ข้อความที่ใช้ขีดคร่อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 14:53:37
จำนวนผู้เข้าชม : 1,158

คำถาม :

ข้อความที่ใช้ขีดคร่อมเอกสารสำหรับใช้ประกอบการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออก ควรใช้ข้อความว่าอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกอบการสามารถดูตัวอย่างข้อความที่ใช้สำหรับขีดคร่อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ ได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th คลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ เลือก การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออก เลือกหัวข้อย่อย ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอ และ วิธีการกรอกแบบคำขอ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 11:03:44
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร