พิกัดศุลกากร

การอุทธรณ์

 
1. ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีดังนี้

     -  “ให้จำหน่ายอุทธรณ์” ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ไว้ และต่อมาภายหลังได้ขอยกเลิกคำอุทธรณ์ฯ

     - “ไม่รับอุทธรณ์ไว้วินิจฉัย” ในกรณีที่ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน ตามมาตรา 112 ฉ

     - “ให้ยกอุทธรณ์ ตามมาตรา 112 ทวาทศ” ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบ ใด ๆ และผู้อุทธรณ์มิได้ปฏิบัติตาม เช่น ไม่ส่งบัญชี เอกสารหรือข้อมูลให้แก่กรมศุลกากร และถึงแม้ว่าผู้อุทธรณ์มีหนังสือขอยกเลิกการอุทธรณ์เองในภายหลัง โดยให้นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กลั่นกรองก่อน

2. การส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

     - ส่งสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้องทราบในวันที่อนุมัติ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป

                  - ทำหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามแบบที่กำหนดไว้ โดยวิธีลงทะเบียนตอบรับทางไปรษณีย์ภายใน 7วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ออกคำวินิจฉัย
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม 2561 10:03:12
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (สอพ.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4628
อีเมล์ : 80170000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร