ประกาศกรมศุลกากร

ที่เลขที่ประกาศ รายละเอียด
1 72/2555ประกาศกรมศุลกากรที่ ๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง การคืนเงินประกันค่าภาษีอากร
2 38/2558การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
3 114/2555แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร
4 85/2555ประกาศกรมศุลกากรที่ ๘๕/๒๕๕๕ เรื่อง การดำเนินการทางบริหารของศุลกากร กรณีการทบทวนจำนวนเงินประกัน
5 73/2555ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๓ /๒๕๕๕ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร
6 73/2555ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๓ /๒๕๕๕ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร
7 72/2555ประกาศกรมศุลกากรที่ ๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง การคืนเงินประกันค่าภาษีอากร
8 71/2555ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาศุลกากรตามวิธีที่ 4 ราคาหักทอน
9 70/2555ประกาศกรมศุลกากรที่ ๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาศุลกากรตามวิธีที่ ๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
10 39/2554ประกาศกรมศุลกากร ที่๓๙/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการอื่นๆ
11 9/2554ประกาศกรมศุลกากรที่๙/๒๕๕๔ เรื่อง อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม ZONE
12 58/2549ประกาศกรมศุลกากร ที่ 58/2549 เรื่อง การกำหนดราคาศุลกากรที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทางการเงิน
13 23/2549แนวทางการกำหนดราคาศุลกากร
14 1/2549การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณค่าภาษีตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
15 86/2547ค่าดอกเบี้ย (INTEREST CHARGES)
16 62/2546การกำหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาคำนวณ
17 60/2546ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
18 59/2546การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
19 55/2546ค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า
20 21/2546ระเบียบปฏิบัติการขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน
21 40/2543ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2543 การกำหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
22 39/2543หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนมูลค่าของวัสดุ ฯ
23 36/2543หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้และกำหนดราคาย้อนกลับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร