พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 
กองพิกัดอัตราศุลกากร โดยฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรตามประเภท 11 ในทุกกรณี

เมื่อฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 ได้พิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณายกเว้นอากรตามประเภท 11 ภาค 4 ให้กับส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่ยื่นขอยกเว้นอากร และแจ้งผล การพิจารณา ไปยังสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นำของเข้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2551 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับของตามภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
2. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 190/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 11 ของภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 (สพศ. 3) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6411, 02-667-7205, 02-667-6419

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563 14:31:26
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร