ผลการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรมศุลกากร
ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน
 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q&A
 9. Social Network
การบริหารงาน
 1. แผนดำเนินงานประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 5. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 8. E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 5. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
 4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 มิถุนายน 2563 10:35:52
จำนวนผู้เข้าชม : 22,812

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร