การนำรถต่างประเทศเข้า/ออกชั่วคราวทางบก

การนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รถต่างประเทศ) เข้า - ออก ชั่วคราว ทางด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศ
ต้องปฏิบัติประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง

 1. คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าเชื่อถือ
 2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ที่ผ่านการประทับตรารับรองการตรวจสอบคนเข้าเมืองแล้ว
 3. กรณีผู้นําเข้ามิได้เป็นเจ้าของรถ จะต้องมีต้นฉบับหนังสือมอบอํานาจจากเจ้าของรถด้วย
 4. กรณีผู้นําเข้ามีสัญชาติไทย ให้ยื่นเอกสารหลักฐานรับรองถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หรือการประกอบอาชีพในต่างประเทศ หรือการสมรสกับคู่สมรสต่างประเทศ หรือการศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 5. กรณีรถที่นำเข้า
  1. ไม่ต้องขออนุญาตกรมการขนส่งทางบก
   1. รถที่นำเข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของ
   2. รถของประเทศที่ไทยมีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน (ลาว, มาเลเชีย,สิงคโปร์)
  2. รถนอกจาก 5.1 ต้องขออนุญาตจากกรมขนส่งทางบกทุกกรณี
  (ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559)

ขั้นตอนการผ่านพิธีการ

ขาเข้า
 1. ผู้นํารถเข้าหรือตัวแทนนําหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจด่านพรมแดน กรณีมีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่งของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับรถผู้นํารถเข้าหรือตัวแทนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรทําการบันทึกข้อมูลและจัดทําใบขนสินค้าพิเศษ มอบให้ผู้นํารถเข้าลงลายมือชื่อขอประกันตนเองและรับรองความถูกต้องในใบขนฯ
 3. ระยะเวลาในการนําเข้าไม่เกิน 1 เดือนโดยสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกิน 1 เดือน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันนําเข้า ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตให้พํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้นํารถเข้าหรือตัวแทนนํารถพร้อมใบขนสนค้าพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดนตรวจสอบ
 5. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อในใบขนสินค้าพิเศษ มอบสําเนาใบขนสนค้าพิเศษ ให้ผู้นํารถเข้าหรือตัวแทน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนํารถเข้ามาในราชอาณาจักรและใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อนํารถกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ขาออก
 1. ผู้นํารถออกต้องยื่นสําเนาใบขนสินค้าพิเศษ ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกให้ขณะนํารถเข้าพร้อมนํารถมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบ
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าถูกต้องจะลงลายมือชื่อในใบขนสินค้าพิเศษ และให้ผู้นํารถออกลงนามในสมุดบัญชีแล้วปล่อยรถออกไปนอกราชอาณาจักร
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตัดบัญชีรถนํากลับออกไปนอกราชอาณาจักร

การบังคับตามสัญญาประกัน

 1. เมื่อครบกําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน หรือผู้นําเข้าได้แสดงความจํานงก่อนครบกําหนดดังกล่าวว่าไม่ประสงค์จะนํารถกลับออกไป กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันเต็มตามจํานวนที่กําหนดไว้ โดยไม่มีการลดหย่อนใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนํารถออกไปเกินระยะเวลาที่กําหนด ปรับวันละ 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บาท 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 กันยายน 2559 10:52:36

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร