งานพัสดุ

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 567 ด่านศุลกากรแม่สอด โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 10 กรกฎาคม 256760
2 สัญญาเลขที่ 2/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)1 กรกฎาคม 256779
3 สัญญาเลขที่ 13/2567 จ้างทำความสะอาดและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256717 มิถุนายน 2567158
4 สัญญาเลขที่ 14/2567 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256717 มิถุนายน 2567141
5 สัญญาเลขที่ 15/2567 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน17 มิถุนายน 2567140
6 สัญญาเลขที่ 16/2567 ตกลงการให้เป็นผู้บริการระบบเครือข่าย สำหรับการบริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียน (AEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 11 เดือนครึ่ง17 มิถุนายน 2567137
7 สัญญาเลขที่ 28/2567 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาเช่า 1 เดือน17 มิถุนายน 2567149
8 สัญญาเลขที่ 29/2567 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมศุลกากร, บริเวณอาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุนทรโกษา แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครฯ, บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จ.สมุทรปราการ, อาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากรฯ ระยะเวลาจ้าง 11 เดือน17 มิถุนายน 2567124
9 สัญญาเลขที่ 30/2567 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณหน่วยสืบสวนและปราบปรามระนอง ระยะเวลาจ้า 11 เดือน17 มิถุนายน 2567146
10 สัญญาเลขที่ 31/2567 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ระยะเวลาจ้าง 11 เดือน17 มิถุนายน 2567133
11 สัญญาเลขที่ 35/2567 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน17 มิถุนายน 2567135
12 สัญญาเลขที่ 38/2567 โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกรมศุลการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน17 มิถุนายน 2567151
13 สัญญาเลขที่ 39/2567 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน17 มิถุนายน 2567132
14 สัญญาเลขที่ 47/2567 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 108 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 10 เดือน17 มิถุนายน 2567130
15 สัญญาเลขที่ 48/2567 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจัดจ้าง 4 เดือน17 มิถุนายน 2567125
16 สัญญาเลขที่ 49/2567 โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน17 มิถุนายน 2567130
17 สัญญาเลขที่ 50/2567 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน17 มิถุนายน 2567140
18 สัญญาเลขที่ 59/2567 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 เดือน17 มิถุนายน 2567133
19 สัญญาเลขที่ 69/2567 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน17 มิถุนายน 2567138
20 สัญญาเลขที่ 72/2567 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน17 มิถุนายน 2567140
21 สัญญาเลขที่ 82/2567 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน17 มิถุนายน 2567140
22 สัญญาเลขที่ 90/2567 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน17 มิถุนายน 2567123
23 สัญญาเลขที่ 103/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการศุลกากร จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 มิถุนายน 2567122
24 สัญญาเลขที่ 112/2567 โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน17 มิถุนายน 2567137
25 สัญญาเลขที่ 117/2567 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน17 มิถุนายน 2567114
26 สัญญาเลขที่ 118/2567 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน17 มิถุนายน 2567136
27 สัญญาเลขที่ 120/2567 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน17 มิถุนายน 2567127
28 สัญญาเลขที่ 130/2567 โครงการบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน17 มิถุนายน 2567134
29 สัญญาเลขที่ 132/2567 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน17 มิถุนายน 2567115
30 สัญญาเลขที่ 143/2567 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน17 มิถุนายน 2567124
31 หนังสือข้อตกลง ใบสั่งจ้างเลขที่ 5003/2567 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน13 มิถุนายน 2567151
32 สัญญาเลขที่ 10/2567 โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุน (Back Office) ประจำปีะงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567130
33 สัญญาเลขที่ 11/2567 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567143
34 สัญญาเลขที่ 32/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentives ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน13 มิถุนายน 2567160
35 สัญญาเลขที่ 33/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567149
36 สัญญาเลขที่ 34/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567142
37 สัญญาเลขที่ 37/2567 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และผู้ประสารงานจากบริษัทเอกชน ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน13 มิถุนายน 2567150
38 สัญญาเลขที่ 42/2567 จัดซื้อพร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำหน่วยสืบสวนและปราบปรามสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ13 มิถุนายน 2567148
39 สัญญาเลขที่ 46/2567 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567142
40 สัญญาเลขที่ 56/2567 โครงการระบบสายสื่อสารระหว่างอาคารสำนักงานฯ ด่านศุลกากรพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567146
41 สัญญาเลขที่ 62/2567 โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน13 มิถุนายน 2567155
42 สัญญาเลขที่ 84/2567 โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567145
43 สัญญาเลขที่ 95/2567 โครงการระบบสายสื่อสารระหว่างอาคารสำนักงานฯ ด่านศุลกากรพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน13 มิถุนายน 2567127
44 สัญญาเลขที่ 99/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วน 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentives ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567144
45 สัญญาเลขที่ 100/2567 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพื้นที่พัฒนาร่วม (e-JDA) ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567152
46 สัญญาเลขที่ 104/2567 โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567139
47 สัญญาเลขที่ 105/2567 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gateway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน13 มิถุนายน 2567141
48 สัญญาเลขที่ 106/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน13 มิถุนายน 2567151
49 สัญญาเลขที่ 107/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน13 มิถุนายน 2567138
50 สัญญาเลขที่ 138/2567 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ PKI สำหรับ ebXML Gsteway เพื่อรองรับมาตรฐานใหม่และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567153
51 สัญญาเลขที่ 9/2567 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567143
52 สัญญาเลขที่ 12/2567 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน13 มิถุนายน 2567128
53 สัญญาเลขที่ 25/2567 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน13 มิถุนายน 2567131
54 สัญญาเลขที่ 26/2567 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567145
55 สัญญาเลขที่ 40/2567 โครงการปรับปรุง ebXML Gateway เพื่อรับรองการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567136
56 สัญญาเลขที่ 41/2567 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรังรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งของ และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567142
57 สัญญาเลขที่ 64/2567 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน13 มิถุนายน 2567155
58 สัญญาเลขที่ 68/2567 โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567136
59 สัญญาเลขที่ 70/2567 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567143
60 สัญญาเลขที่ 71/2567 โครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน13 มิถุนายน 2567145
61 สัญญาเลขที่ 75/2567 โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567147
62 สัญญาเลขที่ 79/2567 จ้างซ๋อมแซมเกียร์เรือ ยี่ห้อ ZF รุ่น BW255 สำหรับเครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือศุลกากร 1101 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256713 มิถุนายน 2567132
63 สัญญาเลขที่ 81/2567 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567140
64 สัญญาเลขที่ 85/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 2 (Migration Phase 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567149
65 สัญญาเลขที่ 92/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Tax Incentives ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567124
66 สัญญาเลขที่ 102/2567 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศูลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน13 มิถุนายน 2567147
67 สัญญาเลขที่ 110/2567 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน13 มิถุนายน 2567148
68 สัญญาเลขที่ 111/2567 โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการศูลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน13 มิถุนายน 2567136
69 สัญญาเลขที่ 119/2567 จ้างบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน13 มิถุนายน 2567155
70 สัญญาเลขที่ 122/2567 โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567145
71 สัญญาเลขที่ 131/2567 โครงการบริหารจัดการระบบข้อมุลสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567132
72 สัญญาเลขที่ 134/2567 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567149
73 สัญญาเลขที่ 137/2567 โครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567148
74 สัญญาเลขที่ 140/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567147
75 สัญญาเลขที่ 141/2567 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567133
76 หนังสือข้อตกลง ใบสั่งจ้างเลขที่ 5008/2567 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอสิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน13 มิถุนายน 2567128
77 หนังสือตกลงจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 5041/2567 โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567123
78 สัญญาเลขที่ 136/2567 จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูล 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมศุลกากร แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน13 มิถุนายน 2567148
79 สัญญาเลขที่ 5/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 2 (Migration Phase 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน13 มิถุนายน 2567123
80 สัญญาเลขที่ 4/2567 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 1 (Migration Phase 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน13 มิถุนายน 2567129
81 สัญญาเลขที่ 4/2566 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats : APT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 มิถุนายน 2567149
82 สัญญาเลขที่ 3/2566 โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 มิถุนายน 2567154
83 สัญญาเลขที่ 2/2566 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิดคู่ กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร จำนวน 25 ใบ12 มิถุนายน 2567133
84 สัญญาเลขที่ 1/2566 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบฐานยกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด12 มิถุนายน 2567154
85 สัญญาเลขที่ 1/2567 โครงการก่อสร้างคลังเก็บเอกสารกรมศุลกากร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง12 มิถุนายน 2567149
86 สัญญาเลขที่ 7/2567 โครงการพัฒนาระบบการชำระภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256712 มิถุนายน 2567141
87 สัญญาเลขที่ 8/2567 โครงการระบบลงเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256712 มิถุนายน 2567145
88 สัญญาเลขที่ 19/2567 โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 4 เดือน12 มิถุนายน 2567145
89 สัญญาเลขที่ 22/2567 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 1 เดือน12 มิถุนายน 2567151
90 สัญญาเลขที่ 36/2567 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Office Paperless) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 4 เดือน12 มิถุนายน 2567154
91 สัญญาเลขที่ 43/2567 เช่าใช้วงจรและบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในโครงการจัดเช่าวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยง Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 10 เดือน12 มิถุนายน 2567143
92 สัญญาเลขที่ 44/2567 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 5 เดือน12 มิถุนายน 2567146
93 สัญญาเลขที่ 45/2567 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน12 มิถุนายน 2567158
94 สัญญาเลขที่ 52/2567 โครงการระบบจัดเก็บข้อมุลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 4 เดือน12 มิถุนายน 2567153
95 สัญญาเลขที่ 55/2567 โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน12 มิถุนายน 2567155
96 สัญญาเลขที่ 57/2567 โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน12 มิถุนายน 2567149
97 สัญญาเลขที่ 58/2567 โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 4 เดือน12 มิถุนายน 2567156
98 สัญญาเลขที่ 60/2567 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน12 มิถุนายน 2567147
99 สัญญาเลขที่ 63/2567 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 3 เดือน12 มิถุนายน 2567141
100 สัญญาเลขที่ 65/2567 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) เพื่อรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 3 เดือน12 มิถุนายน 2567167
ผลลัพท์ทั้งหมด 653 จำนวน 7 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร