พิกัดศุลกากร

การบริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

 หนังสือแจ้งผลแบบที่ 2
 1. ใช้เฉพาะรายผู้ยื่นคำร้อง สำหรับของที่เหมือนกันทุกประการ
 2. ใช้บังคับ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ
 3. กรมศุลกากรจะนำข้อมูลผลการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 4. การยกเลิก/การสิ้นผล/การเปลี่ยนแปลง เมื่อ
  • ข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
  • การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยพิกัดฯ มีผลให้การจำแนกเปลี่ยนไป
  • ได้รับข้อมูลใหม่/เพิ่มเติม
 5. การทบทวน
  • ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิขอทบทวนตามแบบที่ 6 ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลฯ
  • การพิจารณาทบทวน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ประทับตรารับเรื่อง
  • ผลการทบทวนให้ถือเป็นที่สุด ให้ใช้บังคับ 2 ปี จากวันที่ออกหนังสือแจ้งผลฯ ฉบับเดิม
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 15:38:56
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร