หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ (นิติบุคคล)

หลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ (นิติบุคคล)

"ตัวแทนออกของ" หรือ "ชิปปิ้ง" คือผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินการให้ระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ เพื่อยกระดับและส่งเสริม ให้ระบบตัวแทนออกของเป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานโลก อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรมศุลกากรจึงได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของตัวแทนออกของ หลักเกณฑ์การยื่นขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนออกของ และมีการควบคุมมาตรฐานของตัวแทนออกของ โดยตัวแทนออกของจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ และกำหนดให้สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของมีหน้าที่รับรองสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล กำหนดจรรยาบรรณตัวแทนออกของ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของตามที่กรมศุลกากรรับรอง เผยแพร่นโยบาย ระเบียบ และประกาศ ของกรมศุลกากร ส่งเสริมความรู้ทางด้านศุลกากร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานศุลกากรแก่สมาชิก กำกับดูแลความประพฤติ ของสมาชิก ตักเตือนสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกแก่กรมศุลกากรทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันตัวแทนออกของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. ตัวแทนออกของทั่วไป คือ นิติบุคคลที่ยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของต่อกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
 2. ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ( Authorized Economic Operator : AEO ) คือ ตัวแทนออกของทั่วไป ที่มีความประสงค์จะยกระดับตัวเองเพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับมาตรฐานโลก โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2556 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้อนุมัติรับรองให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จะสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดดูหัวข้อ "โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ")

การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

 1. คุณสมบัติของตัวแทนออกของ ตัวแทนออกของจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
  3. ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรของกรมศุลกากร
  4. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ
 2. หน้าที่ของตัวแทนออกของ ตัวแทนออกของมีหน้าที่ ดังนี้
  1. ตัวแทนออกของต้องแจ้งรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของตนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของต่อกรมศุลกากร กรณีที่ตัวแทนออกของมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานหรือลูกจ้างของตนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกของ ให้ตัวแทนออกของแจ้งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลดังกล่าวให้กรมศุลกากรทราบทุกครั้ง
  2. ในการเป็นตัวแทนออกของต้องมีหนังสือรับรองการว่าจ้างระหว่างผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกกับตัวแทนออกของและตัวแทนออกของต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และต้องเก็บรักษาหนังสือดังกล่าวไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานศุลกากรตามที่กฎหมายศุลกากรกำหนด
  3. การดำเนินงานของตัวแทนออกของให้ถือเป็นการปฏิบัติงานของตัวแทนภายใต้มาตรา 106 ถึง มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และตัวแทนออกของต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศและระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด
  4. ตัวแทนออกของต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณตัวแทนออกของของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ ที่กรมศุลกากรรับรอง
  5. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้พนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทุกครั้ง
 3. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ
  1. คำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด)
  2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดที่ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องขออนุญาตไม่เกิน 1 เดือน
  3. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
  4. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
  5. เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต
  7. สำเนาเอกสารตามข้อ (2) ? (4) และ (6) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
  8. กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 4. *** หมายเหตุ นิติบุคคลที่ยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของต่อกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 แล้ว จะต้องยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นตัวแทนออกของในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ( แบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 2 ) ตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 25/ 2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ด้วย ***

 5. สถานที่ยื่นคำขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร
 6. อายุของใบอนุญาตตัวแทนออกของ การเป็นตัวแทนออกของจะมีผลนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้คราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 7. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งสำนักงาน หรือชื่อหรือชื่อสกุลของพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ เป็นต้น ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด) โดยแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนออกของ ผู้ขอต่ออายุจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุการอนุญาตเป็นตัวแทนออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด) พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 3. (2) ? (8)
 9. การขอยกเลิกใบอนุญาตตัวแทนออกของ ตัวแทนออกของจะต้องยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือยื่นผ่านสำนักงานศุลกากรภาค หรือด่านศุลกากร
 10. การเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ เมื่อตัวแทนออกของรายใดได้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากร ที่ 13/2549 โดยเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ เมื่อตัวแทนออกของได้กระทำการ ดังต่อไปนี้ (1) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั้น (2) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจ้าพนักงานศุลกากรโดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทําการหรือ ไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด (3) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อจูงใจ ให้กระทําการไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ (4) ลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การปลอมแปลงลายมือชื่อ การปลอมแปลงเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใด ที่กรมศุลกากรเห็นว่าได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง กรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ กระทำความผิดตามข้อ (1) -(4 ) กรมศุลกากรอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ อีกต่อไป และตัวแทนออกของต้องรับผิดในการกระทำดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2560 10:31:19
จำนวนผู้เข้าชม : 44,907
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6488, 02-667-7000 ต่อ 5958

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร