พิกัดศุลกากร

ประเภท 13 ภาค 4

 ระเบียบปฏิบัติสำหรับการยกเว้นอากรของตามประเภท 13 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ดังต่อไปนี้

    1. การยื่นคำขออนุมัติยกเว้นอากรพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
        (1) กรณีของนั้นระบุไว้ชัดแจ้งในบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ แต่มิได้นำเข้าโดยกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการปกครอง หรือคู่สัญญากับส่วนราชการดังกล่าว 
          (2) กรณีของนั้นไม่ระบุไว้ชัดแจ้งในบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ แม้เป็นชนิดของที่กรมศุลกากรเคยอนุมัติไปแล้วก็ตาม ให้สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ของนำเข้าเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังกองพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
        (3) ของที่มีปัญหาและไม่อาจพิจารณาได้ ให้สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ของนำเข้าส่งเรื่องพร้อมระบุปัญหาและความเห็นให้กองพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาเสนออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาต่อไป

    2. การยื่นหนังสือขอยกเว้นอากร ให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นขอยกเว้นอากรต่ออธิบดีกรมศุลกากร และลงนามในหนังสือขอยกเว้นอากรพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอยกเว้นอากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    (1) สัญญาระหว่างหน่วยงานที่ได้รับสิทธิยื่นขอยกเว้นอากร และคู่สัญญา โดยสัญญาซื้อขาย ระบุ ผู้ซื้อ และผู้ขาย และวันที่ในการทำสัญญา และสัญญาซื้อขายต้องระบุว่า “ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร” หรือ “ในราคาไม่รวมค่าอากรทางศุลกากร”
    (2) รายงานการตรวจรับพัสดุ
    (3) เอกสารสำแดงมูลค่าของของ เช่น Invoice หรือ Proforma Invoice เป็นต้น
    (4) ใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing list)
    (5) เอกสารใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading หรือ Air Waybill เป็นต้น
      (6) เอกสารอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณายกเว้นอากร 
      กรณีเอกสารหรือหลักฐานเป็นสำเนาจะต้องลงลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เพื่อรับรองสำเนาด้วย

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564 12:04:09
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร