ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผลผู่้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร ๖๐๗ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 256136
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือศุลกากร ๗๐๒ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 256135
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่เรือศุลกากร ๘๐๒ โดยวิธีคัดเลือก20 มีนาคม 256133
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ ประจำเรือศุลกากร 607 20 มีนาคม 256131
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร20 มีนาคม 256127
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ19 มีนาคม 256145
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลังของกลางของกรมศุลกากร19 มีนาคม 256150
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ SWITCH สำหรับระบบโทรศัพท์ Voice Over IP จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 256188
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มีนาคม 256169
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร ซอยลาดกระบัง ๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 256175
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนและฝ้าเพดาน15 มีนาคม 256171
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 256165
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมม่านม้วนห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคืนอากร สสอ. ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 256170
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบขนพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว จำนวน 900,000 ชุด14 มีนาคม 256190
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256113 มีนาคม 2561100
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ทริม เรือศุลกากร 3799 มีนาคม 2561124
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8505 กทม.9 มีนาคม 2561100
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge Black (10K) จำนวน 200 กลัก8 มีนาคม 2561107
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโลเล็ต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน ศอ 7716 กทม.8 มีนาคม 2561107
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารจัดสอบ พร้อมตรวจกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 256197
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walkthrough metal detector) และเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Handheld) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 256199
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ใช้จัดสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 256199
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรใหญ่ด้านซ้ายและเปลี่ยนข้อต่ออ่อนท่อแก๊สเสียเครื่องจักรใหญ่ด้านขวาสำหรับเรือศุลกากร 606 สปป.2 สสป.7 มีนาคม 256194
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จัดทำเอกสารเพิ่มเติม5 มีนาคม 2561141
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2561126
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers)” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 5 มีนาคม 2561123
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 มีนาคม 2561130
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อแบตเตอรี่ระบบลิฟต์โดยสารอาคารศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์28 กุมภาพันธ์ 2561156
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบ กศก.๑๑๕ แบบแจ้งการประเมิน/เรียกเก็บอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (กรณีอื่นๆ) จำนวน 80,000 ชุด28 กุมภาพันธ์ 2561135
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้่าส่วนบุคคล การชำระภาษีและเชื่อมโยงข้อมูลกับใบอนุญาต และใบรับรองของกรมศิลปากร กรมการปกครอง กรมการอุตสาหกรรมทหารและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแบบ Single Window ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 256128 กุมภาพันธ์ 2561149
31 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 80526 กุมภาพันธ์ 2561144
32 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมเรือศุลกากร 80426 กุมภาพันธ์ 2561141
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง หนู ภายในกรมศุลกากร และอาคารศุลกพิพัฒน์(ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ซอยลาดกระบัง ๕๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2561184
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 21 กุมภาพันธ์ 2561186
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร และขนาด 599-600 มิลลิลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561)21 กุมภาพันธ์ 2561171
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 21 กุมภาพันธ์ 2561170
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 21 กุมภาพันธ์ 2561176
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจยืนยันชนิดสารเคมีแบบพกพา 16 กุมภาพันธ์ 2561107
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กุมภาพันธ์ 2561183
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษความร้อนใช้สำหรับเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ และแฟ้มสันกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กุมภาพันธ์ 2561216
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเรือศุลกากร 380 และ 38115 กุมภาพันธ์ 2561215
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องกระดาษไดคัท (กล่องลูกฟูก) จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2561222
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. สบท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2561251
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox PHASER 3435 D/DN TONER CARTRIDGE (10 K) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2561247
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2561239
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อท่อส่งน้ำประปาอาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2561272
47 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 รายการ 1/ ซ่อมแซมหลังคาคลังของกลางที่ 4 , 2/ ซ๋อมแซมรั้วด้านหลังอาคาร 7 3/ ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องเตรียมอาหารชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา2 กุมภาพันธ์ 2561275
48 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ งาน 2 กุมภาพันธ์ 2561271
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาคลังเก็บพัสดุส่วนสื่อสารองค์กร สบก. และหลังคาโรงจอดรถยนต์ส่วนกลาง สบก.1 กุมภาพันธ์ 2561256
50 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอนโทรลเกียร์ซ้าย เรือศุลกากร 703 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2561275
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2561249
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น F-๕๐D (QUICKSILVER PREMIUM ๒ CYCLE OIL) จำนวน ๓ ถัง สำหรับเรือศุลกากรเครื่องยนต์(MERCURY) ๒ จังหวะ29 มกราคม 2561223
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล สายชำระพร้อมหัวฉีด26 มกราคม 2561297
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซองหน้าต่างพับ 4 พิมพ์ 1 หน้า สีดำ25 มกราคม 2561288
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่หนีบกระดาษ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2561310
56 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร23 มกราคม 2561308
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Spectrum One22 มกราคม 2561296
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษและ Toner Printer19 มกราคม 2561340
59 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบงานบัตรภาษี18 มกราคม 2561350
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256118 มกราคม 2561319
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ตราอักษรซูซูกิ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ตราอักษรเมอร์คิวรี่18 มกราคม 2561326
62 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร18 มกราคม 2561330
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 803 ขนาดความจุ 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 8 ลูก 17 มกราคม 2561328
64 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมแอร์คูลเลอร์เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือศุลกากร ๘๐๕16 มกราคม 2561305
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๓๐๐ แรงม้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ เครื่อง15 มกราคม 2561309
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ เครื่อง11 มกราคม 2561348
67 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ10 มกราคม 2561344
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 8 มกราคม 2561385
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอร์รี่ประจำเรือศุลกากร 10018 มกราคม 2561325
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 25608 มกราคม 2561327
71 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมเทอร์โบชาร์จเจอร์ของเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๘๐๒8 มกราคม 2561336
72 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย สาย Lan อาคาร 120 ปี ชั้น 155 มกราคม 2561386
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักเจ้าหน้าที่ประจำเรือ นสป.สมุทรปราการ สปป.2 สสป.4 มกราคม 2561389
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี 4 รายการ(1,149,999 ฉบับ4 มกราคม 2561381
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี4 มกราคม 2561406
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเรือศุลกากร 701 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2561381
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร ด่านศุลกากรกระบี่ 1 เครื่อง29 ธันวาคม 2560408
78 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. สบท.28 ธันวาคม 2560408
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windowsผ (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑26 ธันวาคม 2560440
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาองค์การดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ศุลกากร 4.0 (Digital Transformation for Customs 4.0)26 ธันวาคม 2560425
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮเอ็ท หมายเลขทะเบียน ฮค 8580 กทม.26 ธันวาคม 2560430
82 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑25 ธันวาคม 2560423
83 ประกาศยกเลิกการคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน22 ธันวาคม 2560422
84 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advance Persistent threats APT) 21 ธันวาคม 2560438
85 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑21 ธันวาคม 2560423
86 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256119 ธันวาคม 2560425
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ชุดสะพานไฟแบบแม่เหล็ก (Contact Kit and Magnetic)15 ธันวาคม 2560445
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเรือศุลกากร 802 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2560442
89 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารอาคาร 120 ปี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด14 ธันวาคม 2560496
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง13 ธันวาคม 2560488
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังของกลาง สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง13 ธันวาคม 2560473
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง12 ธันวาคม 2560453
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภท รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 2 คัน, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน, รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ธันวาคม 2560443
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 8 ธันวาคม 2560442
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2560461
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล7 ธันวาคม 2560436
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 8 รายการ7 ธันวาคม 2560444
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ ของส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า สพก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 6 ธันวาคม 2560478
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 4 ธันวาคม 2560471
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614 ธันวาคม 2560503
ผลลัพท์ทั้งหมด 279 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร