พิกัดศุลกากร

การบริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจความครบถ้วนของคำร้องและเอกสาร จึงประทับตรารับคำร้อง (ออกเลข ต.)
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเบื้องต้น และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน 7 วัน
  1. กรณีข้อมูลเพียงพอ จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้อง มารับใบสั่งเก็บเงินไปชำระค่าธรรมเนียมตาม กฎกระทรวงฯ ให้นำหลักฐานใบเสร็จมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนรับคำร้อง (ออกเลข ล.)
  2. กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ จะมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องมายื่นเอกสาร และ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
    • เมื่อพ้นกำหนดเวลา ผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมยังไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอให้จำแนกประเภทพิกัดฯ จึงให้ยกคำร้อง
    • เมื่อผู้ยื่นคำร้องมายื่นเอกสาร และ/หรือให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมตามที่แจ้งแล้วในกำหนด เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งเก็บเงินให้ไปชำระค่าธรรมเนียมและนำหลักฐานใบเสร็จมาแสดง เพื่อลงทะเบียนรับคำร้อง (ออกเลข ล.)
หากเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วตามข้างต้น แต่ระหว่างการพิจารณา หากเห็นว่ายังขาดข้อมูล ที่จำเป็นในการจำแนกประเภทพิกัดฯ อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 15:35:36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร