บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,220 เข้าชมวันนี้
  • 157,761 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,065,586 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail
นายธีรัชย์ อัตนวานิช - อธิบดีกรมศุลกากร นายธีรัชย์ อัตนวานิช
Mr. Theeraj Athanavanich
อธิบดีกรมศุลกากร
Director-General
0-2667-6873 0-2667-7681 109980@customs.go.th
นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
Mr.Phantong Loykulnanta
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
Principal Advisor on Duty Collection Management & Development
0-2667-7284 0-2667-7355 106354@customs.go.th
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
Mrs. Nunthita Sirikup
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร
Acting Principal Advisor on Customs Control Development
0-2667-7255 0-2667-6962 100442@customs.go.th
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
Mrs. Kitjaluck Srinuchsart
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร
Acting Principal Advisor on Development of Customs Incentive System
0-2667-7878 0-2667-7656 103214@customs.go.th
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
Mrs. Nunthita Sirikup
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-7333 - 100442@customs.go.th
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
Mrs. Kitjaluck Srinuchsart
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-6882 - 103214@customs.go.th
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
Mr. Yutana Phoolpipat
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-7444 - 106093@customs.go.th
นายนิติ วิทยาเต็ม นายนิติ วิทยาเต็ม
Mr.Niti Wityatem
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-7555 - 107486@customs.go.th
นางสุมาลี ดลสุขวงศาวัฒน์ นางสุมาลี ดลสุขวงศาวัฒน์
Mrs.Sumalee Dolsukwongsawat
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Directorate
0-2667-7599 - 100014@customs.go.th
นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ
Miss Baralee Ratnapinda
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Affairs, Royal Thai Embassy, Brussels
+32-2-660-5759 - 106597@customs.go.th
นายจารุภัทร  รัตนเสรี นายจารุภัทร รัตนเสรี
Mr.Jarupatra Rattanaseri
สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองฮ่องกง
Office of Customs, Royal Thai Consulate - General, Hong Kong
+852-2532-5131 +852-2840-0458 106633@customs.go.th
นางสาวเพ็ญพิชชา  เลี้ยงบุญเลิศชัย นางสาวเพ็ญพิชชา เลี้ยงบุญเลิศชัย
Miss Penpitcha Leangboonlertchai
งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
Customs Counsellor Office, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou, the People's Republic of China
+86-20-8438-7575 +86-20-8438-7302 106582@customs.go.th
นางสาวชุติมา ปรีชญางกูร นางสาวชุติมา ปรีชญางกูร
Miss Chutima Preechayangkul
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Administrative System Development Directorate
0-2667-7224 0-2667-6924 103609@customs.go.th
นายศิโรจน์ นาคถนอม นายศิโรจน์ นาคถนอม
Mr.Sirote Narkthoms
ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าว
ทางศุลกากร
Director of Customs Intelligent Center
0-2667-7465 - 106498@customs.go.th
นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์
Miss Achara Lotinun
เลขานุการกรม
Secretariat Office
0-2667-6101 0-2667-6907 103176@customs.go.th
นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
Mrs. Arpapannee Sangmukda
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Division
0-2667-7094 0-2667-6292 101998@customs.go.th
นายคณิต มีปิด นายคณิต มีปิด
Mr.Khanit Meepid
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Division
0-2667-7231 0-2667-6925 106021@customs.go.th
นางสรรค์สุภา คล้ายสุบรรณ
Mrs.Sunsupa Klaisuban
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director of Strategy and Planning Division
0-2667-7601 0-2667-6908 106522@customs.go.th
นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ
Miss Boungphara Jongsaratis
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร
Director of Customs Tariff Standard Division
0-2667-7373 - 102154@customs.go.th
นายเอก  สาตรวาหา นายเอก สาตรวาหา
Mr.Ake Satravaha
ผู้อำนวยการกองนโยบาย

และอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร
Director of Customs Tariff Policy and Appeal Division
0-2667-7373 0-2667-7188 100335@customs.go.th
นายจักกฤช อุเทนสุต นายจักกฤช อุเทนสุต
Mr. Chakkrit Utensute
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร
Director of Customs Standard Procedures and Valuation Division
02-667-6484 0-2667-6942 100328@customs.go.th
นางอัญชลี อินโต นางอัญชลี อินโต
Mrs.Anchalee Intoe
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
0-2667-6009 0-2667-6916 100504@customs.go.th
นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
Miss Suntareeya Twichaprasit
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
Director of Administration and Management of Information Exchange for Import,Export and Logistics Division
0-2667-6965 - 106322@customs.go.th
นางสันธนี ไพรัตนากร นางสันธนี ไพรัตนากร
Mrs.Santanee Phairattanakorn
ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร
Director of Tax Incentives Division
0-2667-6011 0-2667-6948 106158@customs.go.th
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Promchai Snitwongse
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบอากร
Director of Post-Clearance Audit Division
0-2667-6669 0-2667-6651 100720@customs.go.th
นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
Mr. Vorapat Jaovisidha
ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม
Director of Enforcement Division
0-2667-7676 0-2667-6955 100348@customs.go.th
นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์
Mr.Peerakarn Buranakarn
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Director of Bangkok Customs Office
0-2667-6444 0-2667-6937 106951@customs.go.th
นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ
Mr.Dhanabhongbhut Dhanasobhon
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ท่าอากาศยานดอนเมือง
Director of Don Mueang Airport Customs Office
02-667-7000 ต่อ 25-3302 - 102063@customs.go.th
นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์ นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์
Mr.Parkpoom Lertwattanarak
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ
Director of Bangkok Port Customs Office
0-2667-7611 0-2667-6958 106238@customs.go.th
นายวุฒิ เร่งประดุงทอง นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
Mr.Wuth Rengpadungtong
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าลาดกระบัง
Director of Ladkrabang Cargo Clearance Customs Office
0-2360-9106 0-2737-9278 103189@customs.go.th
นายดิเรก คชารักษ์ นายดิเรก คชารักษ์
Mr.Direk Khacharak
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง
Director of Laem Chabang Port Customs Office
0-3840-7701 0-3840-7702 101016@customs.go.th
นายวิศณุ วัชราวนิช นายวิศณุ วัชราวนิช
Mr.Vishnu Wacharawanich
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Director of Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Office
0-2134-1224 0-2134-1269 102261@customs.go.th
นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ
Miss Nitaya Teingtrongpinyo
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Director of Suvarnabhumi Airport Passenger Control Customs Office
0-2134-0397 0-2134-0402 100350@customs.go.th
นางสาวภัทริยา กุลชล
Miss Patariya Kulchol
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Director of Maptaphut Customs Office
0-3868-3370 038-683-369 102006@customs.go.th
นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ
Mrs.Nipawan Yaibuathes
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย
Director of Nong Khai Customs Office
0-4299-0901 0-4299-0906 102088@customs.go.th
นายศศิน ปงรังษี นายศศิน ปงรังษี
Mr. Sasin Pongrungsee
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
Director of Regional Customs Office I
0-2667-6854 0-2667-6983 103485@customs.go.th
นางสาวลลิตา อรรถพิมล นางสาวลลิตา อรรถพิมล
Miss Lalita Attapimon
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
Director of Regional Customs Office II
0-4241-1715 0-4241-1337 106481@customs.go.th
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล
Mr.Kiddiphat Singubolpitikul
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
Director of Regional Customs Office III
0-5327-9249 0-5328-1787 101029@customs.go.th
นายธนกฤต ลิ้นทอง
Mr.Thanakrit Lintaong
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Director of Regional Customs Office IV
0-7431-1014 0-7430-7042 106221@customs.go.th
นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
Mr. Vallop Vuttapanich
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 5
Director of Regional Customs Office V
0-7361-1368 - 103303@customs.go.th
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2567 10:02:38
จำนวนผู้เข้าชม : 32,273

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร