ข้อมูลติดต่อ

ชื่อหน่วยงานที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)อาคาร 1 ชั้น 3 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7791
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)อาคาร 1 ชั้น 3 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7589
ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.)อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-6841
สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-6115
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)อาคาร 120 ปี ชั้น 10 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-6348
กองกฎหมาย (กกม.)อาคาร 120 ปี ชั้น 11 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7161
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)อาคาร 1 ชั้น 3 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-6233
กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)อาคาร 120 ปี ชั้น 14 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-5463
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)อาคาร 120 ปี ชั้น 1-3 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7166
กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)อาคาร 120 ปี ชั้น 13,15 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7389
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7370
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.)อาคาร 120 ปี ชั้น 15กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7000 ต่อ 20-4883
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.)อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2-5 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7446
กองตรวจสอบอากร (กตอ.)อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6-8 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-6680
กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.)อาคาร 2 ชั้น 2 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7401
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)อาคาร 120 ปี ชั้น 4 กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-5093
สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (สดม.)เลขที่ 222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กทม. 10210
0-2535-1039
สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 10110
0-2667-7612
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.)เลขที่ 33/4 หมู่ 1 ถ.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
0-2737-9278
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)เลขที่ 919 ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
0-3840-7829
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)เลขที่ 999 หมู่ 7 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-134-1229
สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.)เลขที่ 999 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
0-2134-0400
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด (สมพ.)ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
0-3868-3370
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 (อาคาร 1 ชั้น 4)
0-2667-6854
1. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ371 กม.5 ฝั่งขวา ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
0-3723-0313
2. ด่านศุลกากรระนอง90/221 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 850000-7782-4872-3
3. ด่านศุลกากรชุมพร2/29 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 861300-7757-1734-5
4. ด่านศุลกากรคลองใหญ่100 หมู่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 231100-3958-1018
5. ด่านศุลกากรสังขละบุรี282 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 712400-3459-5298
6. ด่านศุลกากรแม่กลอง206 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 750000-3471-1555
7. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์195 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
0-3261-1383
8. ด่านศุลกากรจันทบุรี7 หมู่ 10 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ปัถวี อ.มะขาม
จ.จันทบุรี 22150
0-3941-1460-1
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 430000-4241-1715
1. สำนักงานศุลกากรหนองคาย (สนค.)224 หมู่ 4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
0-4299-0900-1
2. ด่านศุลกากรมุกดาหาร449 หมู่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 490000-4267-4050-1
3. ด่านศุลกากรช่องเม็กเลขที่ 586 หมู่ที่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
0-4547-6174
4. ด่านศุลกากรนครพนม11 หมู่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 480000-4253-2678
5. ด่านศุลกากรบึงกาฬ125 หมู่ 2 ถ.บึงกาฬ-พันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 380000-4249-1001-3
6. ด่านศุลกากรเขมราฐ6/5 ถ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 341700-4549-1180
7. ด่านศุลกากรท่าลี่8 หมู่ 1 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 421400-4288-9187
8. ด่านศุลกากรเชียงคาน45 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 421100-4282-1100
9. ด่านศุลกากรช่องจอม111 หมู่ 14 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 0-4455-9087
10. ด่านศุลกากรช่องสะงำ300 หมู่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 -
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 360 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 502000-5328-1785-6
1. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่60 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 502000-5327-0660-1
2. ด่านศุลกากรแม่สาย306 หมู่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 571300-5316-6005-9
3. ด่านศุลกากรแม่สอด287 หมู่ 1 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 631100-5556-3095
4. ด่านศุลกากรเชียงแสน185 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 571500-5377-7097
5. ด่านศุลกากรเชียงของ78 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 571400-5316-0392-4
6. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง127/8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100-5368-1312
7. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 580000-5361-2041
8. ด่านศุลกากรเชียงดาว279 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700-5345-5187-8
9. ด่านศุลกากรทุ่งช้างหมู่ 7 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 551300-5469-4073
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45/4 ถ.ชลเจริญ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 900000-7431-1014
1.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 902400-7452-1030
2.ด่านศุลกากรสะเดาหมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม จ.สงขลา 903200-7439-8816-7
3. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 0-7361-1368
4. ด่านศุลกากรสงขลาต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 902800-7433-1397
5. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่99 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100-7425-1081
6. ด่านศุลกากรเบตงหมู่ที่ 7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 951100-7323-1194
7. ด่านศุลกากรตากใบ725 หมู่ที่ 1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 961100-7364-2293
8. ด่านศุลกากรสตูลม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 910000-7471-0610
9. ด่านศุลกากรปัตตานี344 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 940000-7346-0203
10. ด่านศุลกากรวังประจันหมู่ที่ 4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 911600-7474-0166
11. ด่านศุลกากรบ้านประกอบหมู่ที่ 3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 901600-7489-0302
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 830000-7361-1368
1. ด่านศุลกากรบ้านดอนเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 840000-7728-2510
2. ด่านศุลกากรเกาะสุมย27 หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 841400-7742-1366
3. ด่านศุลกากรสิชล73 หมู่ 3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 801200-7553-6434
4. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช430/6 หมู่ 1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
0-7576-5314
5. ด่านศุลกากรกระบี่2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 810000-7562-0950
6. ด่านศุลกากรภูเก็ต454/1 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 830000-7621-1105
7. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 0-7635-1091
8. ด่านศุลกากรกันตัง179 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 921100-7525-1003
ผลลัพท์ทั้งหมด 74 จำนวน 1 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร