สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สัญญาเลขที่ 4/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 220 เมษายน 2563490
2 สัญญาเลขที่ 5/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ 256220 เมษายน 2563441
3 สัญญาเลขที่ 12/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร20 เมษายน 2563407
4 สัญญาเลขที่ 13/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร20 เมษายน 2563405
5 สัญญาเลขที่ 21/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน20 เมษายน 2563395
6 สัญญาเลขที่ 6/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร20 เมษายน 2563405
7 สัญญาเลขที่ 7/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Window20 เมษายน 2563386
8 สัญญาเลขที่ 22/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database)20 เมษายน 2563373
9 สัญญาเลขที่ 23/2562 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์20 เมษายน 2563515
10 สัญญาเลขที่ 8/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window20 เมษายน 2563417
11 สัญญาเลขที่ 24/2562 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และอาคาร 120 ปี20 เมษายน 2563382
12 สัญญาเลขที่ 9/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร20 เมษายน 2563436
13 สัญญาเลขที่ 38/2562 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูล ebXML Gateway20 เมษายน 2563380
14 สัญญาเลขที่ 40/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตและใบรับรองแบบ Single Window Entry20 เมษายน 2563363
15 สัญญาเลขที่ 79/2562 สัญญาจ้างทำซ่อม Jockey Pump และท่อส่งน้ำดับเพลิง สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย20 เมษายน 2563381
16 สัญญาเลขที่ 86/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดนผ่านช่องทางธนาคาร20 เมษายน 2563367
17 สัญญาเลขที่ 89/2562 สัญญาจ้างพิมพ์บัตรภาษี20 เมษายน 2563374
18 สัญญาเลขที่ 15/2562 สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย20 เมษายน 2563391
19 สัญญาเลขที่ 97/2562 สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร 1 20 เมษายน 2563396
20 สัญญาเลขที่ 102/2562 สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ อาคาร 1 ชั้น 2 ณ กรมศุลกากร20 เมษายน 2563400
21 สัญญาเลขที่ 110/2562 สัญญาจ้างทำงานปรับปรุงบริเวณภายในกรมศุลกากร20 เมษายน 2563390
22 สัญญาเลขที่ 27/2562 สัญญาซื้อขายเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์20 เมษายน 2563379
23 สัญญาเลขที่ 28/2562 สัญญาซื้อขาย ขายเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องยนต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 (แปด) เครื่อง20 เมษายน 2563375
24 สัญญาเลขที่ 43/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 เมษายน 2563376
25 สัญญาเลขที่ 44/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 เมษายน 2563363
26 สัญญาเลขที่ 45/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 เมษายน 2563387
27 สัญญาเลขที่ 47/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 214 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส เลขที่ 99/11-4 หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส20 เมษายน 2563395
28 สัญญาเลขที่ 48/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 220 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา เลขที่ 32 ถนนไชยา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา20 เมษายน 2563386
29 สัญญาเลขที่ 50/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 213 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ เลขที่ 3/1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ20 เมษายน 2563377
30 สัญญาเลขที่ 53/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 370 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ เลขที่ 3/1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ20 เมษายน 2563388
31 สัญญาเลขที่ 55/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 218 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส เลขที่ 99/11-4 หมู่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส20 เมษายน 2563382
32 สัญญาเลขที่ 57/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ เครื่องขวา เรือศุลกากร 609 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563405
33 สัญญาเลขที่ 58/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 1101 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563372
34 สัญญาเลขที่ 59/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 802 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563377
35 สัญญาเลขที่ 60/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 606 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563368
36 สัญญาเลขที่ 61/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 701 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563376
37 สัญญาเลขที่ 63/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 703 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563387
38 สัญญาเลขที่ 64/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ เครื่องซ้าย เรือศุลกากร 703 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563369
39 สัญญาเลขที่ 65/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 609 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563386
40 สัญญาเลขที่ 67/2562 สัญญาจ้างทำของ เปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารประจำเรือศุลกากร 703 และเรือศุลกากร 605 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563369
41 สัญญาเลขที่ 74/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 367 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต ท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต20 เมษายน 2563503
42 สัญญาเลขที่ 75/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 1101 ณ สืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563370
43 สัญญาเลขที่ 76/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 803 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม ท่าเทียบเรือศุลกากรสมุทรสงคราม เลขที่ 705 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม20 เมษายน 2563289
44 สัญญาเลขที่ 77/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 802 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 81/2 หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์20 เมษายน 2563276
45 สัญญาเลขที่ 78/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 606 ณ ส่วนสืบสวนปราบปรามบ้านดอน เลขที่ 99/181 หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านเสาวลักษณ์ธานี 2) ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี20 เมษายน 2563284
46 สัญญาเลขที่ 81/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 609 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามจันทบุรี-ตราด เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 2311020 เมษายน 2563295
47 สัญญาเลขที่ 88/2562 สัญญาซื้อขาย ขายเครื่องหาตำบลที่เรือ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ประจำเรือศุลกากร 702 20 เมษายน 2563276
48 สัญญาเลขที่ 90/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 703 ณ ส่วนสืบสวนปราบปรามระนอง เลขที่ 118/16 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 8500020 เมษายน 2563297
49 สัญญาเลขที่ 93/2562 สัญญาซื้อขาย ขายถังน้ำมันพร้อมเปลี่ยนของเรือศุลกากร 215, 216, 217, 219, 349, 364 และ 371 20 เมษายน 2563314
50 สัญญาเลขที่ 96/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ (เครื่องขวา) ประจำเรือศุลกากร 802 ณ ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร20 เมษายน 2563285
51 สัญญาเลขที่ 109/2562 สัญญาซื้อขาย ขายยางรองแท่นเครื่องจักรใหญ่ ซ้าย-ขวา เรือศุลกากร 805 จำนวน 8 ตัว พร้อมติดตั้ง20 เมษายน 2563298
52 สัญญาเลขที่ 111/2562 สัญญาจ้างทำของ ซ่อมแซมเรือศุลกากร 371 ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ เลขที่ 3/1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ20 เมษายน 2563284
53 สัญญาเลขที่ 1/2562 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร9 เมษายน 2563311
54 สัญญาเลขที่ 2/2562 สัญญาจ้างทำของทำงานพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารจัดสอบพร้อมตรวจกระดาษคำตอบ โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ณ สถานที่กำหนดตามภาคผนวก 1 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา9 เมษายน 2563366
55 สัญญาเลขที่ 3/2562 สัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบริการใช้สถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 9 เมษายน 2563319
56 สัญญาเลขที่ 10/2562 สัญญาซื้อขายขายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ใช้งานประจำห้องพระ อาคาร 1 ชั้น 4 จำนวน 2 เครื่อง9 เมษายน 2563313
57 สัญญาเลขที่ 11/2562 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารกรมศุลกากรและสถานที่ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563334
58 สัญญาเลขที่ 14/2562 สัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ9 เมษายน 2563306
59 สัญญาเลขที่ 16/2562 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) บริหารโครงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (Support Desk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563313
60 สัญญาเลขที่ 17/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563311
61 สัญญาเลขที่ 19/2562 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 2,640 แพ็ค และน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 599-600 มิลลิลิตร จำนวน 1,344 แพ็ค9 เมษายน 2563406
62 สัญญาเลขที่ 20/2562 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 12,000 ถัง 9 เมษายน 2563302
63 สัญญาเลขที่ 25/2562 สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน9 เมษายน 2563315
64 สัญญาเลขที่ 26/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563313
65 สัญญาเลขที่ 29/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 120 ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563315
66 สัญญาเลขที่ 30/2562 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ Huawei รุ่น 1288H V59 เมษายน 2563318
67 สัญญาเลขที่ 31/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563319
68 สัญญาเลขที่ 32/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563321
69 สัญญาเลขที่ 33/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563342
70 สัญญาเลขที่ 34/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPV6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563314
71 สัญญาเลขที่ 35/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการสนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563313
72 สัญญาเลขที่ 39/2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจชนิดสารประกอบของแข็งด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Handheld X-Ray Diffraction Analyzer) จำนวน 1 ชุด9 เมษายน 2563314
73 สัญญาเลขที่ 41/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563311
74 สัญญาเลขที่ 42/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563309
75 สัญญาเลขที่ 46/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563320
76 สัญญาเลขที่ 49/2562 สัญญาจ้างทำของพิมพ์กระดาษฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรแบบที่ กศก. 122 ชนิดต่อเนื่อง (สีฟ้า) จำนวน 6,000,000 ชุด9 เมษายน 2563328
77 สัญญาเลขที่ 51/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563331
78 สัญญาเลขที่ 52/2562 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ขายและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร9 เมษายน 2563361
79 สัญญาเลขที่ 54/2562 สัญญาซื้อขายขายและติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า สัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทาง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการย่อยที่ 2 : โครงการจัดหาระบบตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้เดินทางด้วยระบบเอ็กซเรย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานสมุย 9 เมษายน 2563341
80 สัญญาเลขที่ 56/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentives ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563308
81 สัญญาเลขที่ 62/2562 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ขายและติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document ระยะที่ 1) 9 เมษายน 2563312
82 สัญญาเลขที่ 66/2562 สัญญาซื้อขายขายและติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า สัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทาง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการย่อยที่ 1 : โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบขับผ่าน (Drive Through X-ray Container Inspection System) จำนวนทั้งสิ้น 3 ระบบ โดยติดตั้ง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 2 ระบบ และท่าเรือบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ9 เมษายน 2563371
83 สัญญาเลขที่ 68/2562 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ ระบบดิจิตอล ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 25 แผ่น ต่อนาที จำวน 87 (แปดสิบเจ็ด) เครื่อง9 เมษายน 2563332
84 สัญญาเลขที่ 69/2562 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมศุลกากร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ทั้งหมด 63 ไร่, บริเวณอาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ และบริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ตั้งอยู่เลขที่ 189/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ9 เมษายน 2563305
85 สัญญาเลขที่ 70/2562 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง และประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 118/16 หมู่ที่ 5 ถนนเขานางหงส์ จังหวัดระนอง9 เมษายน 2563320
86 สัญญาเลขที่ 71/2562 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต9 เมษายน 2563323
87 สัญญาเลขที่ 72/2562 สัญญาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในกรมศุลกากร (คลองเตย) และอาคารศุลกพิพัฒน์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ซอยลาดกระบัง 54 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563335
88 สัญญาเลขที่ 73/2562 สัญญาจ้างทำของดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟท์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563315
89 สัญญาเลขที่ 80/2562 สัญญาจ้างก่อสร้างทำงานปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารที่พักกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Customs Residence) ของกรมศุลกากร9 เมษายน 2563328
90 สัญญาเลขที่ 82/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563339
91 สัญญาเลขที่ 83/2562 สัญญาซื้อขายขายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 4 เครื่อง 9 เมษายน 2563318
92 สัญญาเลขที่ 84/2562 สัญญาจ้างทำของทำดวงตรากรมศุลกากร (ซีล) ประกอบด้วย 1. แถบซีลกรมศุลกากร จำนวน 300,000 ชุด 2. ซีลกรมศุลกากรพร้อมลวดสแตนเลสสตีล จำนวน 200,000 ชุด9 เมษายน 2563316
93 สัญญาเลขที่ 85/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563304
94 สัญญาเลขที่ 87/2562 สัญญาซื้อขายขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 20,000 รีม 9 เมษายน 2563320
95 สัญญาเลขที่ 91/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563308
96 สัญญาเลขที่ 92/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563312
97 สัญญาเลขที่ 94/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563321
98 สัญญาเลขที่ 95/2562 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629 เมษายน 2563318
99 สัญญาเลขที่ 98/2562 สัญญาจ้างก่อสร้างทำงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร9 เมษายน 2563338
100 สัญญาเลขที่ 99/2562 สัญญาซื้อขายขาย 1.ตะกั่วตีตรา จำนวน 2,000 กิโลกรัม 2.ลวดเกลียวมัดหีบห่อ จำนวน 1,000 กิโลกรัม9 เมษายน 2563316
ผลลัพท์ทั้งหมด 109 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร