ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 25634
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบระบายความร้อนน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ เครื่องขวา ประจำเรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 25633
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ประจำอาคาร 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พร้อมอบโอโซน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX13 กรกฎาคม 25631
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.๑๒๒ ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 4,000,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 25635
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกขาว จำนวน ๗๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 25638
6 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563)2 กรกฎาคม 256315
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึก Sumsung รุ่น SL-M ๓๘๒๐ Series Black Toner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 256322
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิเครื่องทำความเย็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 256325
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง 19 มิถุนายน 256327
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสำนักงานเพื่อรองรับหน่วยงานใหม่และเพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 256349
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารอาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 256331
12 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาจง11 มิถุนายน 256329
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งเพิ่มเติม จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 256337
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง/ก๊าซ CO๒ สำหรับเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว จำนวน ๑๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 256332
15 ประกาศผลการจัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วนห้องหัยหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 3 กสอ. ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ8 มิถุนายน 256335
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวัดแรงตึงผิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 256330
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง ณ อาคารคลังฯ 3 ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่๒ สขก. กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 256333
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม้อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 256361
19 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า และเสาวิทยุเรือศุลกากร ๕๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 256359
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์และโบลเวอร์ FCU ๕-๐๘ อาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ ห้อง ผชช. สทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 256358
21 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการบริโภคและการชำระล้างของหน่วยปราบปรามชลบุรี28 พฤษภาคม 256353
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓26 พฤษภาคม 256366
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) -25 พฤษภาคม 256367
24 ประกาศผลการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นภายในอาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ (FCU ๕-๐๙)25 พฤษภาคม 256358
25 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้22 พฤษภาคม 256380
26 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Controller Hard disk ระบบควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล (Disk Subsystem) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS5100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 256375
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)22 พฤษภาคม 256370
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อพัสดุสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 256366
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 368 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 256383
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 349 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 256384
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256391
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256388
33 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 806 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256385
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 380 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256392
35 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 256376
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Fi-6225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 256398
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์สำหรับเรือตรวจการณ์ บรรจุภาชนะถังขนาด 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563104
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 256387
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนชุดแปลงไฟและชุดควบคุมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 80315 พฤษภาคม 2563100
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 256394
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สำหรับเรือศุลกากร เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 256391
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 2563101
43 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมไดร์สตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๑๐๐๑12 พฤษภาคม 2563109
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียนฆร 2550 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563117
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน เออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ 7090 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563119
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง พร้อม Sticker foil และ Ribbon Resin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563123
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ7 พฤษภาคม 2563118
48 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563130
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)1 พฤษภาคม 2563151
50 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2563153
51 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563137
52 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถตู้ราชการยี่ห้อ Toyota Commuter หมายเลขทะเบียน ฮร-๑๑๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563138
53 ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563143
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำทะเลหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศแบบมารีนพร้อมติดตัั้ง เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563147
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเชือกสำหรับผูกเรือ จำนวน ๗ รายการ ใช้งานเรือศุลกากร สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563128
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมอาคารหน่วยสืบสวนปราบปราม สตูล-ปากบารา (ด่านศุลกากรปากบารา(เดิม)) ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 29 เมษายน 2563148
57 ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2563148
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563155
59 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลา ๓ ปี เรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563149
60 ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม28 เมษายน 2563142
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 36427 เมษายน 2563163
62 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563160
63 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 7กฬ 411 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563156
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563154
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือช่วยในการเดือนเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร ๘๐๕ และ ๘๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563151
66 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เรือศุลกากร 70124 เมษายน 2563158
67 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ตราอักษรซูซูกิ ใช้กับเรือศุลกากร 378, 379, 380 และ 38124 เมษายน 2563139
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Frontier หมายเลขครุภัณฑ์ 6695-018-0101-00001-57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563158
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมเกียร์ และอะไหล่ที่ชำรุด เรือศุลกากร 703 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2563163
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนและหุ้มอลูมิเนียม พร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเย็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 เมษายน 2563151
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และเครื่องสูบน้ำระบบอัคคีภัย จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2563162
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๘๐๕ โดยวิธีคัดเลือก22 เมษายน 2563167
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2563160
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 701 โดยวิธีคัดเลือก22 เมษายน 2563162
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๑๐๐๑ โดยวิธีคัดเลือก21 เมษายน 2563159
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 605 โดยวิธีคัดเลือก21 เมษายน 2563170
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๘๐๔ โดยวิธีคัดเลือก20 เมษายน 2563166
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร ๖๐๖ โดยวิธีคัดเลือก20 เมษายน 2563172
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 806 โดยวิธีคัดเลือก20 เมษายน 2563168
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2563165
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน , รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน, รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2563170
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2563173
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระโจมส่งสัญญาณเรดาห์ (Radar Transponder) ใช้ราชการเรือศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2563162
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุม ๕ สำนักผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑16 เมษายน 2563187
85 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน มีนาคม (วันที่ 1-31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2563175
86 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2563179
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2563173
88 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเครื่องสูบน้ำระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.915 เมษายน 2563182
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ๖ รายการ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 เมษายน 2563188
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึกพิมพ์ Brother รุ่น HL-L๕๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563182
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563187
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๒๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 เมษายน 2563199
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๓๗๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 เมษายน 2563197
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๓๗๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 เมษายน 2563206
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องไดคัท (กล่องลูกฟูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2563203
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวรสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)9 เมษายน 2563206
97 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 7013 เมษายน 2563235
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2563237
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์วาล์วน้ำอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร 2 เมษายน 2563233
100 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เมษายน 2563246
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,148 จำนวน 12 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร