การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก


การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร


ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็น
ต้อง
มาลงทะเบียนกับกรมศุลกากรโดยสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


1) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration)

2) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร


 **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากรไว้แล้วจะสามารถใช้ระบบได้
ตั้งแต่วันที่ 20
 เมษายน 2566 เป็นต้นไป**

- นิติบุคคลที่มีกรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

3) ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน สถานะการลงทะเบียน และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ โดยสมัคร

ใช้งานระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking)


ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

2. ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2565 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2)


การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับการลงทะเบียน
กระบวนการรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการทางศุลกากร


กิจกรรม

ประเภท

ระบบลงทะเบียน

ผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร

ระบบลงทะเบียน

ผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง

Customs Trader Portal

ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียน
ของกรมศุลกากร

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

ลงทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ผู้นำเข้า/ส่งออก

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ขอใช้ข้อมูลทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

û

û

ü

û

ü

ü

ยกเลิกการลงทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

û

û

û

û

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2566 09:56:08
จำนวนผู้เข้าชม : 732,650
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร