พิกัดศุลกากร

ประเภท 13 ภาค 4

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นอากร มีดังนี้
   1. สภาพของเป็นยุทธภัณฑ์โดยพิจารณาตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อการผ่อนผันขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร ฉบับที่กระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบแล้ว
   2. พิจารณาตามหน้าที่ของส่วนราชการผู้ใช้ยุทธภัณฑ์เป็นหลัก โดยมีพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 เป็นเกณฑ์การพิจารณา กล่าวคือ ต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับการต่อสู้ ป้องกัน และปราบปรามหรือรักษาความมั่นคงของประเทศ 
   3. สภาพของของไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 แต่กระทรวงกลาโหมได้ตกลงไว้แล้วกับกระทรวงการคลัง ตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อการผ่อนผันขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร รวมทั้งของบางรายการซึ่งกระทรวงการคลังอนุโลมยกเว้นอากรให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกับของกระทรวงกลาโหม
   4. มีหลักฐานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แสดงว่ายุทธภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจรับถูกต้องตรงตามสัญญาซื้อขายและได้รับไว้ใช้ในราชการแล้ว หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าได้รับไว้ใช้ในราชการแล้ว

 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2564 10:49:26
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร