คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน 

คลังสินค้าทัณฑ์บน คือ คลังสินค้าซึ่งใช้เป็นที่ตรวจของและเก็บรักษาของที่นำเข้าโดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกให้ได้รับการงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเหมือนเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสม หรือประกอบเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 คลังสินค้าทัณฑ์บนมี 8 ประเภท
 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
 2. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
 3. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
 4. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
 5. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
 6. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 7. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร
 8. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร
หน่วยงานให้บริการ
 • ฝ่ายจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  โทรศัพท์: 0-2667-6533 หรือ 0-2667-7399
 • ฝ่ายตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  โทรศัพท์: 0-2667-4571

เปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดยคลังสินค้าทัณฑ์บน
หัวข้อ คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร คลังเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร
สิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อการเก็บรักษา การบรรจุ หรือแบ่งบรรจุ การกระจายสินค้า หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร อันจะเป็นการสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกเว้นอากรเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต ผสมประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งวัตถุดิบกลับออกไป ในสภาพเดิมที่นำเข้า ยกเว้นอากรขาเข้าและออกแก่น้ำมันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อเก็บใน คสน.โดยต้องส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ยกเว้นอากร แก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือของที่นำเข้ามาโดย ได้รับสิทธิในการขอคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศ ซึ่งไม่มีค่าอากร ที่นำเข้ามาเก็บ เพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และ/หรือจำหน่ายใน คสท. ยกเว้นอากรขาเข้าและออกแก่ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุสำหรับซ่อมหรือสร้างเรือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ขนาดตั้งแต่ 15 ตันกรอสขึ้นไป ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรได้รับสิทธิยกเว้นอากรสำหรับของ ดังนี้
1.ของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใช้เองเป็นการส่วนตัวหรือใช้ในวิชาชีพราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท
2.บุหรี่ปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นปริมาณไม่เกินอย่างละสองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไม่เกินสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องมีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน
3.สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร
4.ของใช้ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการย้ายภูมิลำเนาซื้อราคารวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท
ยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมที่นำเข้า หรือในสภาพอื่นตามมาตรา 88 วรรค 2 และวรรค3 ยกเว้นอากรขาเข้าแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือของอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร
อำนาจการอนุมัติจัดตั้งของอธิบดีกรมศุลกากร มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 8 ทวิ (2) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8 ทวิ (1) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8 และ มาตรา 8 ทวิ (2) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
ระยะเวลาในการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน 2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร 2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร 6 เดือน นับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร 1. กรณีของนำเข้า -เท่าที่กำหนดเวลา ที่จัดแสดงเท่านั้น โดยต้องนำของดังกล่าว ออกจากคลังฯ ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นสุดการแสดง
2.กรณีเป็นลิตภัณฑ์ ที่มีเงื่อนไขในการได้รับการยกเว้นอากร 1 ปี นับแต่วันนำเข้าคลังฯ
3 ปี นับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร 2 ปี นับแต่วันนำของเข้าไปในร้านค้าปลอดอากร 2 ปี นับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร 2 ปี นับแต่วันนำเข้าไปในคลังฯ
 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2560 13:58:03
จำนวนผู้เข้าชม : 44,311

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร