บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,222 เข้าชมวันนี้
  • 100,391 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,708,010 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Mark) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

วันที่ : 8 มีนาคม 2562 13:16:40
จำนวนผู้เข้าชม : 70,067

คำถาม :

เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Mark) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

คำตอบ :

          การขนส่งระหว่างประเทศเป็นการขนส่งของหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง)  กฎการขนส่งจึงกำหนดให้ของที่จะขนส่งต้องจัดทำเครื่องหมายเลขหมายและนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย
          เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Mark) คือ ข้อความ สัญลักษณ์ หรือตัวเลข ที่ระบุไว้บนแต่ละหีบห่อของสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นเป็นของตามใบตราส่งใด และเพื่อให้กระบวนการขนส่งในทุก ๆ ขั้นตอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่มีความสับสน ล่าช้า เกิดขึ้นระหว่างต้นทางและปลายทาง รวมไปถึงความปลอดภัยของสินค้าระหว่างขนส่ง ดังนั้น แต่ละหีบห่อของสินค้าจึงควรมีเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Mark) อย่างถูกต้องและครบถ้วน และนำไประบุไว้ในเอกสารนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น commercial invoice, B/L และ packing list 
           พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 211 บัญญัติว่า “ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายหรือเลขหมายกำกับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
           - เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 กำหนดโทษปรับ 1,000 บาท และจัดทำเครื่องหมายเลขหมายให้ถูกต้อง
ประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2561 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) หน้า 59 ได้ระบุถึง เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Marks) ดังนี้ 
           เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Marks) ต้องสำแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะต้องตรงกับใบตราส่งสินค้า โดยให้สำแดง ดังนี้ 
              - ถ้าเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง หากเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อมีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้
              - ถ้าเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถบันทึกข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า “PICTURE”
              - ถ้าเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า “PICTURE”
          กรณีผ่อนผันไม่ต้องสำแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Marks) ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุคำว่า “NO SHIPPING MARK” แทนได้ สำหรับกรณี ดังต่อไปนี้
             - กรณีหีบห่อของใช้ส่วนตัวตาม ประเภทที่ 5 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
             - กรณีหีบห่อของที่ได้รับเอกสิทธิ์ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสัญญากับนานาประเทศ
             - ของที่มิได้บรรจุหีบห่อ เช่น รถยนต์ ยางรถยนต์ รางรถไฟ ลวด โลหะเป็นแท่งหรือก้อนกระดาษพิมพ์หนังสือเป็นม้วน กระเบื้อง
             - ของเหลวบรรจุในขวดใหญ่และมีวัตถุถักหุ้มขวด เช่น น้ำกรด 
             - ของที่มาเป็นกอง เช่น ถ่านหิน
             - ของที่บรรจุหีบห่อเดียว
             - ของที่บรรจุในหีบห่อที่เป็นมาตรฐานเดียว (Standard Packing) เช่น ลังไม้ หรือลังกระดาษที่มีขนาดกว้างยาวเท่ากัน ของที่บรรจุมีจำนวนเท่ากัน เช่น นมสด สุรา เบียร์ อาหารปนแป้ง วิทยุ
             - ของที่มาเป็นถังเหล็กหรือถังไฟเบอร์ (Drum or Fiber Drum) ที่มีลักษณะขนาด น้ำหนัก และจำนวนของที่บรรจุเท่ากัน เช่น จุกขวด น้ำยาดับกลิ่น น้ำมันเครื่อง สีทา
             - ของที่บรรจุมาในถุงกระดาษหรือกระสอบ ที่มีลักษณะขนาด น้ำหนัก และจำนวนของที่บรรจุเท่ากัน เช่น ปุ๋ย แอมโมเนีย แป้ ง ข้าวสาลี หิน กากเพชร น้ำตาล
             - ของที่บรรจุมาในหีบโปร่ง (Crate) เช่น เครื่องยนต์


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:53:57
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร