สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน
คือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อใช้สำหรับเก็บของ หรือแสดงและขายของที่เก็บ หรือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน
 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
  1. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
  2. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  3. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
  4. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน
 2. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
  1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
  2. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ
  3. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน
 3. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
  1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
  2. คลังเสบียงทัณฑ์บน
สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน
ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นำเข้า หรือในสภาพอื่น แต่ไม่รวมถึงการนำของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนและได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม

ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้า ตามมาตรา 29 หรือ ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฏหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน และการรับของที่ได้โอนหรือจำหน่ายดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน


Bonded Warehouse

1. A bonded warehouse may be operated for the following activities;

- Storing goods in the bonded warehouse;

- Exhibiting and selling goods stored in the bonded warehouse;

- Producing, mixing, assembling, packing or operating, by any other method, in the bonded warehouse.

2. Import and export duties shall be exempted for goods released from a bonded warehouse to be exported out of the Kingdom, whether or not they are released in the same condition as they were at the time of their importation.

3. A release of goods from the bonded warehouse to be transferred to other bonded warehouses, or distributed to the importer under section 29 or any person entitled for tax and duty exemption under the Customs Tariff Decree or other relevant laws shall be deemed as an exportation out of the Kingdom at the time such goods have been released from the bonded warehouse. The mentioned procedures shall be in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed in the Notification of the Director-General.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ฝจค. สลท. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7690
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th    
 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มีนาคม 2563 16:11:07

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร