ราคาที่ระบุไว้ในInvoiceสามารถนำมาสำแดงเป็นราคาศุลกากรที่คำนวณโดยวิธีราคาซื้อขายได้หรือไม่

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:16:09
จำนวนผู้เข้าชม : 7,180

คำถาม :

ราคาที่ระบุไว้ในInvoiceสามารถนำมาสำแดงเป็นราคาศุลกากรที่คำนวณโดยวิธีราคาซื้อขายได้หรือไม่

คำตอบ :

ได้ หากของนำเข้าไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (อนึ่งถ้าหากของนำเข้าอยู่ในขอบข่ายเงื่อนไขที่จะกล่าวดังต่อไปนี้แล้วนั้น การคำนวณราคาศุลกากรของของดังกล่าวจะคำนวณได้ โดยใช้วิธีการลำดับถัดไปที่เหมาะสมอันนอกเหนือจากการคำนวณราคาศุลกากรโดยวิธีราคาซื้อขาย)
1) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้ามาให้ผู้นำเข้า มิใช่ การ ?ขาย? ตัวอย่าง เช่น สินค้านำเข้าเพื่อการฝากขายฟรี สินค้านำเข้าเพื่อเป็นของขวัญ ของเช่าซื้อ และอื่นๆ
2) มีข้อห้ามและข้อจำกัดในการจำหน่ายหรือใช้ของนั้น เว้นแต่เป็นข้อจำกัดบางประเภทที่ระบุตามบทบัญญัติ ของข้อ 14(1) (ก) (ข) และ (ค) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543)
3) มีเงื่อนไขหรือผลตอบแทนที่ไม่สามารถนำมาประเมินราคาได้
4) เงินได้ที่มาจากการขายต่อ การจำหน่ายหรือการใช้ของนั้นโดยผู้ซื้อ อันมีผลเพิ่มพูนให้กับผู้ขายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่การปรับราคาอย่างเหมาะสมจะทำได้ ตามบทบัญญัติ ของข้อ 9 (2) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543)
5) ผู้ซื้อและผู้ขายของนั้นมีความสัมพันธ์กันตามข้อ 4 กฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) และความสัมพันธ์นั้นมีอิทธิพลต่อราคาซื้อขายของของนำเข้า
6) ราคาศุลกากรที่สำแดงไปนั้นมีเหตุแห่งความสงสัย และความสงสัยนั้นไม่ได้รับการชี้แจง ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ถือว่าราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านั้นไม่อาจกำหนดได้ตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 23/2549 ข้อ 5) และกรณีเจ้าหน้าที่ยังมีเหตุอันควรสงสัยในความเป็นจริงและความถูกต้องของราคาสำแดง และไม่สามารถกำหนดได้ตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า ให้ประกันและนำของออกไปก่อน (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 23/2549 ข้อ 8)
7) มีการฉ้อฉลต่อราคาซื้อขาย


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:19:32
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร