พิกัดศุลกากร

ประเภท 13 ภาค 4

 

ในทางปฏิบัติ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร โดยฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรตามประเภท 13 ที่ได้รับต้นเรื่องพร้อมคำขออนุมัติยกเว้นอากรจาก สำนักงาน หรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้าเฉพาะกรณี
  1. ที่มิใช่การนำเข้าโดยกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการปกครอง หรือคู่สัญญากับหน่วยงานข้างต้นเหล่านี้
  2. ของที่สำนักงาน หรือ ด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้ามีปัญหาและไม่อาจพิจารณาได้
เมื่อฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2.2ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2ได้พิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรแล้วจะส่งผลการพิจารณาไปยังสำนักงาน หรือ ด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป 

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 16:26:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 (สพศ.2) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5854 หรือ 5859
อีเมล์ : 80120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร