การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก


การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร


ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็น
ต้อง
มาลงทะเบียนกับกรมศุลกากรโดยสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


1) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) *ต้องจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เพื่อนำมาใช้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) จากองค์กรที่ให้บริการออกใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA)


2) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal *ต้องการแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (Paotang) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- นิติบุคคลที่มีกรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย 
ข้อควรทราบ: นิติบุคคลที่ยังไม่เคยจดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้จดทะเบียนชื่อ
ภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนที่จะใช้บริการ Customs Trader Portal
*สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0-2547-5155 หรือโทร 1570 กด 0

3) ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร ดังนี้

- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

  (อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร

     โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ ที่นี่


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน สถานะการลงทะเบียน และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ โดยสมัคร

ใช้งานระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking)


ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

2. ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2565 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2)


การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับการลงทะเบียน


ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับการลงทะเบียนให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการ

2. ดาวน์โหลดแบบคำขอ แบบแนบ (ถ้ามี) และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

3. จัดทำเอกสาร กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวที่ผู้มีอำนาจลงลายมื่อชื่อแล้ว 

    พร้อมหลักฐานประกอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF มาทางอีเมล 81080000@customs.go.th

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ขอรับบริการ

5. ผู้ขอรับบริการนำเอกสารฉบับจริงพร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 

    และประกาศกรมศุลกากร ที่ 96/2565 มายื่น ณ สทพ. กมพ. (อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร) ตามวันและเวลา

    ที่ได้นัดหมายไว้

กระบวนการรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการทางศุลกากร


กิจกรรม

ประเภท

ระบบลงทะเบียน

ผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร

ระบบลงทะเบียน

ผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง

Customs Trader Portal

ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียน
ของกรมศุลกากร

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

ลงทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

เปลี่ยนแปลงข้อมูล

ผู้นำเข้า/ส่งออก

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ขอใช้ข้อมูลทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

û

û

ü

ü

ü

ü

ยกเลิกการลงทะเบียน

ผู้นำเข้า/ส่งออก

û

û

û

û

ü

ü

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ

 

û

 

û

 

ü

ผู้รายงานยานพาหนะ

 

û

 

û

 

ü

ธนาคารศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

ศูนย์บริหารเงินศุลกากร

 

û

 

û

 

ü

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 กันยายน 2566 08:50:18
จำนวนผู้เข้าชม : 788,127
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร