สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว

คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
1. เป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏในงบการเงินไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 สถานที่ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทกิจการ
1.2 สถานที่ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจาก 1.1 ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทกิจการ
2. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรย้อนหลัง 3 ปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายให้หมายความถึง การกระทำความผิดใด ๆ ก็ตามที่กฎหมายได้บัญญัติให้ต้องรับโทษจำคุกรวมอยู่ด้วย
3. มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ดำเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนได้
4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต
5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันยื่นคำขอรับอนุญาตเกิน 3 ปี และกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ผู้บริหารของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

เงื่อนไขการอนุญาตที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องดำเนินการ
1. สถานที่ที่ขอจัดตั้งจะต้องได้รับใบอนุญาตใช้สถานที่สำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 หรือใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายดังกล่าว และจะต้องอยู่ในบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งพนักงานศุลกากรสามารถควบคุมได้สะดวกและรัดกุม
2. ต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ได้ยื่นประกอบคำขอซึ่งกรมศุลกากรเห็นชอบ โดยมีรั้วล้อมรอบ ประตูเข้า - ออกที่มั่นคงแข็งแรง มีห้องทำงานสำหรับพนักงานศุลกากรซึ่งภายในห้องทำงานต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเข้ากับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ กรมตำรวจ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมทะเบียนการค้า กรมโยธาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบกำกับและปราบปราม และจัดทำป้ายคลังสินค้าทัณฑ์บนตามแบบที่กำหนดไว้
3. ภายในพื้นที่ต้องมีถังสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปริมาตรความจุถังรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร (3,000,000 ลิตร) ถังสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกใบ จะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง โดยผ่านการรับรองและอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน มีท่อทางรับ - จ่ายที่สามารถควบคุมปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม อีกทั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังจากกรมศุลกากร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณปริมาณและน้ำหนักสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นำเข้าเก็บและส่งออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
4. กรณีขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีท่าเรือรับอนุญาตต้องมีเอกสารหลักฐานและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งท่าเรือรับอนุญาตและต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
4.1 หนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตของสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้จัดตั้งทำเนียบท่าเรือสาธารณะ
4.2 หนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจากสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
4.3 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บุคคล หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หรือของที่ผ่านเข้า – ออก และสามารถตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน ติดตั้งมิเตอร์ที่ท่อทางรับ - จ่ายที่ท่าเทียบเรือ พร้อมจัดหาเครื่องคำนวณ เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์เพื่อแสดงและบันทึกข้อมูลรับ – จ่ายและคงเหลือของก๊าซปิโตรเลียมเหลว และข้อมูลอื่นที่จำเป็นของคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าทัณฑ์บน มีการกำกับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้มีความรอบคอบรัดกุมตามความจำเป็นที่กรมศุลกากรกำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับเรือและกำหนดเวลาเข้า -  ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว

การเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวในคลังสินค้าทัณฑ์บน สามารถเก็บได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้า

การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
1. การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด ทุกสิ้นงวด 6 เดือน (มิถุนายน และ ธันวาคม) ยื่นต่อส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดงวดบัญชี โดยให้ถือวันที่พนักงานศุลกากรเข้าทำการตรวจนับของคงเหลือเป็นวันปิดงวดบัญชี 
2. การจัดส่งงบการเงิน
กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดส่งสำเนางบการเงินตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้วต่อส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดงวดบัญชี โดยให้ถือวันที่พนักงานศุลกากรเข้าทำการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นวันปิดงวดบัญชี 
3. การตรวจนับของคงเหลือ
กำหนดให้ตรวจนับของคงเหลือในคลังสินค้าทัณฑ์บน ปีละ 2 ครั้ง ภายในวันที่ 25 ของเดือนสิ้นงวดบัญชี (มิถุนายน และ ธันวาคม) ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การทำสัญญาประกันและทัณฑ์บน และการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตพร้อมที่จะเปิดดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน ต้องทำสัญญาประกันและทัณฑ์บน เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่กรมศุลกากรและเพื่อผูกพันให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กรมศุลกากรกำหนดขึ้น พร้อมทั้งวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด จำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของค่าภาษีอากรทั้งหมดโดยคำนวณจากปริมาตรความจุรวมของถังแต่ละใบ  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เพื่อค้ำประกันความรับผิดในค่าภาษีอากร ค่าภาระติดพัน ค่าเสียหายอื่นใดตามสัญญาประกันและทัณฑ์บน

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายปีการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564 14:24:19
จำนวนผู้เข้าชม : 12,945
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สลท. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7047
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร