ณ ขณะนำเข้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาที่สำแดงในใบขนฯ

วันที่ : 28 กันยายน 2559 10:15:21
จำนวนผู้เข้าชม : 6,803

คำถาม :

ณ ขณะนำเข้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาที่สำแดงในใบขนฯ หรือในอินวอยซ์เป็นราคาของของนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาซื้อขายที่เป็นราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระ

คำตอบ :

ให้ตรวจสอบบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ว่าได้แสดงราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระของของนำเข้าครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดทั้งหมด โดยกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ตัวอย่าง เช่น
1) ถ้าหากบัญชีราคาสินค้าของของนำเข้าระบุเพียงจำนวนเงินงวดสุดท้ายที่จะต้องชำระ เนื่องจากได้มีการแบ่งจ่ายไว้ก่อนหน้านี้ไว้บางส่วนแล้ว ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระของของนำเข้า ต้องหมายรวมถึงจำนวนเงินงวดสุดท้ายที่จะต้องชำระและจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้ชำระไปก่อนหน้านี้แล้ว
2) ถ้าหากค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตของนำเข้าถูกแยกออกจากราคาที่ระบุไว้ในบัญชีแสดงราคาสินค้า โดยการร้องขอของผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อจะต้องจ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้จัดหาของให้ ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระต้องหมายรวมถึงค่าดังกล่าวนั้นด้วย
3) เมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าสำหรับของนำเข้าในจำนวนเงินที่ถูกลดลงจากราคาปกติ อันเนื่องมาจากผู้ขายเป็นหนี้ผู้ซื้อ ในกรณีนี้ ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระต้องหมายรวมถึงมูลค่าหนี้ที่ถูกหักออกไปด้วย เพื่อเป็นฐานในการคำนวณราคาศุลกากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน 2559 10:19:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร