สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 256012 มีนาคม 2567 09:49:045943
2 กฎกระทรวง การอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. 256012 มีนาคม 2567 09:56:495754
3 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 256012 มีนาคม 2567 09:57:165388
4 กฎกระทรวง การยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 256012 มีนาคม 2567 09:52:394798
5 กฎกระทรวง กําหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากร พ.ศ. 256012 มีนาคม 2567 09:50:383727
6 กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 256012 มีนาคม 2567 09:49:453224
7 Free Zone Brochure 112 มีนาคม 2567 10:04:5711670
8 Free Zone Brochure 212 มีนาคม 2567 10:04:447590
9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 110/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตจัดตั้ง การเลิกดำเนินการ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 16:20:167650
10 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 112/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตประกอบกิจการ การเลิกประกอบกิจการ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร12 มีนาคม 2567 09:56:036522
11 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 111/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรและใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 16:25:503073
12 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 16:27:543481
13 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 114/2561 เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการควบคุมของที่มีความเสี่ยง31 พฤษภาคม 2561 16:29:185051
14 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 114/256112 มีนาคม 2567 09:54:411750
15 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 115 /2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าไปในหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ การตรวจตราและการควบคุมในเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 16:32:5213144
16 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 22/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 110/2561 และประกาศกรมศุลกากร 112/256112 มีนาคม 2567 09:53:462825
17 รายชื่อเขตปลอดอากร ณ เดือนมิถุนายน 256718 มิถุนายน 2567 18:53:001357
18 รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 22/2565 ข้อ 12 ณ เดือนกรกฎาคม 256719 กรกฎาคม 2567 15:34:181172
19 กฎกระทรวง การอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256412 มีนาคม 2567 09:58:45310
20 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256412 มีนาคม 2567 10:00:23397
21 คู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ภาษาไทย)12 มีนาคม 2567 10:06:49526
22 Tax Incentives Guidebook12 มีนาคม 2567 10:07:19452
23 คำขอนำเสนอระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบควบคุมทางศุลกากร28 มิถุนายน 2567 11:15:4292
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ฝจป. สลท. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6536 หรือ 02-667-6623
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร