขที่ 138/2566 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ประจำเรือศุลกากร 1001 19 กุมภาพันธ์ 2567610
7 สัญญาเลขที่ 137/2566 จ้างทำงานจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร Support Desk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567553
8 สัญญาเลขที่ 136/2566 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถรถยนต์ส่วนกลางกรมศุลกากร และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567535
9 สัญญาเลขที่ 135/2566 ซื้อขายอะไหล่เครื่องกำเนินไฟฟ้า ประจำเรือศุลกากร 80219 กุมภาพันธ์ 2567500
10 สัญญาเลขที่ 134/2566 โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567645
11 สัญญาเลขที่ 133/2566 โครงการติดตั้งม่านม้วนบังแสงอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร (ปรับปรุงอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ระยะที่ 3)19 กุมภาพันธ์ 2567188
12 สัญญาเลขที่ 132/2566 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567544
13 สัญญาเลขที่ 131/2566 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567176
14 สัญญาเลขที่ 130/2566 โครงการเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ลำ19 กุมภาพันธ์ 2567655
15 สัญญาเลขที่ 129/2566 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567176
16 สัญญาเลขที่ 128/2566 โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุน (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567662
17 สัญญาเลขที่ 126/2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง19 กุมภาพันธ์ 2567394
18 สัญญาเลขที่ 125/2566 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรมศุลกากร และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567548
19 สัญญาเลขที่ 124/2566 โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567505
20 สัญญาเลขที่ 123/2566 โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567542
21 สัญญาเลขที่ 122/2566 จ้างทำงานซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ ประจำเรือศุลกากร 609 19 กุมภาพันธ์ 2567719
22 สัญญาเลขที่ 121/2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสารแลุะเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ เรือศุลกากร 60619 กุมภาพันธ์ 2567174
23 สัญญาเลขที่ 120/2566 จ้างทำงานปรับปรุงทาสีโครงเหล็กชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ กรมศุลกากร19 กุมภาพันธ์ 2567511
24 สัญญาเลขที่ 119/2566 โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567512
25 สัญญาเลขที่ 118/2566 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรมศุลกากร และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567604
26 สัญญาเลขที่ 117/2566 จ้างทำงานซ่อมแซมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือยางท้องแข็ง ตราอักษรเมอร์คิวรี่ ประจำเรือศุลกากร 804, 805 และ 80619 กุมภาพันธ์ 2567166
27 สัญญาเลขที่ 116/2566 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567559
28 สัญญาเลขที่ 115/2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กองสืบสวนปราบปราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 19 กุมภาพันธ์ 2567690
29 สัญญาเลขที่ 114/2566 โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกสำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567575
30 สัญญาเลขที่ 112/2566 โครงการบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567541
31 สัญญาเลขที่ 111/2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ19 กุมภาพันธ์ 2567408
32 สัญญาเลขที่ 110/2566 จ้างทำงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปาอาคาร 1 กรมศุลกากร แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567182
33 สัญญาเลขที่ 109/2566 โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567164
34 สัญญาเลขที่ 108/2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567769
35 สัญญาเลขที่ 107/2566 โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567469
36 สัญญาเลขที่ 106/2566 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567179
37 สัญญาเลขที่ 105/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับของใช้ส่วนตัวและของใข้ในบ้านเรือนที่ใข้แล้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567544
38 สัญญาเลขที่ 104/2566 โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567507
39 สัญญาเลขที่ 103/2566 โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567446
40 สัญญาเลขที่ 102/2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPV6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567357
41 สัญญาเลขที่ 101/2566 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์าำหรับพื้ตนที่พัฒาร่วม (e-JDA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567627
42 สัญญาเลขที่ 100/2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 1 (Migration Phase 1) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567552
43 สัญญาเลขที่ 99/2566 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567469
44 สัญญาเลขที่ 98/2566 โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567598
45 สัญญาเลขที่ 97/2566 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัยระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567577
46 สัญญาเลขที่ 96/2566 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade) ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567506
47 สัญญาเลขที่ 95/2566 โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567396
48 สัญญาเลขที่ 94/2566 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567553
49 สัญญาเลขที่ 93/2566 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารกรมศุลกากร และสถถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567581
50 สัญญาเลขที่ 92/2566 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567688
51 สัญญาเลขที่ 91/2566 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567582
52 สัญญาเลขที่ 90/2566 โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567555
53 สัญญาเลขที่ 89/2566 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องชั้นสูง (Advanced Persistent Threats : APT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567645
54 สัญญาเลขที่ 87/2566 โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567455
55 สัญญาเลขที่ 84/2566 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาติและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567685
56 สัญญาเลขที่ 82/2566 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรมศุลกากร และผู้ประสานงานจากบริษัทเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567519
57 สัญญาเลขที่ 81/2566 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารกรมศุลกากร และสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567404
58 สัญญาเลขที่ 79/2566 โครงการระบบให้บริการโดยไม่เรียกเก็บเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน แขวงคบองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567485
59 สัญญาเลขที่ 78/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 108 เครื่อง19 กุมภาพันธ์ 2567709
60 สัญญาเลขที่ 77/2566 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศูลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567564
61 สัญญาเลขที่ 76/2566 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567616
62 สัญญาเลขที่ 75/2566 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567706
63 สัญญาเลขที่ 74/2566 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณหน่วยสืบสวนและปราบปรามระนอง ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567667
64 สัญญาเลขที่ 73/2566 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมศุลกากร, บริเวณอาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ, บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567615
65 สัญญาเลขที่ 72/2566 เช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในโครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567582
66 สัญญาเลขที่ 71/2566 จ้างทำงานดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ อาคาร 120 ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567563
67 สัญญาเลขที่ 70/2566 จ้างทำงานพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.122 ชนิดต่อเนื่อง19 กุมภาพันธ์ 2567548
68 สัญญาเลขที่ 66/2566 จ้างทำงานจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 100119 กุมภาพันธ์ 2567405
69 สัญญาเลขที่ 65/2566 จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 110119 กุมภาพันธ์ 2567477
70 สัญญาเลขที่ 64/2566 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567520
71 สัญญาเลขที่ 62/2566 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567392
72 สัญญาเลขที่ 60/2566 โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567487
73 สัญญาเลขที่ 58/2566 โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567439
74 สัญญาเลขที่ 56/2566 จ้างทำงานซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 80319 กุมภาพันธ์ 2567183
75 สัญญาเลขที่ 55/2566 จ้างโครงการเปลี่ยนเปลือกตัวเรือใต้แนวน้ำ (Lower) จำนวน 5 ลำ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567411
76 สัญญาเลขที่ 54/2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 20,000 บาท19 กุมภาพันธ์ 2567481
77 สัญญาเลขที่ 53/2566 จัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารจอดรถยนต์พร้อมติดตั้งกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 กุมภาพันธ์ 2567401
78 สัญญาเลขที่ 148/2566 จัดจ้างซ่อมแซมเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วเครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือศุลกากร 8052 มกราคม 25671294
79 สัญญาเลขที่ 147/2566 จัดจ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องยนต์ ตราอักษรเมอคิวรี่ เรือศุลกากร 15 ลำ2 มกราคม 2567244
80 สัญญาเลขที่ 146/2566 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ประจำเรือศุลกากร 6072 มกราคม 25671016
81 สัญญาเลขที่ 145/2566 จัดจ้างดำเนินการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน2 มกราคม 25671438
82 สัญญาเลขที่ 136/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง25 มกราคม 2566654
83 สัญญาเลขที่ 137/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร25 มกราคม 2566583
84 สัญญาเลขที่ 138/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร 25 มกราคม 2566617
85 สัญญาเลขที่ 150/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) 25 มกราคม 2566590
86 สัญญาเลขที่ 151/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุน (Back Office) 25 มกราคม 2566597
87 สัญญาเลขที่ 152/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์25 มกราคม 2566588
88 สัญญาเลขที่ 157/2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ณ กรมศุลกากร25 มกราคม 2566565
89 สัญญาเลขที่ 161/2565 จ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องยนต์เรือตราอักษรเมอร์คิวรี่ เรือศุลกากร ทั้งหมด 9 ลำ25 มกราคม 2566833
90 สัญญาเลขที่ 155/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร25 มกราคม 2566604
91 สัญญาเลขที่ 78/2565 จัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์25 มกราคม 2566549
92 สัญญาเลขที่ 111/2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับอาคารพักอาศัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร25 มกราคม 2566629
93 สัญญาเลขที่ 135/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System 25 มกราคม 2566552
94 สัญญาเลขที่ 3/2565 โครงการต่อสร้างเรือตรวจการทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต24 มกราคม 2566673
95 สัญญาเลขที่ 7/2565 ซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม24 มกราคม 2566648
96 สัญญาเลขที่ 12/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าขายฝั่ง (e-Coasting Trade)24 มกราคม 2566602
97 สัญญาเลขที่ 16/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย24 มกราคม 2566575
98 สัญญาเลขที่ 17/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentives24 มกราคม 2566596
99 สัญญาเลขที่ 18/2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 24 มกราคม 2566554
100 สัญญาเลขที่ 19/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง24 มกราคม 2566591
ผลลัพท์ทั้งหมด 473 จำนวน 5 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร