ประกาศกอง/สำนัก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2566 เรื่อง เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 25662 มกราคม 2567 08:39:40615
2 รายการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเบื้องต้น (Checklist) ประจำปี พ.ศ. 2566 - 25 กรกฎาคม 25662 มกราคม 2567 08:39:24640
3 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2566 เรื่อง ตราประทับของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดย China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) และการทำเครื่องหมายในช่อง 'ISSUED RETROACTIVELY' สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 25662 มกราคม 2567 08:39:02415
4 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2566 เรื่อง รายชื่อภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรายชื่อผู้ส่งของออกรับอนุญาตหรือเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยผู้ส่งของออกรับอนุญาตต่อกรมศุลกากร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 25662 มกราคม 2567 08:38:42250
5 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2566 เรื่อง สีของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ในรูปแบบตราประทับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25662 มกราคม 2567 08:37:59294
6 ประกาศกองนโยบายและอุมธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรายชื่อผู้ส่งของออกรับอนุญาตหรือเว็บไซต์สำหรับตรวตสอบคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาตต่อกรมศุลกากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:37:20220
7 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2565 เรื่อง การซื้อขายผ่านประเทศที่สามภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย-ญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:36:56252
8 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2565 เรื่อง รายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:36:33202
9 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 9/2565 เรื่อง ตารางปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:36:01411
10 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 8/2565 เรื่อง รายชื่อภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรายชื่อผู้ส่งของออกรับอนุญาตหรือเว็บไซต์สำหรับตรวตสอบคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาตต่อกรมศุลกากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:35:34207
11 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรายชื่อผู้ส่งของออกรับอนุญาตหรือเว็บไซต์สำหรับตรวตสอบคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาตต่อกรมศุลกากร ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:35:17203
12 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ต่อกรมศุลกากร ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:34:57212
13 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรายชื่อผู้ส่งของออกรับอนุญาตหรือเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาต ต่อกรมศุลกากร ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:34:40192
14 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2565 เรื่อง รายชื่อภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรายชื่อผู้ส่งของออกรับอนุญาตหรือเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาต ต่อกรมศุลกากร ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 08:34:21207
15 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 8/2564 เรื่อง รายชื่อภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และรายชื่อผู้ส่งของออกรับอนุญาตหรือเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาต ต่อกรมศุลกากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 08:33:59202
16 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 7/2564 เรื่อง รายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนที่สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ที่มีตราประทับและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 08:33:37243
17 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2564 เรื่อง รายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ต่อกรมศุลกากร ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 08:32:59204
18 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 08:32:36209
19 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 08:32:17191
20 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 10/2563 เรื่อง รูปแบบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form FTA) ที่ออกจากสาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 08:31:58212
21 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ต่อกรมศุลกากร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 08:31:35208
22 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 5/2563 เรื่อง การให้บริการด้านพิกัดอัตราศุลกากรแก่บุคคลทั่วไป ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 08:31:17208
23 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2563 เรื่อง การใช้บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ฉบับซื้อขายในประเทศ ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 08:30:56228
24 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2563 เรื่อง เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 08:30:34210
25 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 08:30:15205
26 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 9/2562 เรื่อง หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) รูปแบบใหม่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 25622 มกราคม 2567 08:29:43221
27 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 8/2562 เรื่อง การผ่อนผันการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) รูปแบบเก่าที่ออกตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 25622 มกราคม 2567 08:29:24224
28 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2562 เรื่อง รายการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเบื้องต้น (Check List) ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 25622 มกราคม 2567 08:29:03216
29 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 5/2561 เรื่อง การสำแดงน้ำหนัก Net weight ในช่องที่ 6 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Agreement between the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic Partnership: JTEPA) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 25612 มกราคม 2567 08:28:41211
30 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2561 เรื่อง การบันทึกรายละเอียดสินค้า (Checklist) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 17/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 25612 มกราคม 2567 08:28:16226
31 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2561 เรื่อง การตีความคำว่า "other quantity" ในช่องที่ 9 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 25612 มกราคม 2567 08:27:57227
32 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2561 เรื่อง การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าระหว่าง Form D กับโครงการนำร่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาคโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25612 มกราคม 2567 08:27:40219
33 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2560 เรื่อง การระบุเกณฑ์ในช่องที่ 8 ของ Form AK กรณีเกณฑ์ร่วม (Combination Rule) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 25602 มกราคม 2567 08:27:23202
34 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2559 เรื่อง การระบุใน Form D กรณีการซื้อขายผ่านนายหน้า โดยนายหน้าและผู้ผลิตอยู่ในประเทศเดียวกัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 25592 มกราคม 2567 08:27:04200
35 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2558 เรื่อง การตีความคำว่า "Third Party Invoicing" ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25582 มกราคม 2567 08:26:43216
36 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2557 เรื่อง การระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าในช่อง 8 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Form AK) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 25572 มกราคม 2567 08:26:22184
37 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2557 เรื่อง การตีความคำว่า "other quantity" ในช่องที่ 9 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Form E) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 25572 มกราคม 2567 08:26:01200
38 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2557 เรื่อง การระบุลายมือชื่อผู้ส่งออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่อง 11 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Form AK) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 25572 มกราคม 2567 08:23:47202
39 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2555 เรื่อง การระบุพิกัดศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ สำหรับสินค้าโควตาเหล็กภายใต้ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 25552 มกราคม 2567 08:22:58186
40 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 8/2554 เรื่อง การยื่น Invoice Declaration จากประเทศบรูไน ดารูซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อผ่านพิธีการศุลกากรในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โดยการวางประกัน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 25542 มกราคม 2567 08:22:39221
41 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2554 เรื่อง เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนภายใต้ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2553 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 25542 มกราคม 2567 08:22:23236
42 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 5/2554 เรื่อง การระบุข้อความในช่องที่ 3 ของ Form E และการชำระเงินค่าสินค้าไปยังประเทศที่สาม ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 25542 มกราคม 2567 08:21:59214
43 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2554 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนภายใต้ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2553 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25542 มกราคม 2567 08:21:28186
44 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2554 เรื่อง กรณี Form E หนึ่งฉบับสำแดงรายการเกิน 20 รายการ ภายใต้ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2553 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 25542 มกราคม 2567 08:20:12198
45 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2554 เรื่อง กรณีระบุข้อมูลในช่องที่ 1 ไม่เพียงพอและไประบุข้อมูลเพิ่มเติมของช่องที่ 1 ในช่องที่ 7 ของ Form E ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 25542 มกราคม 2567 08:19:53216
46 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2554 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีที่ได้มีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 25542 มกราคม 2567 08:19:11219
47 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2553 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25532 มกราคม 2567 08:18:34214
48 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2553 เรื่อง การไม่ต้องมีตราประทับ "ISSUED RETROACTIVELY" ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) ที่ออกให้ย้อนหลังไม่เกิน 3 วัน นับแต่วันรับบรรทุก ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 25532 มกราคม 2567 08:17:59219
ผลลัพท์ทั้งหมด 48 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร