สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สัญญาเลขที่ 136/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง25 มกราคม 2566260
2 สัญญาเลขที่ 137/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร25 มกราคม 2566220
3 สัญญาเลขที่ 138/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร 25 มกราคม 2566218
4 สัญญาเลขที่ 150/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) 25 มกราคม 2566217
5 สัญญาเลขที่ 151/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุน (Back Office) 25 มกราคม 2566200
6 สัญญาเลขที่ 152/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์25 มกราคม 2566209
7 สัญญาเลขที่ 157/2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ณ กรมศุลกากร25 มกราคม 2566193
8 สัญญาเลขที่ 161/2565 จ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องยนต์เรือตราอักษรเมอร์คิวรี่ เรือศุลกากร ทั้งหมด 9 ลำ25 มกราคม 2566264
9 สัญญาเลขที่ 155/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร25 มกราคม 2566208
10 สัญญาเลขที่ 78/2565 จัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์25 มกราคม 2566178
11 สัญญาเลขที่ 111/2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับอาคารพักอาศัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร25 มกราคม 2566215
12 สัญญาเลขที่ 135/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System 25 มกราคม 2566199
13 สัญญาเลขที่ 3/2565 โครงการต่อสร้างเรือตรวจการทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต24 มกราคม 2566216
14 สัญญาเลขที่ 7/2565 ซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม24 มกราคม 2566211
15 สัญญาเลขที่ 12/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าขายฝั่ง (e-Coasting Trade)24 มกราคม 2566201
16 สัญญาเลขที่ 16/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย24 มกราคม 2566191
17 สัญญาเลขที่ 17/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentives24 มกราคม 2566192
18 สัญญาเลขที่ 18/2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 24 มกราคม 2566180
19 สัญญาเลขที่ 19/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง24 มกราคม 2566196
20 สัญญาเลขที่ 20/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุน (Back Office) 24 มกราคม 2566193
21 สัญญาเลขที่ 27/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System 24 มกราคม 2566184
22 สัญญาเลขที่ 31/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก (ส่วนที่ 1)24 มกราคม 2566200
23 สัญญาเลขที่ 37/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล24 มกราคม 2566179
24 สัญญาเลขที่ 38/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร24 มกราคม 2566190
25 สัญญาเลขที่ 39/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats: APT)24 มกราคม 2566193
26 สัญญาเลขที่ 45/2565 จัดซื้อเครื่องชั่งที่ใช้ในการหาค่าความถ่วนจำเพาะของอัญมณี จำนวน 1 เครื่อง24 มกราคม 2566191
27 สัญญาเลขที่ 52/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)24 มกราคม 2566190
28 สัญญาเลขที่ 62/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร24 มกราคม 2566229
29 สัญญาเลขที่ 63/2565 จัดซื้อเตาเผาความร้อนสูง (Furnace) 24 มกราคม 2566216
30 สัญญาเลขที่ 76/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก (ส่วนที่ 2)24 มกราคม 2566209
31 สัญญาเลขที่ 90/2565 จ้างซ่อมแซม Overhaul เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนินไฟฟ้า ซ้าย-ขวา เรือศุลกากร 605 24 มกราคม 2566188
32 สัญญาเลขที่ 105/2565 จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านศุลกากรด้วยเทคโนโลยี BlockChain 24 มกราคม 2566206
33 สัญญาเลขที่ 109/2565 จ้างทำงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าประจำอาคาร 120 ปี 24 มกราคม 2566235
34 สัญญาเลขที่ 124/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย24 มกราคม 2566239
35 สัญญาเลขที่ 125/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล 24 มกราคม 2566183
36 สัญญาเลขที่ 126/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากร ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentive 24 มกราคม 2566180
37 สัญญาเลขที่ 132/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก (ส่วนที่ 1)24 มกราคม 2566216
38 สัญญาเลขที่ 133/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persidtent Threats:APT) 24 มกราคม 2566211
39 สัญญาเลขที่ 134/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)24 มกราคม 2566204
40 สัญญาเลขที่ 134/2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade)24 มกราคม 2566171
41 สัญญาเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง25 พฤษภาคม 2565524
42 สัญญาเลขที่ 118/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 256419 เมษายน 2565796
43 สัญญาเลขที่ 121/2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่เรือศุลกากร 806 ของกรมศุลกากร19 เมษายน 2565533
44 สัญญาเลขที่ 123/2564 สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องวัดความเร็วและทิศทางลมเรือศุลกากร 60919 เมษายน 2565661
45 สัญญาเลขที่ 125/2564 จ้างทำงานปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร19 เมษายน 2565470
46 สัญญาเลขที่ 126/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งทดแทนเรดาร์ดาวเทียมเรือศุลกากร 100119 เมษายน 2565515
47 สัญญาเลขที่ 127/2564 จ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 52219 เมษายน 2565511
48 สัญญาเลขที่ 74/2564 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์5 เมษายน 2565609
49 สัญญาเลขที่ 75/2564 โครงการจัดทำระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย5 เมษายน 2565568
50 สัญญาเลขที่ 76/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 7025 เมษายน 2565606
51 สัญญาเลขที่ 77/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 25 เมษายน 2565437
52 สัญญาเลขที่ 78/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 7035 เมษายน 2565527
53 สัญญาเลขที่ 79/2564 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระยย NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต5 เมษายน 2565559
54 สัญญาเลขที่ 80/2564 โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ5 เมษายน 2565568
55 สัญญาเลขที่ 81/2564 จ้างทำซีลกรมศุลกากรพร้อมลวดสแตนเลสสตีลและแถบซีลกรมศุลกากร5 เมษายน 2565528
56 สัญญาเลขที่ 82/2564 โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย5 เมษายน 2565438
57 สัญญาเลขที่ 83/2564 ซื้อขายพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web Conference เพื่อรองรับการจัดประชุมทางไกลสำหรับสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร จำนวน 62 แห่ง5 เมษายน 2565544
58 สัญญาเลขที่ 84/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 2155 เมษายน 2565547
59 สัญญาเลขที่ 85/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 11015 เมษายน 2565561
60 สัญญาเลขที่ 86/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 2205 เมษายน 2565521
61 สัญญาเลขที่ 87/2564 โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 5 เมษายน 2565464
62 สัญญาเลขที่ 88/2564 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Profiling System5 เมษายน 2565499
63 สัญญาเลขที่ 89/2564 โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร5 เมษายน 2565480
64 สัญญาเลขที่ 90/2564 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต5 เมษายน 2565443
65 สัญญาเลขที่ 91/2564 จ้างทำงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 กรมศุลกากร5 เมษายน 2565491
66 สัญญาเลขที่ 92/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินสำหรับผู้บริหารระดับสูง5 เมษายน 2565579
67 สัญญาเลขที่ 93/2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ของเกียร์ส่งกำลังเครื่องจักรใหญ่ เรือศุลกากร 7015 เมษายน 2565513
68 สัญญาเลขที่ 94/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 6095 เมษายน 2565526
69 สัญญาเลขที่ 95/2564 โครงการปรับปรุงเรือตรวจการณ์ศุลกากร 12015 เมษายน 2565566
70 สัญญาเลขที่ 96/2564 ซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม5 เมษายน 2565628
71 สัญญาเลขที่ 97/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 2145 เมษายน 2565546
72 สัญญาเลขที่ 98/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives)5 เมษายน 2565563
73 สัญญาเลขที่ 99/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล5 เมษายน 2565535
74 สัญญาเลขที่ 100/2564 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)5 เมษายน 2565518
75 สัญญาเลขที่ 101/2564 โครงการจัดการบริหารระบบสำรองข้อมุล 5 เมษายน 2565547
76 สัญญาเลขที่ 102/2564 โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร5 เมษายน 2565525
77 สัญญาเลขที่ 103/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 8035 เมษายน 2565562
78 สัญญาเลขที่ 104/2564 จ้างซ่อมแซมตัวเรือศูลกากร 6065 เมษายน 2565537
79 สัญญาเลขที่ 105/2564 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร5 เมษายน 2565572
80 สัญญาเลขที่ 106/2564 จ้างการดำเนินการสอบแข่งขัดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฎิบัติงาน5 เมษายน 2565446
81 สัญญาเลขที่ 108/2564 จ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.122 ชนิดต่อเนื่อง5 เมษายน 2565494
82 สัญญาเลขที่ 109/2564 โครงการจัดการบริหารระบบสำรองข้อมูล5 เมษายน 2565650
83 สัญญาเลขที่ 110/2564 โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)5 เมษายน 2565542
84 สัญญาเลขที่ 111/2564 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย5 เมษายน 2565605
85 สัญญาเลขที่ 112/2564 ซื้อขายรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 5 คัน5 เมษายน 2565579
86 สัญญาเลขที่ 113/2564 ซื้อขายและติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์5 เมษายน 2565496
87 สัญญาเลขที่ 117/2564 จัดจ้างบริการระบบเครือข่าย สำหรับจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงรวมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 5 เมษายน 2565576
88 สัญญาเลขที่ 1/2564 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 3 กรมศุลกากร4 เมษายน 2565503
89 สัญญาเลขที่ 2/2564 จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย กรมศุลกากร4 เมษายน 2565612
90 สัญญาเลขที่ 4/2564 โครงการจัดเช่าวงจรเครื่อข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยง Internet4 เมษายน 2565561
91 สัญญาเลขที่ 6/2564 โครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร4 เมษายน 2565690
92 สัญญาเลขที่ 7/2564 จ้างรื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งและซ่อมแซมตู้รางเลื่อนยี่ห้อ LPI รุ่น PKT-W ณ กรมศุลกากร4 เมษายน 2565607
93 สัญญาเลขที่ 8/2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database)4 เมษายน 2565472
94 สัญญาเลขที่ 9/2564 โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express)4 เมษายน 2565454
95 สัญญาเลขที่ 10/2564 โครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตและใบรับรองแบบ Single Window Entry4 เมษายน 2565445
96 สัญญาเลขที่ 11/2564 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร4 เมษายน 2565561
97 สัญญาเลขที่ 12/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPV64 เมษายน 2565503
98 สัญญาเลขที่ 13/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ4 เมษายน 2565477
99 สัญญาเลขที่ 14/2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 1 (Migration Phase 1)4 เมษายน 2565476
100 สัญญาเลขที่ 15/2564 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ4 เมษายน 2565446
ผลลัพท์ทั้งหมด 392 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร