พิกัดศุลกากร

การอุทธรณ์

    


. พิจารณาสรุปเรื่อง เสนอผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เมื่อข้อมูลและเอกสารครบถ้วน ดังนี้

     1.1  เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาต้องประกอบด้วย

   - ข้อกฎหมาย และเหตุผลการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่

              - ข้อเท็จจริงในการนำของเข้าหรือส่งของออก พร้อมรายละเอียดของสินค้า

  - ข้อชี้แจง ข้อโต้แย้ง และเหตุผลของผู้อุทธรณ์

       1.2  หากข้อมูลเอกสาร หรือข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน ให้ออกหนังสือภายใน 3 วันทำการ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประเมินอากร และ/หรือผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุทธรณ์มาแสดงภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

2. เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบแล้ว ให้สรุปเรื่องตามคำอุทธรณ์ฯ พร้อมเสนอความเห็นเหตุผลข้อมูลอ้างอิง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อกลั่นกรองและสรุปความเห็น จากนั้น ให้นำเสนอข้อเท็จจริงและผลการพิจารณา ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด

 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม 2561 10:02:53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (สอพ.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4628
อีเมล์ : 80170000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร