สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)

คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
 1. เป็นนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท
 2. มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และไม่มีข้อจำกัดในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
 3. ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 จากการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
 1. แบบคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ต้นฉบับ 1 ชุด
 2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ล่าสุด หรือไม่เกิน 6 เดือน
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
 4. สำเนาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, นส. 3, หนังสืออนุญาตให้มีสิทธิในการบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ขอจัดตั้ง เป็นต้น
 5. งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (3 ปีย้อนหลัง)
 6. ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาโดยจัดทำภาพถ่ายโปสการ์ดสี แล้วติดกระดาษ A4 หน้าละ 2 ภาพ พร้อมพิมพ์คำบรรยายใต้ภาพทุกภาพ 1 ชุด
 7. แบบแปลนแผนผังโดยใช้พิมพ์เขียวขนาด A2 (ไม่เกิน 40x60 ซม.) ต้นฉบับ 4 ชุด
 8. หนังสือรับรองและอนุญาตจากกรมโยธาธิการว่าถังสำหรับเก็บน้ำมันซึ่งจัดตั้งเป็น คสน. มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
 9. เอกสารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องวิธีการเก็บรักษาของและระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาของในคลังฯ เงื่อนไขในการเก็บรักษาและเอาของออกจากคลังฯ ระบบควบคุมของในคลังฯ
 10. หมายเหตุ :
  • เอกสารข้อ 1 ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กรมศุลกากรกำหนด สามารถ download ได้จาก website กรมศุลกากร
  • เอกสารข้อ 1-6 ให้จัดทำสำเนา 1 ชุด
  • เอกสารต้นฉบับและสำเนาทุกแผ่นให้ผู้มีอำนาจลงนามประทับตราบริษัท
ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมศุลกากรที่ 109/2541 และ ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2544
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2560 14:00:41
จำนวนผู้เข้าชม : 7,051
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สลท. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7047
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร