RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างทำชุดซีลกรมศุลกากรพร้อมลวดสแตนเลสสตีล จำนวน 200,000 ชุด และแถบซีลกรมศุลกากร จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)