การเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิเข้ามาในประเทศ/ออกนอกประเทศ

การเคลื่อนย้ายศพเข้ามาภายในประเทศ
สำหรับศพหรืออัฐของผู้ถึงแก่กรรมในต่างประเทศ ที่นำเข้ามาทางอากาศยานนั้น ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาเข้าหรือใบขนสินค้าขาเข้าหรือใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษฯ มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ผู้นำเข้ายื่นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เสียชีวิต
  2. ต้นฉบับหรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill)
  3. ใบมรณะบัตรไทยซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
  4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการเสียชีวิต ระบุเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งออกโดยแพทย์หรือโรงพยาบาล ใบมรณะบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่นของประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการศุลกากร จะตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อยไปได้ โดยให้ผู้นำเข้าลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการรับสินค้า และต้องจัดให้มีสมุดบัญชี ลงทะเบียนควบคุม


การเคลื่อนย้าย/นำศพหรืออัฐิส่งออกนอกประเทศไทย
เอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินพิธีการทางศุลกากรขาออก
 
ญาติ/ผู้ส่งออก ต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญ เพื่อแสดงต่อพนักงานศุลกากร โดย ไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาออก ดังนี้

 1. ผู้ส่งออก ต้องนำต้นฉบับและสำเนาอย่างละ 2 ชุด มาแสดง ดังนี้
  1. ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลแห่งที่รักษาพยาบาลผู้เสียชีวิตนั้น (ในกรณีเสียชีวิตที่อื่น ต้องทำการแจ้งเรื่องแก่ตำรวจแห่งท้องที่ที่เสียชีวิต เพื่อทำการตรวจสอบการเสียชีวิตก่อนออกหนังสือรับรองการตาย และใบมรณบัตร)
  2. ต้นฉบับและสำเนาใบมรณบัตร ซึ่งออกโดยสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่เสียชีวิต หรือใบมรณบัตรที่ได้รับรองนิติกรณ์จากทางการไทย (ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ/เขต แห่งท้องที่ที่เสียชีวิต)
  3. ต้นฉบับและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  4. ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองนำอัฐิ/ศพ กลับประเทศจากสถานทูตปลายทาง
  5. ต้นฉบับและสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Way Bill)
  6. ใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
 2. ผู้ส่งออก ต้องนำเอกสารตามข้อ 1 ไปยื่นต่อพนักงานศุลกากร ณ หน่วยบริการศุลกากรที่จุดตรวจปล่อย (Release Port) เพื่อทำการตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยานในใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อยต่อไป
 3. ผู้ส่งออกต้องลงรายการศพ/อัฐิ พร้อมรายละเอียด ในสมุดบัญชีลงทะเบียนควบคุมของศุลกากร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนบริการศุลกากร 2
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 โทร 0 2134 0490
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 โทร 0 2134 0641
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 3 โทร 0 2134 0822
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 ตุลาคม 2561 16:49:36
จำนวนผู้เข้าชม : 153,000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1246
อีเมล์ : 68000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร