การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก


การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

           ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับศุลกากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานระบบต่าง ๆ ของกรมศุลกากรได้ โดยสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

                   1) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) หรือ
   2) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal (เปิดให้บริการสำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และนิติบุคคลที่มีกรรมการทั้งหมดสัญชาติไทย ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565)
   3) ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร

   ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน สถานะการลงทะเบียน และติดตามสถานะการปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ โดยสมัครใช้งานระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking)

   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร และประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2565 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2)

กระบวนการรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการทางศุลกากร

กิจกรรม

ประเภท

ระบบลงทะเบียน

ผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร

ระบบลงทะเบียน

ผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง

Customs Trader Portal

ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียน
ของกรมศุลกากร

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

ลงทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ผู้นำเข้า/ส่งออก

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ขอใช้ข้อมูลทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

û

û

û

û

ü

ü

ยกเลิกการลงทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

û

û

û

û

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566 14:19:38
จำนวนผู้เข้าชม : 707,799
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร