ข้อความสำหรับขีดคร่อมเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ควรใช้ข้อความว่าอย่างไร

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 14:02:54
จำนวนผู้เข้าชม : 1,641

คำถาม :

ข้อความสำหรับขีดคร่อมเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ควรใช้ข้อความว่าอย่างไร

คำตอบ :

สามารถใช้ข้อความว่า "ใช้สำหรับกรมศุลกากรเท่านั้น" (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร 
www.customs.go.th คลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ 
เลือก การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
เลือกหัวข้อย่อย ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอ และ วิธีการกรอกแบบคำขอ)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มิถุนายน 2563 14:03:26
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร