การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก


การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรโดยสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียน ณ หน่วยรับบริการ
ลงทะเบียนของกรมศุลกากร

ลงทะเบียน ณ หน่วยรับบริการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบที่นี่
(Download Here)
 สามารถลงทะเบียนได้ ณ สถานที่ ดังนี้
 1. ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร
 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือหน่วยงาน
 ที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน ณ สำนักงาน
 /ด่านศุลกากร
2. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มา
ติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal
เว็บไซต์ Customs Trader Portal
ต้องการแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" (Paotang)
- รองรับเฉพาะ
   1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
   2. นิติบุคคลที่กรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย
*ข้อควรระวัง: นิติบุคคลที่ยังไม่เคยจดทะเบียน
ภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอให้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษ
ก่อนเข้าใช้ระบบนี้
3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมศุลกากร
Online Customs Registration

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์เว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration)
เว็บไซต์ Online Customs Registration
* ต้องการใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
โดยขอได้จากผู้ให้บริการออกใบรับรองฯ (Certificate Authority)


บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกกระบวนการรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
หรือดำเนินการทางศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2567 13:35:47
จำนวนผู้เข้าชม : 939,059
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร