พิกัดศุลกากร

ASEAN - CHINA

Compilation of Decisions and Understanding under ACJC-WGROO

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

ข้อมูลทั่วไปของเขตการค้าเสรี

ระยะเวลา เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547
การลดหย่อนภาษี
 1. สินค้าในตอนที่ 01 - 08 ปัจจุบันอัตราอากรเป็นร้อยละ 0
 2. ทยอยลดภาษีลงเป็นร้อยละ 0 ภายใน ปี 2555 ดังนี้
  • ปี 2552 ประมาณ 3,382 ประเภทย่อย หรือร้อยละ 40.75
  • ปี 2553 ประมาณ 7,295 ประเภทย่อย หรือร้อยละ 87.89
  • ปี 2555 ประมาณ 7,467 ประเภทย่อย หรือร้อยละ 89.96
 3. สินค้าที่ไม่ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 มีจำนวน 654 ประเภท ย่อย หรือร้อยละ7.88
 4. สินค้าโควตา ผูกพันภายใต้ WTO ในตอนที่ 01 - 08 จำนวน 16 ประเภทย่อย หรือร้อยละ 0.19 ปัจจุบันอัตราอากร ในโควตา เป็นร้อยละ 0 ส่วนที่เหลือ ยังเจรจาไม่เสร็จสิ้น

Rules of Origin

Operation Certification Procedure

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมศุลกากร (ไม่มีเลข)

ประกาศกรมศุลกากร

เลขที่ประกาศรายละเอียด
82/2566หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ฉบับที่ 2)
47/2565การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
218/2564หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
149/2564การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19
96/2564แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562
50/2564การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
203/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
166/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
81/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
47/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) สำหรับผู้นำของเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
245/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562
164/2562แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562
132/2562หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
159/2560หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
239/2559หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
94/2558แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2555
3/2555ประกาศกรมศุลกากรที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
83/2554ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๘๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓
53/2554แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2553
106/2553ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๐๖ / ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
21/2553หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
25/2551แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 122/2549*การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรฯ สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
122/2549หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
26/2549ระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน*รบ16/2549
25/2549ประเทศที่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(อจ.)(ฉบับที่ 3)
63/2548ประเทศที่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(อจ.)(ฉบับที่ 2)
61/2548ประเทศที่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน?จีน (อจ.) (ฉบับที่ 2)*รัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
60/2548ประเทศที่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน?จีน (อจ.) (ฉบับที่ 2)*สิงคโปร์
55/2548ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
31/2547ประเทศที่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน*ลาว
93/2546ประเทศที่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน
91/2546ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
90/2546ประเทศที่ได้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากร

หนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายใต้เขตการค้าเสรี

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
  กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
  อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

  ipv6 ready acheker
  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
  ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร