พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 
      เมื่อกรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่นำเข้า ได้พิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณายกเว้นอากรตามประเภท 11 ภาค 4 
ให้กับส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่ยื่นขอยกเว้นอากร และแจ้งผล การพิจารณา ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป
      ทั้งนี้ ก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ซึ่งหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ให้ครบถ้วน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2551 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับของตามภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
2. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 190/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 11 ของภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายอัตราอากรทั่วไป ส่วนโครงสร้างอัตราอากร 
กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.) กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-6482 และ 20-4896
หรือสายด่วนกรมศุลกากร โทร. 1164

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 สิงหาคม 2565 12:22:41
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร