สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 1. ผู้ขอจัดตั้งต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และไม่มีข้อจำกัดในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น หรือ
 2. ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่า เหมาะสมกับประเภทกิจการ และ
 3. ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง ย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ และ
 4. ไม่มีหนี้ค้างชำระต่อกรมศุลกากร และ
 5. ร้านค้าปลอดอากรที่จะเก็บของไว้ในร้านค้าปลอดอากร จะต้องมีพื้นที่จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยต้องจัดเตรียมสถานที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามสมควร และ
 6. ร้านค้าปลอดอากรต้องมีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น มีระบบบัญชีและการควบคุมการรับ-จ่ายของ และตรวจเช็คของคงเหลือ (STOCK) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตามรูปแบบที่กรมศุลกากรกำหนด เป็นต้น
 7. ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองแห่งใดที่ประสงค์จะใช้วิธีการขายโดยส่งมอบของให้ผู้ซื้อนำติดตัวไปพร้อมกับตน ต้องจัดให้มีระบบแจ้งข้อมูลการจำหน่าย และการตรวจสอบของขณะนำออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมศุลกากรให้ความเห็นชอบ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 1. แบบคำขอจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร ต้นฉบับ 1 ชุด
 2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ล่าสุด หรือไม่เกิน 6 เดือน
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
 4. สำเนาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, นส. 3, หนังสืออนุญาตให้มีสิทธิในการบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ขอจัดตั้ง เป็นต้น
 5. งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (3 ปีย้อนหลัง)
 6. ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาโดยจัดทำภาพถ่ายโปสการ์ดสี แล้วติดกระดาษ A4 หน้าละ 2 ภาพ พร้อมพิมพ์คำบรรยายใต้ภาพทุกภาพ 1 ชุด
 7. แบบแปลนแผนผังโดยใช้พิมพ์เขียวขนาด A2 (ไม่เกิน 40x60 ซม.) ต้นฉบับ 4 ชุด
 8. เอกสารแสดงประมาณการค่าภาษีอากรขาเข้าเป็นจำนวนสูงสุดของสินค้าที่คาดว่าจะนำเข้ามาในราชอาณาจักรในระยะเวลา 1 ปี เพื่อจะนำเข้าเก็บในร้านค้าปลอดอากร และประมาณการมูลค่าสินค้าคงเหลือสูงสุดและค่าภาษีอากรขาเข้าของสินค้าคงเหลือสูงสุดในงวดบัญชีรายไตรมาส
 9. หมายเหตุ :
  • เอกสารข้อ 1 ให้ใช้แบบฟอร์มตามประกาศกรมศุลกากร
  • เอกสารข้อ 1-6 ให้จัดทำสำเนา 1 ชุด
  • เอกสารต้นฉบับและและสำเนาทุกแผ่นให้ผู้มีอำนาจลงนามประทับตราบริษัท
ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง :?ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2549

การตรวจสอบสิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน
 1. รายงานทางบัญชีที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดทำ
  1. รายงานของนำเข้า (กศก. 59)
  2. รายงานของนำออก (กศก. 60)
  3. หลักฐานการขาย (กศก. 61)
  4. รายงานของที่ขาย (กศก. 62)
  5. รายงานของจากจุดส่งมอบส่งคืนร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง (กศก. 62/1)
  6. รายงานของที่ผู้เดินทางนำออกนอกราชอาณาจักร (กศก. 63)
  7. รายงานแยกประเภท (กศก. 64)
  8. รายงานสรุปการเปรียบเทียบปริมาณของเข้า-ออก (กศก.64/1)
  9. รายงานตรวจนับของ (กศก. 65)
  10. รายงานของคงเหลือ (กศก. 66)
  11. รายงานของที่มิได้นำออกภายในกำหนด (กศก. 66/1)
  12. กำหนดการจัดส่งรายงานทางบัญชีเป็นรายไตรมาส งวดบัญชีละ 3 เดือน โดยมีรอบระยะเวลาของการรายงานตามวันที่เข้าตรวจนับของคงเหลือ กล่าวคือให้ถือวันตรวจนับของคงเหลือในงวดบัญชีก่อนเป็นวันต้นงวดและวันตรวจนับของคงเหลือในงวดบัญชีต่อมา เป็นวันสิ้นงวดบัญชี กำหนดการตรวจนับของคงเหลือ ภายในวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม หรือ มิถุนายน หรือ กันยายน หรือ ธันวาคม ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นงวด และให้เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่กรมศุลกากรกำหนดให้มีขึ้น หลักฐานการควบคุมทะเบียนบัญชี ไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก แก่การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบ มีกำหนดไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรองเอกสารและหลักฐานนั้น และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 2. การตรวจนับของคงเหลือในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ
 3. การตรวจนับของคงเหลือ กำหนดให้ตรวจนับเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่ผลการตรวจนับของเจ้าหน้าที่พบว่าวัตถุดิบขาดหาย/เกิน ไม่ตรงกับบัญชี และ/หรือมีของที่เก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ เกินกำหนด ให้ผู้ประกอบการชำระค่าภาษีอากร และค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ
 4. การจัดส่งงบการเงิน
 5. กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดส่งงบการเงินตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ แสดงผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กับฝ่ายตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน
 6. การวางหลักทรัพย์ค้ำประกันการดำเนินงานคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ
 7. ในกรณีที่กรมศุลกากรสั่งเพิ่มวงเงินค้ำประกัน การดำเนินงานคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ ให้ผู้ประกอบการนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเรื่องจากกรมศุลกากร
 8. ระเบียบปฏิบัติ และ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 9. 5.1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร 5.2 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ 12/2557 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร และคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร

เอกสารแนบ
 1. ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2549 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร
 2. ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ 12/2557 เรื่องการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของสำหรับร้านค้าเขตปลอดอากร และคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2560 14:01:10
จำนวนผู้เข้าชม : 7,821
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สลท. สสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7047
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร